Menu
PORTFOLIO ACCESS
Dividendbelasting daalt in Frankrijk en verdwijnt in Nederland

Dividendbelasting daalt in Frankrijk en verdwijnt in Nederland

Vanaf 1 januari 2018 daalt de bronbelasting op dividenden van Franse aandelen van 30 naar 12,8%. Dat is goed nieuws ook voor Belgische beleggers. Het netto dividendrendement op hun beleggingen in Franse bedrijven neemt hierdoor aanzienlijk toe.

Hoewel de verlaging reeds inging vanaf 1 januari 2018 worden de dividenden voorlopig nog steeds geïnd met inhouding van een Franse bronbelasting van 30%. Het nieuwe tarief van 12,8% zal pas worden toegepast zodra de Franse fiscus duidelijkheid schept over de te volgen procedure. Pas dan zal er een correctie met retroactiviteit naar 1 januari 2018 worden doorgevoerd. Beleggers dienen hiervoor zelf niets te ondernemen.
Let op, de Belgische roerende voorheffing blijft ongewijzigd op 30%. Aan de dubbele taxatie verandert er dus niets.
Belgische beleggers die eerder beroep deden op het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen België en Frankrijk , waardoor de Franse bronheffing kon teruggebracht worden van 30% naar 15%, dienden hiervoor af te rekenen met flink wat administratieve rompslomp. Deze formaliteiten zijn niet langer nodig. Ook zij zullen voortaan 12.8% Franse bronbelasting betalen.

Nederland doet nog beter. Daar wordt de dividendbelasting met ingang van 1 januari 2019 gewoonweg geschrapt.
Momenteel betaalt een Belgische belegger nog 15 % bronbelasting op dividenden van Nederlandse aandelen en daarbovenop nog eens de 30 % Belgische roerende voorheffing. Die eerste taxatie van 15% valt straks weg.

Belgische beleggers die op zoek zijn naar aandelen met aantrekkelijke netto dividendrendementen zien hun universum meteen verruimd. Een aandeel als Koninklijke Olie (Royal Dutch) biedt tegen een koers van 25.45 EUR en een verwacht dividend van 1.88 EUR/aandeel een bruto dividendrendement van 7.4%. Vandaag blijft daar na Nederlandse bronbelasting en Belgische roerende voorheffing een netto rendement van 4.4% van over. Als vanaf 2019 enkel Belgische roerende voorheffing verschuldigd is, dan zal het netto dividendrendement 5.2 % bedragen. Zo zal ook een belegging in ING dan ei zo na hetzelfde netto dividendrendement opleveren als het vertrouwde Ageas.

Voor de Belgische schatkist zijn de bovenstaande maatregelen overigens geen slechte zaak. Bij de inning van de Belgische roerende voorheffing zal de belastbare basis immers toenemen.

Confronterend toch en tegelijk ook schrijnend dat de Belgische fiscaliteit op roerende inkomsten alsmaar verhoogd wordt.
Ter herinnering, vanaf 2013 gold een roerende voorheffing op aandelen van 25%. Deze werd vanaf 2016 opgetrokken tot 27% en vanaf 2017 tot 30%.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap gereglementeerd door de NBB (Nationale Bank van België) en de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden. Leo Stevens & Cie kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van bepaalde gegevens in deze publicaties.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ça en vaut la peine

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u