Menu
LS CONNECT
Fortisschikking in de laatste rechte lijn

Fortisschikking in de laatste rechte lijn

Na de bindendverklaring van de Fortisschikking door het Gerechtshof van Amsterdam op vrijdag 13 juli 2018 kunnen beleggers die hiervoor in aanmerking komen nog tot 29 juli 2019 een vordering instellen bij de claim administrator Computershare Investor Services plc. De procedure is gebruiksvriendelijk en precies uitgelegd op de website www.forsettlement.com.


Leo Stevens & Cie heeft aan al haar cliënten – historische aandeelhouders van Fortis - tijdig de nodige attesten toegestuurd opdat zij hun claim formulier konden indienen.

Beleggers die hun claim form uiterlijk op 31 december 2018 geldig en goedgekeurd indienen, hebben recht op een Vroege Uitkering ten belope van 70% van hun Voorlopige Vergoeding. Dit bedrag kan nooit teruggevorderd worden wat ook de Definitieve Vergoeding moge zijn. De Vroege Uitkering wordt al uitbetaald op uiterlijk 31 december 2018.


De Voorlopige Vergoeding kan immers nog verhogen of verwateren. Indien na 28 juli 2019 blijkt dat een vergoeding werd gevorderd voor meer Fortis Aandelen dan verwacht, dan kan het bedrag van de vergoeding per Fortis Aandeel verhoudingsgewijs worden verlaagd overeenkomstig het Settlement Distribution Plan van de Schikkingsovereenkomst. Omgekeerd, indien blijkt dat een vergoeding werd gevorderd voor minder Fortis Aandelen dan verwacht, dan kan het bedrag van de vergoeding per Fortis Aandeel worden verhoogd overeenkomstig hetzelfde Settlement Distribution Plan. Dat betekent dat de Voorlopige Vergoeding waarop de belegger recht heeft niet noodzakelijk overeenkomt met zijn Definitieve Vergoeding, die maar definitief kan worden vastgesteld nadat alle vorderingen zijn verwerkt in de tweede helft van 2019.


De toplui van het toenmalige Fortis, zoals Maurice Lippens, Jean-Paul Votron, Gilbert Mittler e.a. worden inmiddels – 10 jaar na de feiten – strafrechtelijk niet langer vervolgd. Aantijgingen als valsheid in geschrifte, oplichting en inbreuken op de wet over het toezicht op de financiële sector worden als niet bewezen beschouwd. Andere feiten zijn verjaard of bijna verjaard. Met andere woorden: als we lang genoeg wachten, lossen de problemen zich zelf op. •

Meer weten?
Surf naar www.forsettlement.com

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u