Menu
LS CONNECT
Fiscaliteit : 640 EUR belastingvrije dividenden

Fiscaliteit : 640 EUR belastingvrije dividenden

Fiscaliteit:

640 EUR belastingvrije dividenden

In het zomerakkoord van 26 juli 2017 stonden een aantal fiscale maatregelen ingeschreven. Enkele zijn reeds in uitvoering gegaan.

Iedereen is inmiddels vertrouwd met de Taks op de effectenrekeningen (TER) die vermogende particulieren viseerde door vanaf 2018 op hun effectenrekeningen een jaarlijkse abonnemententaks van 0,15% te heffen indien het gemiddelde uitstaande saldo van die effectenrekeningen meer dan 500.000 EUR bedroeg. Iedere cliënt kreeg hierover een brief met gedetailleerde informatie en berekeningen. Belastingplichtigen die de drempel van 500.000 EUR aan effecten niet overschreden werden ontzien en dienden geen effectentaks te betalen.

Bij Leo Stevens & Cie werden op 7 december 2018 de portefeuilles die aan de effectentaks onderworpen waren, voor deze taks gedebiteerd. Ook voor de cliënten die hiertoe door hun ‘opt-in ‘keuze opdracht gaven, werd de effectentaks anoniem en bevrijdend ingehouden en doorgestort naar de schatkist.

Leo Stevens heeft ervoor gekozen om deze doorstorting ‘onder voorbehoud’ te doen. De taks op de effectenrekeningen staat immers ter discussie en werd in een aantal gevallen concreet aangevochten voor het Grondwettelijk Hof.

Het Grondwettelijk Hof zal op zijn vroegst midden 2019 een arrest vellen. De taks kan immers als discriminerend worden beoordeeld. Zo worden bepaalde delen van het vermogen en beleggingsinstrumenten, meestal effecten, wèl geviseerd terwijl andere de dans ontspringen zoals aandelen op naam, levensverzekeringen en vastgoed.

De Raad van State wees eerder reeds op de ongelijke behandeling van effecten op een rekening en effecten op naam. Ook het feit dat de taks alleen natuurlijke personen viseert en geen rechtspersonen, riep vragen op.

De fiscale vrijstelling van de rente op spaarboekjes zakt van 1.880 naar 960 EUR. Het is duidelijk dat de lagere fiscale vrijstelling in de huidige marktomstandigheden waarschijnlijk weinig spaarders treft. Aan een vergoeding van 0.11% per jaar mag je 872.500 EUR op spaarrekening hebben alvorens 15% roerende voorheffing te moeten betalen. Voor een koppel is dit dus een spaartegoed van 1.745.000 EUR.

Goed nieuws : Sinds 1 januari 2018 is voor elke belastingplichtige natuurlijke persoon de eerste schijf van 640 euro aan ontvangen dividenden vrijgesteld van roerende voorheffing. Deze vrijstelling is van toepassing op alle dividenden, van zowel Belgische als buitenlandse bedrijven. Maar zij geldt echter niet voor dividenden van beleggingsfondsen en juridische constructies. Deze vrijstellingsregel geldt niet voor rechtspersonen.

Ook een dividend ten belope van 640 euro uit uw eigen vennootschap wordt van belasting vrijgesteld.

Normaliter zijn dividenden van aandelen aan 30% roerende voorheffing (RV) onderworpen. Ook in 2018 werd bij uitkering van een dividend de 30% RV ingehouden. De vrijstelling moet u zelf aanvragen via uw aangifte personenbelasting voor het inkomstenjaar 2018 die u midden 2019 moet indienen. Let wel op, u kan maximaal slechts voor 640 EUR aan dividenden in rekening brengen waarop u dan maximaal 192 euro (nl. 640 euro x 30%) kan recupereren. Aandeelhouders bepalen zelf voor welke dividenden ze de roerende voorheffing terugvorderen.

Vanaf inkomstenjaar 2019 wordt de vrijstelling opgetrokken tot de eerste schijf van 800 EUR dividenden, goed voor een belastingvoordeel van 240 EUR per belastingplichtige.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u