Menu
PORTFOLIO ACCESS
640 EUR belastingvrije dividenden

640 EUR belastingvrije dividenden

In het vorige nummer van Focus. maakten we reeds melding van de mogelijkheid om via uw aangifte personenbelasting over inkomstenjaar 2018 een vrijstelling aan te vragen van de 30% roerende voorheffing die vorig jaar op uw ontvangen dividenden door uw financiële instelling(en) werden ingehouden.

De vrijstelling is beperkt aangezien het gaat om dividenden, zowel van Belgische als van buitenlandse bedrijven, ten belope van slechts 640 euro bruto per belastingplichtige. Ook dividenden uit uw eigen vennootschap komen hiervoor in aanmerking. Het gaat enkel om dividenden op aandelen. Dividenden van beleggingsfondsen en juridische constructies zijn uitgesloten. Deze vrijstelling geldt overigens niet voor rechtspersonen.

Het fiscaal nettovoordeel per belastingplichtige bedraagt dus maximaal 640 EUR x 30% = 192 EUR, of 384 EUR per echtpaar.

Belastingplichtigen moeten de vrijstelling zelf aanvragen. Voor de uitvoeringsmodaliteiten is het nog steeds wachten op een Koninklijk Besluit dat nog niet gepubliceerd is.
Praktisch komt het erop neer dat de belastingplichtige in zijn aangifte bewijst dat hij in 2018 roerende voorheffing betaald heeft op dividenden en dat voor een bedrag tot 640 euro aan dividenden. U hoeft dus niet uw volledige dividendinkomen aan te geven. U maakt zelf de selectie van de couponafrekeningen tot u een bedrag van 640 euro kan samenstellen. U kan hiertoe de couponafrekeningen overlopen die u terugvindt in de uittreksels van uw webportfolio.

Met de programmawet van 25 december 2017 veranderde de overheid een aantal zaken rond de roerende voorheffing. De regering beoogt met deze maatregel het spaargeld te activeren door beleggen in aandelen van bedrijven aantrekkelijker te maken. Het is de vraag of deze homeopathische maatregel enig effect ressorteert. Het is in elk geval ontgoochelend vast te stellen dat deze maatregel de burger opnieuw opzadelt met een administratieve rompslomp. Voor belastingplichtigen, vaak senioren die een voorstel tot vereenvoudigde aangifte ontvangen, worden de zaken opnieuw complexer indien zij hun rechten op recuperatie willen uitoefenen.


Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap gereglementeerd door de NBB (Nationale Bank van België) en de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden. Leo Stevens & Cie kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van bepaalde gegevens in deze publicaties.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u