Menu
LS CONNECT
De psychologie van de belegger

De psychologie van de belegger

De Nobelprijs voor Economie ging in 2018 naar Richard Thaler. Hij doorgrondde volgens het Nobelprijscomité de psychologie van de economie. Thaler is één van de grondleggers van Behavioral Economics. Hij wordt alom gerespecteerd én staat hij voor een door iedereen erkende discipline van de economische wetenschappen. Thaler bestudeert het gebruik van deze erg subtiele beïnvloeding om mensen naar (gewenste) rationele keuzes te leiden.

Een gesprek met Werner De Bondt

Professor Werner De Bondt is verbonden aan de DePaul University van Chicago. Hij doctoreerde in de jaren 70 bij Richard Thaler. Net als zijn mentor is hij actief in behavioral economics, meer bepaald in het deeldomein van ‘behavioral finance’. De Bondt bestudeert vooral het irrationeel gedrag in de financiële markten.

Wij spraken in 2018 met De Bondt en laten u graag kennismaken met de inzichten van deze boeiende wetenschapper en begenadigd spreker.


Werner De Bondt, Professor Behavioral Economics & Finance

De homo economicus analyticus

De rationele ’homo economicus analyticus’ vindt de conclusies van De Bondt best confronterend. Hij stelde in historische inleiding enkele definities duidelijk en het belang voor de economische orde. Economie zorgt volgens De Bondt voor coördinatie, zonder disruptie en met respect voor individuen en lost problemen op van allocatie, stabilisatie en distributie van economische goederen en diensten. ‘Finance’ regelt daarbij de betalingen en settlements, pooling en transfers, het sparen en beleggen, contractdesign en organisatorische architectuur, het risk management en de valuatie.

Vooral dat laatste is erg belangrijk want beantwoordt de vraag wat iets waard is. En laat dat nu net de hamvraag zijn voor een belegger. De interne logica bij dit alles is er volgens De Bondt een van radicale onzekerheid. De psychologie van oordelen en kiezen moet zich hoeden voor klassieke beslissingsvallen en opletten voor distorties bij investeringsbeslissingen en bij de prijzen van de diverse assets.

Behavioral finance

Het studiedomein van Werner De Bondt, behavioral finance, bestudeert deze financiële beslissingen met behulp van andere sociale wetenschappen. De Bondt zet zich af tegen een naïef geloof in het menselijk verstand en heeft begrip voor menselijke beperkingen. Hij gebruikt hierbij enkele ‘building blocks’ (kennis, emoties en sociaal-psychologische factoren) en legt daarbij veel nadruk op het ‘mental frame’, zeg maar ons referentiekader.

Dit is erg belangrijk en beïnvloedt onze beslissingen. Mensen denken nogal vaak in stereotypen; proberen zaken die oppervlakkige raakpunten hebben uit te vergroten en ze in hetzelfde mentale frame te plaatsen, waardoor we de ene gebeurtenis al snel op gelijke voet zetten met een andere. Menselijk kuddegedrag zorgt er dan voor dat wanneer mensen veel geld verdienen met een bepaald activa, ook anderen daar deel van willen uitmaken. Begrippen als “confirmation bias” en “wishfull thinking” illustreren ons selectief denken en leggen het verschil bloot tussen wensen en geloof. Vertrouwen is cruciaal en doet de markten werken.

Overconfidence is een no-go

Teveel vertrouwen is echter niet aangewezen want leidt tot “overconfidence”; een begrip dat aan de aanwezigen in de zaal werd uitgelegd. Samen met zijn leermeester Richard Thaler ging De Bondt reeds in de seventies op zoek naar anomalieën waar je die het minste verwacht. Er waren bibliotheken volgeschreven over transparante en perfecte markten. Nobelprijswinnaars als Eugene Fama beschreven dat de beurs bij uitstek een rationele plaats is, waar aandelenprijzen alle publieke informatie incorporeren en steeds juist zijn (‘efficiënte markten hypothese’).

Lees het volledige artikel en ontdek de psychologie van de belegger.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u