Privacybeleid

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens?

Leo Stevens & Cie nv, met maatschappelijke zetel Schildersstraat 33 te 2000 Antwerpen en e-mailadres info@leostevens.com (hierna: Leo Stevens & Cie, wij, we, ons), is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals hieronder wordt uitgelegd.

Persoonsgegevens zijn gegevens die toelaten om u (zie hieronderWiens persoonsgegevens kunnen wij verwerken?) als persoon rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren. Gezien onze werkzaamheden is de bescherming van uw persoonsgegevens een belangrijke prioriteit voor onze firma. Als verwerkingsverantwoordelijke past Leo Stevens & Cie alle wettelijke bepalingen toe. Overeenkomstig de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (ook wel “AVG” of “GDPR” genoemd) informeren wij u met dit Privacybeleid over welke persoonsgegevens wij van u verwerken, waarom wij dit doen, op welke rechtmatige basis dit gebeurt, met wie uw gegevens gedeeld worden, hoelang wij ze bijhouden, wat uw rechten zijn en hoe u deze kan uitoefenen.

Indien u ons persoonsgegevens verstrekt die betrekking hebben op een derde, zoals een familielid, garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent om deze gegevens te verstrekken en garandeert u, indien van toepassing, dat zij hiervoor hun toestemming verlenen. Daarnaast garandeert u en maakt u zich sterk dat de bepalingen vermeld in dit beleid aan hen worden meegedeeld. Ook vrijwaart u Leo Stevens & Cie voor elke vordering in dit verband.

Dit Privacybeleid zal regelmatig bijgewerkt worden. De actuele versie kan u steeds in ons kantoor of op onze website raadplegen. Op eenvoudig verzoek kan ze u ook toegestuurd worden.

Wiens persoonsgegevens kunnen wij verwerken?

Wij kunnen persoonsgegevens verzamelen en verwerken van onze sollicitanten, cliënten, leveranciers, zakelijke contacten en potentiële cliënten (“prospect(en)”) en/of van aan hen verbonden personen waaronder familieleden en commerciële partners. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verwerken van personen die contact met ons opnemen, de bezoekers van onze website en sociale media kanalen. 

In dit Privacybeleid wordt naar hen gezamenlijk of willekeurig individueel verwezen als “de betrokkene”, “u” of “uw”. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Leo Stevens & Cie is een ongebonden financiële instelling. Zij biedt gespecialiseerde dienstverlening aan op het vlak van beleggingen: uitvoering van transacties, bewaring van financiële instrumenten, beleggingsadvies, discretionair vermogensbeheer en estate planning. Met cliënten worden uitdrukkelijk langetermijnrelaties nagestreefd, vaak generatie overschrijdend. Om in het kader van deze activiteiten een kwalitatieve, persoonlijke dienstverlening mogelijk te maken, worden volgende persoonsgegevens mogelijks door ons verwerkt:

 

Categorieën

Voorbeelden

Uw identificatiegegevens

Naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, land, nationaliteit, woonplaats, geldigheidsdatum identiteitsbewijs, rijksregisternummer, geslacht, persoonsnummer, cliëntnummer, portefeuillenummer.

Uw contactgegevens

Correspondentieadres en –taal, vast en/of mobiel telefoonnummer, e-mailadres.

Uw familiale situatie

Burgerlijke staat, naam en voornaam partner, gezinssamenstelling.

Uw voorkeuren en interesses

Correspondentiewijze, vrijetijdbesteding, persoonlijke en/of professionele projecten.

Uw fiscale informatie

Fiscale woonplaats, paspoortnummer, taks identificatienummer.

Uw opleiding en tewerkstelling

Statuut beroep, werkgever, functieomschrijving, opleidingsniveau.

Uw foto’s en afbeeldingen

Foto’s, videomateriaal, afbeeldingen.

Uw globale financiële situatie

Oorsprong en samenstelling van roerend en onroerend vermogen, inkomen, netto spaarvermogen, bankrekening- en/of polisnummers, geldtransfers met bijhorende mededelingen.

Uw MiFID beleggingsprofiel

Kennis en ervaring op beleggingsgebied, attitude t.a.v. risico, beleggingsdoelstelling en -horizon.

Uw communicatie met ons

Opname van alle telefoongesprekken van/naar ons kantoor, verstuurde en ontvangen e-mails, faxen, brieven, samenvattingen van gevoerde gesprekken tijdens ontmoetingen.

Uw consultatie van ons

IP adressen van de toestellen die u gebruikt bij het bezoek van onze website en de consultatie van LS Connect, cookies, inloggegevens.

Uw publieke gegevens

Persoonsgegevens die voorkomen in de pers of media, informatie die u zelf publiek gemaakt heeft op het internet op blogs of sociale netwerken, gegevens die door publieke, fiscale of gerechtelijke instanties verstrekt worden.

 

De persoonsgegevens die wij gebruiken, heeft u ons zelf bezorgd binnen een bestaande cliëntrelatie, binnen een overeenkomst voor financiële planning, als gevolmachtigde of handelingsbevoegde voor een cliënt of als prospect tijdens kennismakingsgesprekken. Occasioneel wordt informatie op onrechtstreekse wijze ontvangen, bijvoorbeeld via een bestaande cliënt, een familielid, een wederzijdse kennis of een commerciële partner.

Leo Stevens & Cie verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Er worden bijgevolg geen gegevens gecapteerd die betrekking hebben op uw raciale of etnische afkomst, uw politieke visie, uw religieuze of filosofische overtuigingen, eventueel lidmaatschap van een vakbond, uw seksuele geaardheid of voorkeur.

Waarom worden deze gegevens verwerkt en op welke rechtmatige basis gebeurt dit?

Leo Stevens & Cie verwerkt alleen persoonsgegevens die strikt en objectief noodzakelijk zijn in het licht van de hieronder beschreven doeleinden overeenkomstig de vermelde rechtsgronden.

 

1)     Verwerkingsdoeleinden: naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen

MEER INFORMATIE BIJ WIJZE VAN VOORBEELD

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

·         Om het witwassen van gelden en de financiering van terrorisme te voorkomen;

·         Om internationale sancties en embargo’s tegen specifieke personen na te leven;

·         Om op vragen van gemachtigde fiscale en/of gerechtelijke autoriteiten te kunnen antwoorden;

·         Om misbruik van voorkennis en marktmanipulatie op te sporen en te melden;

·         Om belastingfraude tegen te gaan;

·         Om de financiële draagkracht van een cliënt te bepalen, alsook zijn/haar capaciteit om verliezen te dragen;

·         Om geschikt advies te verlenen aan cliënten en prospecten over (transacties in) financiële instrumenten en financiële dienstverlening;

·         Om te voldoen aan alle verplichtingen opgelegd door MiFID II, onder meer met betrekking tot het opnemen van telefoongesprekken en bijhouden van (elektronische) communicatie; en

·         Om aan alle boekhoudkundige verplichtingen te voldoen.

 

·         Uw identificatiegegevens: naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, land, nationaliteit, woonplaats, geldigheidsdatum identiteitsbewijs, rijksregisternummer, geslacht, persoonsnummer, cliëntnummer, portefeuillenummer;

·         Uw contactgegevens: correspondentieadres en –taal, vast en/of mobiel telefoonnummer, e-mailadres;

·         Uw fiscale informatie: fiscale woonplaats, paspoortnummer, taks identificatienummer;

·         Uw opleiding en tewerkstelling: statuut beroep, werkgever, functieomschrijving, opleidingsniveau;

·         Uw globale financiële situatie: oorsprong en samenstelling van roerend en onroerend vermogen, inkomen, netto spaarvermogen, bankrekening- en/of polisnummers, geldtransfers met bijhorende mededelingen;

·         Uw MiFID beleggingsprofiel: kennis en ervaring op beleggingsgebied, attitude t.a.v. risico beleggingsdoelstellingen en -horizon;

·         Uw communicatie met ons: opname van alle telefoongesprekken van/naar ons kantoor, verstuurde en ontvangen e-mails, faxen, brieven, samenvattingen van gevoerde gesprekken tijdens ontmoetingen;

·         Uw consultatie van ons: IP-adressen van de toestellen die u gebruikt bij het bezoek van onze website en de consultatie van LS Connect, cookies, inloggegevens; en

·         Uw publieke gegevens: persoonsgegevens die voorkomen in de pers of media, informatie die u zelf publiek gemaakt heeft op het internet op blogs of sociale netwerken, gegevens die door publieke of fiscale of gerechtelijke instanties verstrekt worden.

 

Wettelijke basis: naleving van onze wettelijke verplichtingen (art.6, §1, (c) GDPR)

2)     Verwerkingsdoeleinden: uitvoering van een bestaande overeenkomst en het verzoek tot opening van een nieuwe overeenkomst, voor zover noodzakelijk voor deze doeleinden

MEER INFORMATIE BIJ WIJZE VAN VOORBEELD

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VREWERKT

·         Om te bepalen of aan het cliëntacceptatiebeleid voldaan is alvorens een nieuwe cliëntrelatie kan opgestart worden;

·         Om transacties in financiële instrumenten uit te voeren;

·         Om beleggingsportefeuilles te bewaren, op te volgen en verrichtingen op effecten uit te voeren;

·         Om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren, onder meer door verschillende gegevens van eenzelfde cliënt samen te brengen tot een groter geheel, waardoor estate planning mogelijk wordt (aangevuld met een bijkomende overeenkomst wanneer dit leidt tot een uitgewerkt gepersonaliseerd advies);

·       Om door de cliënt toegekende mandaten uit te voeren, inclusief discretionair vermogensbeheer.

·         Uw identificatiegegevens: naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, land, nationaliteit, woonplaats, geldigheidsdatum identiteitsbewijs, rijksregisternummer, geslacht, persoonsnummer, cliëntnummer, portefeuillenummer;

·         Uw contactgegevens: correspondentieadres en –taal, vast en/of mobiel telefoonnummer, e-mailadres;

·         Uw familiale situatie: burgerlijke staat, naam en voornaam partner, gezinssamenstelling;

·         Uw fiscale informatie: fiscale woonplaats, paspoortnummer, taks identificatienummer;

·         Uw opleiding en tewerkstelling;

·         Uw globale financiële situatie: oorsprong en samenstelling van roerend en onroerend vermogen, inkomen, netto spaarvermogen, bankrekening- en/of polisnummers, geldtransfers met bijhorende mededelingen;

·         Uw MiFID beleggingsprofiel: kennis en ervaring op beleggingsgebied, attitude t.a.v. risico;

·         Uw communicatie met ons: verstuurde en ontvangen e-mails, faxen, brieven, samenvattingen van gevoerde gesprekken tijdens ontmoetingen; en

·         Uw publieke gegevens: persoonsgegevens

Wettelijke basis: noodzakelijk voor de uitvoering van uw overeenkomst met ons of noodzakelijk om precontractuele maatregelen te nemen op uw verzoek (art. 6, §1, (b) GDPR)

3)     Verwerkingsdoeleinde: realisatie van een gerechtvaardigd belang voor Leo Stevens & Cie

MEER INFORMATIE BIJ WIJZE VAN VOORBEELD

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT 

·         Om de kwaliteit van onze werking te verbeteren, onder meer door het opleiden en permanent vormen van onze medewerkers (waarbij o.a. opgenomen telefoongesprekken gebruikt kunnen worden) en de verbetering van onze software;

·         Om onze rechten en die van onze klanten te kunnen verdedigen in geval van een geschil, onder meer door het bewijzen van transacties of om onderlinge communicatie (incl. elektronisch) aan te tonen (archivering);

·      Om ons risicobeheer te verbeteren, onder meer door het voorkomen van fraude en misbruik; en

·       Om onze ICT te beveiligen, onder meer door het nemen van back-ups ter verzekering van de bedrijfscontinuïteit, en voor het operationele beheer van servers en andere infrastructuren.

 

·         Uw identificatiegegevens: naam, voornaam;

·        Uw communicatie met ons: verstuurde en ontvangen e-mails, faxen, brieven, samenvattingen van gevoerde gesprekken tijdens ontmoetingen;

·         Uw consultatie van ons: IP-adressen van de toestellen die u gebruikt bij het bezoek van onze website en de consultatie van LS Connect, cookies, inloggegevens; en

·         Uw publieke gegevens: persoonsgegevens die voorkomen in de pers of media, informatie die u zelf publiek gemaakt heeft op het internet op blogs of sociale netwerken, gegevens die door publieke of fiscale of gerechtelijke instanties verstrekt worden.

Wettelijke basis: ons rechtmatig belang (art. 6, §1, (f) GDPR)

4)     Verwerkingsdoeleinde: marketing

MEER INFORMATIE BIJ WIJZE VAN VOORBEELD

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

·         Om u uit te nodigen voor evenementen (waarbij formulieren en/of webapplicaties kunnen gebruikt worden) en voor andere commerciële doeleinden; een persoonlijke dienstverlening aan te bieden, onder meer door het proactief vermelden van gepersonaliseerde diensten of financiële instrumenten die aansluiten bij uw profiel, uw situatie en/of sleutelmomenten in uw leven;

·         Indien u (nog) geen cliënt van ons bent, kunnen wij, na uw voorafgaandelijke en expliciete toestemming (zoals via het contactformulier op onze website), toch contact met u opnemen. De doelstelling daarbij is elkaar beter te leren kennen om te zien of Leo Stevens & Cie u op enige wijze van dienst kan zijn en een cliëntrelatie opgestart kan worden. Dat kan via persoonlijke ontmoetingen of via telefoon, e-mail of gewone post. Indien u hiervoor een bijkomende toestemming hebt verleend, kunnen u periodiek informatieve nieuwsbrieven of e-mails toegestuurd worden of kan u uitgenodigd worden voor evenementen waarbij formulieren en/of webapplicaties kunnen gebruikt worden; en

·         Tijdens evenementen is het mogelijk dat niet-gerichte foto’s worden genomen van onze cliënten en bezoekers om onze bedrijfsbelangen te behartigen. Het is mogelijk dat deze foto’s en afbeeldingen worden gepubliceerd op onze website of sociale mediakanalen.
Indien wij gebruik maken van gerichte-foto’s zal de toestemming gevraagd worden van de betrokkene als de betrokkene herkenbaar is, zowel voor het nemen als voor het publiceren van het beeldmateriaal.

·         Uw identificatiegegevens: naam, voornaam, geboortedatum, land, woonplaats, cliëntnummer;

·         Uw contactgegevens: correspondentieadres en –taal, vast en/of mobiel telefoonnummer, e-mailadres;

·         Uw voorkeuren en interesses;

·         Uw foto’s en afbeeldingen: foto’s, videomateriaal, afbeeldingen; en

·         Persoonsgegevens in uw communicatie met ons, zoals verstuurde en ontvangen e-mails, faxen, brieven en samenvattingen van gevoerde gesprekken tijdens ontmoetingen.

Wettelijke basis: uw toestemming (art. 6, §1, (a) GDPR)

5)     Verwerkingsdoeleinden: personeelswerving- en administratie:

MEER INFORMATIE BIJ WIJZE VAN VOORBEELD

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

·         Om nieuwe medewerkers aan te werven verzamelen we persoonsgegevens van sollicitanten die spontaan met ons contact opnemen of hun CV en motivatiebrief doorsturen via onze website.

·         Uw identificatiegegevens: naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, land, nationaliteit, woonplaats;

·         Uw contactgegevens: correspondentieadres en –taal, vast en/of mobiel telefoonnummer, e-mailadres;

·         Uw opleiding en tewerkstelling: statuut beroep, werkgever, functieomschrijving, opleidingsniveau;

·         Uw communicatie met ons: verstuurde en ontvangen e-mails, faxen, brieven; en

·         Uw publieke gegevens: persoonsgegevens die voorkomen in de pers of media, informatie die u zelf publiek gemaakt heeft op het internet op blogs of sociale netwerken, gegevens die door publieke of fiscale of gerechtelijke instanties verstrekt worden.

Wettelijke basis : ons rechtmatig belang (art. 6, §1, (f) GDPR)

 

Persoonsgegevens die excessief of anderszins onnodig worden geacht, worden onmiddellijk gewist of geanonimiseerd.

Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?

Leo Stevens & Cie is als Belgische financiële instelling gebonden aan de discretieplicht. Om de hierboven beschreven doeleinden te kunnen realiseren, kunnen uw gegevens gedeeld worden met:

·         Medewerkers van Leo Stevens & Cie.

·         Tussenpersonen in beleggingsdiensten (en hun medewerkers) die onze firma als principaal hebben.

·         Vennootschappen die verbonden zijn met Leo Stevens & Cie, en hun werknemers.

·         Binnen- en buitenlandse toezichthoudende autoriteiten, gerechtelijke en overheidsinstanties:

o    wanneer wij hiertoe gehouden zijn omwille van de geldende regelgeving; of/en

o    wanneer deze instanties hier op gemachtigde wijze om verzoeken.

·         Leveranciers die gespecialiseerde diensten verlenen op verzoek van Leo Stevens & Cie.

o    Uw gegevens worden daarbij enkel gedeeld voor zover dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienst. Zij mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden. De betrokken dienstverleners moeten contractueel aan de GDPR-regelgeving voldoen. Zij zijn aan strikte veiligheids- en vertrouwelijkheidsverbintenissen onderhevig.

o    Er wordt beroep gedaan op externe, gespecialiseerde dienstverlening voor onder meer softwareontwikkeling, netwerk- en serverbeheer, ICT-ondersteuning, datavernietiging, de afwikkeling van fiscale items (bv. recuperatie van taksen) en effectverrichtingen (bv. deelname aan een Algemene Vergadering), accountancy, data-analyse, binnenkomende en uitgaande betalingsopdrachten (bv. Isabel), interne audit.

·         Bepaalde gereglementeerde beroepen zoals advocaten, deurwaarders, notarissen of revisoren.

·         Medewerkers van Cranium NV, die handelen als DPO.

·         Leden van de Raad van Bestuur alsook onze interne auditoren.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door derden, met uitzondering van de verwerking uitgevoerd door onze eigen verwerkers. Gelieve u te wenden tot het Privacybeleid van de betrokken verwerkingsverantwoordelijke om informatie te ontvangen over hun verwerking van uw persoonsgegevens.

Doorgave van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”)

In principe delen wij geen persoonsgegevens met personen of organisaties buiten de EER. Wanneer gegevens in uitzonderlijke gevallen internationaal dienen gedeeld te worden met (een organisatie in) een land buiten de EER, dan voorzien wij steeds bijkomende beschermende maatregelen.

Met landen buiten de EER die niet door de Europese Commissie erkend zijn als landen met een passend niveau van gegevensbescherming, worden uw persoonsgegevens niet gedeeld, tenzij :

·       de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en Leo Stevens & Cie of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen genomen op verzoek van de betrokkene; of

·       de doorgifte wordt gedekt door een passende garantie die een gegevensbeschermingsniveau biedt dat gelijkwaardig is aan dat van de Europese wetgeving, zoals de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie, indien nodig gecombineerd met aanvullende gegevensbeschermingsmaatregelen.

Mocht een dergelijke situatie zich voordoen, dan kan u in voorkomend geval meer informatie bekomen (bv: over de bijkomende waarborgen) op eenvoudig verzoek (zie verder: Hoe kan u vragen stellen m.b.t. ons Privacybeleid?”).

 

Worden uw persoonsgegevens gebruikt voor profilering of geautomatiseerde besluitvorming?

De MiFID II regelgeving legt Leo Stevens & Cie de verplichting op om enkel beleggingsadvies of -diensten aan te bieden die voor u geschikt zijn. Om aan deze zorgplicht te kunnen voldoen, peilen wij naar uw kennis en ervaring op het vlak van beleggingsdiensten, naar uw houding t.a.v. risico, en naar uw financiële draagkracht en capaciteit om eventuele beleggingsverliezen te dragen. Op basis van uitgebreide vragenlijsten wordt u als cliënt overeenkomstig geprofileerd. Bij de beoordeling nadien of een bepaald advies of een bepaalde beleggingsdienst al dan niet voor u geschikt is, vindt geautomatiseerde besluitvorming plaats. Zo zal een transactie in een financieel instrument niet worden toegestaan wanneer vastgesteld wordt dat u hierover onvoldoende kennis zou hebben. Eveneens zal de mate van risico in uw beleggingsportefeuille begrensd worden overeenkomstig uw opgegeven houding t.a.v. risico in combinatie met uw beschikbare financiële draagkracht. Deze profilering en geautomatiseerde besluitvorming vloeien bijgevolg voort uit regelgeving en zijn in het belang en ter bescherming van u als cliënt. In geen geval wordt u geprofileerd zonder enige menselijke tussenkomst.

Leo Stevens & Cie is als financiële instelling onderworpen aan de witwaspreventiewetgeving. Daarbij dient onder meer een op risico gebaseerde benadering toegepast te worden. Groepen van cliënten die een hoger risico inhouden (bv. omwille van bepaalde beroepsactiviteiten, de mogelijkheid tot voorkennis, de uitoefening van een prominentie functie, het gebruik van bijzondere juridische constructies, geografische redenen), dienen daarbij onderscheiden te kunnen worden. Tevens moeten verrichtingen permanent gemonitord worden. Voor de realisatie van deze doeleinden wordt profilering toegepast waarbij ook andere elementen kunnen opgenomen worden zoals de gebruikte diensten, producten en transacties. Deze profilering is een gevolg van regelgeving die als een taak van algemeen belang wordt beschouwd.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bijgehouden?

De bewaring van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de eerder beschreven doeleinden te verwezenlijken, in het bijzonder de naleving van de diverse wettelijke verplichtingen alsook de bewijsverzameling tegen mogelijke juridische vorderingen;

 • Daarom worden alle eerder beschreven persoonsgegevens binnen een contractuele cliëntrelatie door ons bijgehouden gedurende de hele duur ervan, en tot 10 jaar na de beëindiging ervan.
 • Informatie die wij ontvangen binnen een overeenkomst voor financiële planning wordt tot 5 jaar na de verstrekking van het advies bijgehouden.
 • Aangezien het opbouwen van een vertrouwensrelatie binnen onze dienstverlening lang kan duren, worden gegevens van prospecten tot 3 jaar bijgehouden na het laatste, positieve contact, of onmiddellijk na de intrekking van de toestemming van de prospect.
 • Gegevens van onze niet-weerhouden sollicitanten bewaren wij tot 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Indien de kandidaat bijkomende toestemming geeft om zijn/haar persoonsgegevens verder te bewaren worden de gegevens van de kandidaat tot 3 jaar na het verkrijgen van de toestemming bijgehouden.
 • Voor de bewaartermijnen van de cookies kan u ons Cookiebeleid op de website raadplegen.

Bepaalde langere bewaarperioden kunnen van toepassing zijn indien de wet dit vereist of in uitzonderlijke gevallen (bijv. als we onze rechten moeten verdedigen voor de rechtbank).

Persoonsgegevens die zijn verzameld in overeenstemming met onze verplichtingen op grond van de wetgeving ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme worden verwijderd aan het einde van de wettelijke bewaarperiode.

Hoe kan u vragen stellen met betrekking tot ons Privacybeleid?

Mocht u vragen hebben over ons Privacybeleid, dan kan u die stellen aan onze Data Protection Officer (DPO). De rol van DPO wordt uitgevoerd door Cranium NV. U zal bij vragen rechtstreeks gecontacteerd worden door een van hun medewerkers om de echtheid van uw verzoek te verifiëren. De DPO zal vervolgens uw vraag onderzoeken en beantwoorden.

Vragen kan u per mail richten aan dataprotection@leostevens.com, of per brief aan Leo Stevens & Cie, Dataprotection, Schildersstraat 33 te 2000 Antwerpen.

 

Wat zijn uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens?

De GDPR voorziet in verschillende rechten voor de personen die het voorwerp uitmaken van een verwerking, met name: 

 • het recht om informatie te ontvangen over de verwerking van de persoonsgegevens. Het recht op informatie is een basisrecht. Welke persoonsgegevens Leo Stevens & Cie van u verwerkt, wat het hiermee doet en waarom het dit doet, wordt daarom gedetailleerd in dit Privacybeleid toegelicht;
 • het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens om redenen die verband houden met de bijzondere situatie van de betrokkene;
 • het recht om de persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren indien ze onnauwkeurig of onvolledig zijn, of om ze te laten wissen indien aan de wettelijke voorwaarden daarvoor is voldaan (bv. indien de persoonsgegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt of indien de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt);
 • het recht om bezwaar te maken en het recht op een beperking van de verwerking van de persoonsgegevens, wanneer aan de wettelijke voorwaarden daarvoor is voldaan (bv. als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, kunt u vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te bevriezen terwijl deze juistheid wordt gecontroleerd);
 • het recht om een kopie van de persoonsgegevens te verkrijgen (in een gestructureerd, gangbare, machineleesbare vorm) en om de persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (recht op gegevensoverdraagbaarheid);
 • de mogelijkheid tot intrekking van uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor ‘direct marketing’ doeleinden wanneer u geen cliënt bent. Dit bezwaar zullen wij onmiddellijk respecteren; en
 • het recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid), hetgeen inhoudt dat u ons kan verzoeken om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te verwijderen. Dit is echter geen absoluut recht. Indien wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te bewaren kunnen wij uw persoonsgegevens niet zomaar verwijderen.

Ten slotte wijst Leo Stevens & Cie u erop dat u niet zult worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft, behoudens de bepalingen van sectie Worden uw persoonsgegevens gebruikt voor profilering of geautomatiseerde besluitvorming?”. Er zal steeds sprake zijn van menselijke tussenkomst. Daarnaast heeft u het recht om uw standpunt kenbaar te maken en om de beslissing genomen met behulp van geautomatiseerde besluitvorming aan te vechten.

Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

Iedere betrokkene kan een verzoek tot uitoefening van zijn rechten indienen:

·         per mail aan dataprotection@leostevens.com; of

·         per brief aan Leo Stevens & Cie, Dataprotection, Schildersstraat 33 te 2000 Antwerpen.

Zoals hierboven omschreven is het mogelijk dat bijkomende informatie wordt gevraagd om uw identiteit met zekerheid te kunnen vaststellen alvorens wij op uw verzoek kunnen antwoorden. Uw verzoek wordt binnen één maand beantwoord. Indien Leo Stevens & Cie meer tijd nodig heeft om uw (complexer) verzoek te behandelen, kan deze termijn verlengd worden met twee maanden. 

Artikel 65 van de witwaspreventiewetgeving van 18 september 2017 – waaraan Leo Stevens & Cie onderhevig is – beperkt het toegangsrecht in sterke mate voor cliënten van financiële instellingen. Wanneer wij van mening zijn dat we niet op een verzoek kunnen ingaan,  kunt u uw recht enkel op onrechtstreekse wijze uitoefenen via de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Als u ontevreden bent over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan en wij de kwestie niet voor u kunnen oplossen, heeft u steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

·         Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

·         contact@apd-gba.be

·         +32 2 274 48 00