Menu
LS CONNECT
Fortisschikking in de laatste rechte lijn

Fortisschikking in de laatste rechte lijn

Fortisschikking in de laatste rechte lijn

Het is ondertussen al 10 jaar dat Ageas, als juridische opvolger van Fortis, aankijkt tegen een aantal schadeclaims en juridische procedures in België en Nederland.

Wat ging vooraf?

De feiten hebben onder meer betrekking op de overname van delen van ABN AMRO en de kapitaalsverhoging in september/oktober 2007, de aankondiging van het solvabiliteitsplan in juni 2008 en de desinvestering van de bankactiviteiten en de Nederlandse verzekeringsactiviteiten in september/oktober 2008.
Concreet ging het telkens over de manier waarop aandeelhouders en de markt foutief of onvolledig geïnformeerd werden, namelijk:

- de communicatie van Fortis van september/oktober 2007 over de blootstelling aan de ‘subprime’ crisis (in verband met in obligaties gebundelde hypotheken van slechte kwaliteit).
- de communicatie van Fortis van mei/juni 2008 over zijn toekomstige solvabiliteit na de volledige integratie van ABN AMRO
- de communicatie van Fortis tussen 29 september en 1 oktober 2008 over de overeenkomst met de regeringen van de Benelux-landen

Met de schikking van 14 maart 2016 bereikten Ageas en enkele schade-eisende organisaties als Deminor, Stichting Fortiseffect, SICAF en VEB een akkoord om een streep te trekken onder alle burgerlijke rechtszaken. Ageas heeft hiervoor een budget van 1.3 miljard EUR uitgetrokken, reeds ten laste genomen van het resultaat van het derde kwartaal 2017.
Voor Ageas betekent de schikking en de betaling van een vergoeding geenszins een erkenning van schuld. Voor de aandeelhouders, ook voor diegenen die zich niet als actieve eiser hebben aangemeld, betekent het ingaan op de schikking de bereidheid om – middels de ontvangst van een vergoeding – geen gerechtelijke procedure meer op te starten en elke lopende procedure stop te zetten.
Na een reeks procedures en openbare hoorzittingen met enkele verbeteringen van de eerste schikking van 14 maart 2016 tot gevolg, zal het Gerechtshof Amsterdam hierover op vrijdag 13 juli 2018 zijn beslissing aankondigen.

Wat te doen?

U kunt zich afvragen of u in aanmerking komt als aandeelhouder.
U komt in aanmerking als u in de periode tussen 28 februari 2007 en 14 oktober 2008 aandeelhouder was van Fortis aandelen. Ook als u inmiddels uw aandelen zou verkocht hebben komt u in aanmerking. De procedure gebeurt per beleggingsportefeuille. Alle titularissen van een portefeuille moeten zich ermee akkoord verklaren. Daarbij hebben erfgenamen dezelfde rechten als in aanmerking komende aandeelhouders. De precieze modaliteiten van hoe echtgenoten of onverdeeldheden hun claim moeten indienen, zullen later nog verduidelijkt worden.

U kunt een vergoeding krijgen door een claimformulier in te dienen bij de claimsafhandelaar binnen de 366 dagen na de datum waarop de algemeen bindend verklaring door het hof werd meegedeeld. De claimsafhandelaar is ‘Computershare Investor Services PLC. Het claimformulier wordt ter beschikking gesteld via de website www.forsettlement.com zodra de schikking bindend verklaard wordt, dus misschien vanaf 13 juli e.k.

Het bedrag waarop u recht heeft wordt bepaald volgens een aantal criteria. Was u in een bepaalde referentieperiode koper of houder van het aandeel? Was u een actieve of niet-actieve claimant/eiser?
Het is belangrijk te weten dat de vergoeding toegekend wordt per aantal Fortis Units die nadien in 2012 een omgekeerde aandelensplitsing ondergaan hebben, d.w.z. 1.000 Fortis Units werden na de regularisatie 100 aandelen Ageas.

Cliënten van Leo Stevens & Cie die in de periode van 28 februari 2007 tot 14 oktober 2008 aandeelhouder waren van Fortis Units en die bijgevolg in aanmerking komen om te delen in de minnelijke schikking, hebben reeds in november/december 2016 een brief ontvangen met indicatie van het voor hen geschatte bedrag van schadevergoeding. Dat bedrag was louter indicatief: het finale schikkingsbedrag zal zeker anders zijn. Er bestaat een rekentool, een calculator die u kan raadplegen/gebruiken via https://www.forsettlement.com/popup-accept (rechtsboven klikt u best op de voor u van toepassing zijnde taal).

Tegelijk hebben wij toen aan onze cliënten volgende bewijsstukken meegestuurd:

  • Een attest dat de evolutie van hun positie in het Fortis aandeel weergeeft in de periode van 28 februari 2007 tot en met 14 oktober 2008.
  • Een herdruk van elk aankoop- en verkoopborderel in het Fortis-aandeel in deze periode.
Zodra de claimformulieren beschikbaar zijn, kunnen zij zich op voormelde website aanmelden voor een vergoeding. Op die website zal een tabel ingevuld moeten worden met aantallen aandelen die tijdens beschreven periodes aangehouden werden. Deze informatie kan makkelijk afgeleid worden uit de attesten die wij u toegestuurd hebben. De attesten zelf zal u als bewijsstuk moeten opladen in de website (de individuele aan- en verkoopborderellen niet).
Cliënten die in de bewuste periode aandeelhouder waren van Fortis Units maar toen nog geen rekening hadden bij Leo Stevens & Cie kunnen uiteraard net zo goed hun claimformulier indienen. Voor hen zal het erop aankomen de bewijsstukken te verzamelen bij de instellingen waar ze destijds hun portefeuille met o.m. Fortis Units aanhielden. Er is een administratieve tegemoetkoming voorzien voor het opzoekwerk door financiële instellingen. Verdere modaliteiten zullen nog worden bekendgemaakt.

U heeft een jaar de tijd om uw claim in te dienen. Maar Ageas wil dit snel achter de rug hebben en maakt het aantrekkelijk om claims in te dienen binnen een termijn van 3 à 6 maanden. De precieze termijn voor deze “early adopters” zal door de rechtbank van Amsterdam beslist worden. De beste communicatie die over dit dossier beschikbaar is, treft u aan op de website https://www.forsettlement.com/

Uw beheerder is uiteraard ook graag ter beschikking voor overleg.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u