Menu
LS CONNECT
Zorgvolmacht - relevanter dan ooit

Zorgvolmacht - relevanter dan ooit

Sinds eind 2014, toen de zorgvolmacht in het leven werd geroepen, zijn er al meer dan 100.000 Belgen die zo’n zorgvolmacht hebben laten opstellen.

Logisch ook, er kan eigenlijk niet over successieplanning gepraat worden, zonder dat u de piste regelt dat u niet meer in staat zou zijn nog belangrijke beslissingen te nemen. En terwijl men vroeger bij een zorgvolmacht bijna uitsluitend dacht aan mensen die al een vergevorderde leeftijd hadden bereikt of die tekenen van dementie vertoonden, zijn nu ook hoe langer hoe meer vijftigplussers zich bewust van het nut van een zorgvolmacht, al was het maar om de eventualiteit te voorzien van een ongeluk of hersenbloeding met handelingsonbekwaamheid als gevolg.
Vergelijk het met het afsluiten van een brandverzekering: niemand van ons denkt werkelijk dat zijn huis zal afbranden maar het geeft toch maar een gerust gevoel dat er een regeling is getroffen voor als het toch zou voorkomen.

Maar nog veel belangrijker is dat sinds 1 maart het toepassingsgebied nog verder is uitgebreid tot ‘persoonsgebonden aangelegenheden’. Oorspronkelijk liet de zorgvolmacht enkel toe één of meerdere personen (‘lasthebbers’) aan te wijzen die handelingen met betrekkingen tot uw vermogen mochten verrichten indien u daar zelf niet meer toe in staat bent. Hierdoor kunnen o.a. uw rekeningen worden betaald, inkomsten worden geïnd, goederen worden verkocht tot zelfs schenkingen worden verricht (indien je dit expliciet voorziet). Met de huidige uitbreiding naar beslissingen omtrent uw persoon gaat de wetgever nu nog een stapje verder. Voortaan wordt het ook mogelijk uw ‘zorgtraject’ schriftelijk vast te leggen voor het geval u niet meer in staat bent voor uzelf te zorgen: u kan nu ook vastleggen welke arts u dient te behandelen, of u al dan niet thuisverpleging wenst, wie zal beslissen over uw eventuele overplaatsing naar een verzorgingsinstelling, in welke verzorgingsinstelling u wenst te verblijven, wat er moet gebeuren met eventuele huisdieren. U kan de volmachtdrager de bevoegdheid geven te waken over uw rechten als patiënt, zodat deze gemachtigd is uw patiëntendossier in te kijken, beslissingen te nemen over eventuele opname in het ziekenhuis en voor akkoord te tekenen bij de mogelijke gevolgen van een operatie, enzovoort.

Wel moet u beseffen dat er nog bijzondere wetgeving bestaat over bepaalde medische materies die u niet kan regelen via de zorgvolmacht. Zo zal u niet de mogelijkheid hebben een lasthebber aan te duiden die in uw plaats toestemming geeft tot orgaandonatie of euthanasie. Vooral dit laatste punt blijft toch nog altijd voor veel mensen een manco: met name bij dementie kan u niet van te voren al uw toestemming geven tot euthanasie wanneer bepaalde voorwaarden zouden zijn voldaan (bijvoorbeeld wanneer u uw kinderen niet meer zou herkennen). Wanneer de euthanasie moet worden uitgevoerd, moet de uitvoerend arts nog altijd constateren dat u deze vraag in volle bewustzijn vraagt en u kan die beslissing niet delegeren aan iemand anders.

Indien u reeds een zorgvolmacht heeft getekend en u wenst ook dat er bepaalde instructies worden vastgelegd die uw persoon aanbelangen (en dus niet enkel uw vermogen) dan zal u wel terug een nieuwe zorgvolmacht moeten laten opmaken waarin u dergelijke zaken expliciet voorziet. Het is niet noodzakelijk dat u daarbij de oude herroept; u kan een nieuwe volmacht maken die de oude volmacht aanvult voor wat betreft die persoonsgebonden aangelegenheden. Dergelijke aanvullende volmacht moet u niet persé notarieel laten verlijden; u kan deze ook onderhands opstellen maar opdat die dan uitwerking zou krijgen, moet u ze wel zelf neerleggen bij de griffie van het vredegerecht van uw woonplaats. Zij zullen dan zorgen dat deze wordt geregistreerd in het Centraal Register van Lastgevingen (CRL) dat wordt bijgehouden door de Federatie van Notarissen. Die registratie kost je 18,15 €.

We merken tot slot nog op dat u ook ten allen tijde iemand mag schrappen als lasthebber. De nieuwe wet voorziet nu dat ook schrappingen dienen te worden geregistreerd in het CRL.

  • Indien u hierover nog vragen hebt, kan u daarvoor altijd bij ons terecht.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u