Menu
LS CONNECT
Duurzaam beleggen.  ESG Beleggen

Duurzaam beleggen. ESG Beleggen

Beleggers zijn vandaag meer en meer geïnteresseerd in beleggingen die naast het technisch financieel beleggingsaspect overeenstemmen met hun persoonlijke overtuigingen en waarden. Dat is meteen ook de belangrijkste reden waarom ESG-beleggen de afgelopen tien jaar een van de meest populaire en snelgroeiende beleggingstrends is.

Waar situeert ESG beleggen zich?
Duurzaam beleggen is dus een benadering van investeringen die expliciet erkent dat de belegger rekening houdt met milieu-, sociale en bestuurlijke factoren, en met de gezondheid en stabiliteit op de lange termijn van de markt als geheel (zie schema). Het erkent dat het genereren van duurzame langetermijnrendementen afhankelijk is van stabiele, goed functionerende en goed bestuurde sociale, ecologische en economische systemen.Kortom, ESG beleggen combineert twee doelstellingen:
1. sociaal welzijn en verandering bevorderen; en
2. streven naar een bijbehorend competitief rendement.

Het is erg belangrijk om te benadrukken dat deze twee doelstellingen elkaar niet hoeven uit te sluiten! Tot voor enkele jaren namen veel beleggers aan dat duurzaam investeren in de meeste gevallen ongunstig is voor het rendement en dat op een duurzame of verantwoorde wijze investeren een onvermijdelijke opoffering van financiële prestaties inhield. Gelukkig hebben de afgelopen 20 jaar vele studies aangetoond dat deze stelling onjuist is.

Niettemin bestaat er nog steeds een spanningsveld tussen regulier en duurzaam beleggen. Laat ons dit verduidelijken.

a) Het doel van beleggen is om kapitaal toe te wijzen aan productieve projecten, op die manier kansen en uitdagingen voor de samenleving en de economie te creëren, waardoor op termijn waarde wordt gecreëerd voor de belegger die dat kapitaal aanlevert.
b) Waardecreatie is ook afhankelijk van omgevingsfactoren die betrekking hebben tot (E) milieu, (S) social en (G) governance ofte deugdelijk bestuur want het heeft de middelen en bronnen die deze systemen bieden ook nodig.

  • Een niet-duurzame economische activiteit degradeert die systemen en vermindert hun toekomstige levensvatbaarheid en waarde.
  • Duurzame economische activiteit onderhoudt of verbetert die systemen, waardoor hun toekomstige levensvatbaarheid en waarde toenemen.
c) In de financiële wereld hebben wij vandaag een goed ontwikkeld taalgebruik en methodes voor het meten en beoordelen van de waarde die wordt gecreëerd (of vernietigd) met financieel kapitaal. Maar we hebben nog geen vergelijkbaar robuust systeem (taxonomie) voor het beoordelen van de waarde die is gecreëerd of vernietigd door het gebruik of misbruik van ESG-kapitaal.

Wat is het grote verschil tussen duurzame beleggers en andere beleggers OF ‘is dat verschil er wel echt?’
Om hierop een antwoord te formuleren moet je even volgende redenering volgen: Wat wil een belegger?De uitdaging voor ons als duurzame beleggingsprofessionals is om de motivatie en verwachtingen te vertalen in een gepaste beleggingsstrategie.
Gezien de diverse motivaties en de diversiteit van ESG-systemen, verbaast het niet dat er vele manieren zijn om duurzaam beleggen te benaderen. Er bestaat immers geen definitief en magisch recept van zeg maar 250 gram "E", 400 gram "S" en 50 gram "G". Integendeel … het zal een voortdurend evoluerend proces blijven waarin we een brede waaier van ESG-issues, -factoren, -hulpmiddelen en -technieken mee zullen nemen in onze huidige academisch onderbouwde analyses en dit ter ondersteuning van de verwachtingen van onze cliënten.

Wat kan je dan als belegger doen als je toch al speelt met het idee om duurzaam te gaan beleggen? Maak voor jezelf eerst uit wat hiervoor je motivaties zijn.
  • Welke persoonlijke waarden en doelen zijn doorslaggevend ?
  • Wil je bijdragen aan duurzaamheid door bv te investeren in cleantech of circulaire economie ?
  • Zie jij ESG als een tool voor je risicobeheer waarbij je de leiding van een bedrijf beoordeelt op het vlak van hun kracht om in te spelen op toekomstige uitdagingen?
En maak vervolgens een afspraak met je private banker voor een diepgaand gesprek over deze boeiende materie.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap gereglementeerd door de NBB (Nationale Bank van België) en de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden. Leo Stevens & Cie kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van bepaalde gegevens in deze publicaties.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u