Menu
LS CONNECT
Het nieuwe vennootschapsrecht

Het nieuwe vennootschapsrecht

Op 28 februari 2019 heeft de Kamer het langverwachte Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen goedgekeurd dat met ingang van 1 mei 2019 in werking zal treden. Dit nieuwe wetboek slaat niet alleen op ondernemingen maar ook op VZW’s en stichtingen.
Hierna lichten we een aantal belangrijke wijzigingen toe voor wat betreft de vennootschappen.

 1. Beperking van het aantal vennootschapsvormen.
Van de 17 vennootschapsvormen die er tot nu toe bestonden zullen er nog maar 4 basisvennootschappen overblijven. Als men vanaf 1 april 2019 een nieuwe vennootschap wenst op te richten zal deze onder de noemer van één van de hieronder vermelde basisvormen moeten vallen, te weten:
 • de besloten vennootschap (afgekort bv – en dus niet meer bvba);
 • de naamloze vennootschap (nv);
 • de coöperatieve vennootschap (cv);
 • de maatschap.
 1. De bv heeft geen minimumkapitaal meer
Er zijn nog heel wat gelijkenissen tussen de huidige bvba en de nieuwe bv: ze worden opgericht bij authentieke akte en ze vormen een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid zodat de ondernemer niet met zijn privévermogen door de schuldeisers kan worden aangesproken voor schulden van de vennootschap.
Hét grote verschil bestaat er vooral in dat er geen minimumkapitaal meer vereist zal zijn (was tot nu toe 18.550 euro) om een bv te kunnen oprichten.
 1. Winstuitkeringen uit de bv zullen alleen nog maar mogelijk zijn indien voldaan wordt aan een balans- en liquiditeitstest.
Als u dividenden of tantièmes uit uw bv zal wensen uit te keren dan zal dit alleen maar kunnen als de solvabiliteit en de liquiditeitspositie van de vennootschap dat toelaten.
 1. Mogelijkheid tot uittreding en uitsluiting in de besloten vennootschap
In de bv zal in de statuten kunnen voorzien worden dat aandeelhouders kunnen uittreden of worden uitgesloten. Dit was tot nu toe enkel mogelijk in de coöperatieve vennootschap maar aangezien de cv in de toekomst wordt voorbehouden voor ‘echte coöperaties’ en dergelijke regelingen zeker ook nodig zijn in professionele vennootschappen, is dit nu voorzien voor de bv.
 1. Overdracht van aandelen in de besloten vennootschap
Thans is voor de bvba ‘het besloten karakter’ ingeschreven in de wet door een aantal dwingende en verregaande overdraagbaarheidsbeperkingen: zo zal een overdracht van aandelen van een bvba aan een derde maar mogelijk zijn indien ten minste de helft van de vennoten die ten minste 3/4de van de aandelen bezitten (na aftrek van de aandelen die worden overgedragen) daarmee akkoord gaan.
 1. Inkoop van eigen aandelen in de besloten vennootschap
Het zal voor een bv mogelijk worden om meer dan 20% van de eigen aandelen in te kopen en deze moeten niet meer binnen de twee jaar na inkoop terug vervreemd worden, zoals nu voorzien is voor de bvba. Ze kunnen ofwel vernietigd worden ofwel worden aangehouden op de balans. Ook hier sluit deze nieuwe regelgeving voor de bv aan bij wat er al voor de nv geldt.
 1. Aandelen met meervoudig stemrecht
Zowel voor de nv als de bv wordt nu voorzien dat de statuten kunnen bepalen dat aandelen met meervoudig stemrecht worden uitgegeven.
 1. Bestuur in de nv
Terwijl er tot nu toe minstens drie bestuurders in een nv moeten zijn, zal in de toekomst één bestuurder al volstaan.
 1. De bestuurdersaansprakelijkheid wordt ingeperkt
Al naargelang de grootte van de onderneming zal het bedrag waarvoor bestuurders aansprakelijk kunnen gesteld worden zich situeren tussen 125.000 en 12.000.000 euro.
 1. Inwerkingtreding
De dwingende bepalingen in het nieuwe wetboek moeten vanaf 1 januari 2020 door alle vennootschappen worden nageleefd.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u