Menu
LS CONNECT
MiFID II - een reglementering die ook u aangaat

MiFID II - een reglementering die ook u aangaat

MiFID II is een letterwoord dat staat voor Markets in Financial Instruments Directive. Het is een Europese richtlijn die de spelregels vastlegt die financiële instellingen moeten volgen als ze beleggingsproducten aanbieden of in hun dienstverlening daarover advies geven.

MiFID II treedt in werking op 3 januari 2018 en gaat verder dan MiFID I (2007), doch steeds met dezelfde doelstelling, nl. de bescherming van de belegger, het nastreven van transparantie en duidelijkheid, en een feilloze werking van de financiële markten.
MiFID II is van toepassing op alle financiële instellingen die beleggingsdiensten of beleggingsproducten aanbieden ( banken, beursvennootschappen, vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, beheerders van beleggingsfondsen).

Wat verandert MiFID II voor u?
Veel hangt af van de aard van de dienstverlening die u gewend bent bij Leo Stevens & Cie te ontvangen. Voor die cliënten die kozen voor een discretionair beheer van hun portefeuille, en voor die cliënten die zonder enig advies zelf het beheer van hun portefeuille waarnemen en waar wij als financiële instelling louter de uitvoering van de orders verzorgen (nl. ‘execution only’), blijft de impact beperkt. Voor cliënten die zelf hun portefeuille beheren en daarbij advies krijgen, verandert er wel één en ander.

Waaruit bestaat die betere bescherming van de belegger?

  • Sedert MiFID I zijn financiële instellingen middels een vragenlijst verplicht te peilen naar de kennis en de ervaring met beleggingsproducten van hun cliënten, hun beleggingsdoelstellingen en hun financieel draagvlak, d.i de zogenaamde ‘zorgplicht’.
MiFID II gaat daarbij verder. De lijst met complexe producten wordt uitgebreid. Dergelijke instrumenten mogen enkel aan beleggers aangeboden worden mits zij over de nodige kennis en ervaring beschikken en hun beleggersprofiel dat toelaat.
Dat opzet geldt nu ook voor andere beleggingsproducten: de juiste beleggingsinstrumenten voor het gepaste doelpubliek (‘product governance’ of ‘doelmarkt’). Tevens dient in toenemende mate nagegaan te worden of een cliënt wel het mogelijke verlies kan dragen dat kan gepaard gaan met een belegging. Dit heeft tot gevolg dat de vragenlijst die een cliënt hiervoor dient in te vullen, uitgebreid wordt. Maar bij Leo Stevens & Cie is het reeds lang gebruikelijk om in het beheer van portefeuilles producten uit een té hoge risicoklasse te beperken of uit te sluiten in overeenstemming met het risicoprofiel van de cliënt.
  • MiFID II gaat vooral ook verder in het reglementeren van de relatie tussen de financiële instelling en haar cliënten die hun portefeuille zelf beheren, maar daarbij in overleg handelen en van beleggingsadvies gebruik maken. Elk advies zal in deze relatie voortaan schriftelijk dienen gedocumenteerd te worden met een rapport. Als een bepaald product wordt aanbevolen, dient in een ‘geschiktheidsverslag’ gepreciseerd waarom dat product precies aan uw beleggingsdoelstellingen voldoet. Leo Stevens & Cie zal bij aanvang van MiFID II klaar zijn om ook aan deze voorwaarde te voldoen.
Vermeldenswaardig is dat Leo Stevens & Cie advies zal blijven verlenen. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar niets is minder waar. Door de verregaande formalisering zullen vele financiële instellingen namelijk deze dienstverlening niet meer aanbieden.

Onvermijdelijk is wel dat de tarifering zal aangepast worden om rekening te houden met het vele extra werk: uitschrijven van adviezen, opstellen geschiktheidsverslag, snelle aflevering van adviezen. De advieskost zal daarbij billijk tegenover de transactie-opbrengsten afgezet worden. Tevens heeft Leo Stevens & Cie ervoor gekozen om niet-onafhankelijk advies te verstrekken, teneinde een brede waaier van beleggingsoplossingen ( ook van derde partijen) te kunnen blijven voorstellen en cliënten beter te kunnen informeren. Wij zijn ervan overtuigd dat dit u als cliënt ten goede zal komen.
  • Ten behoeve van de toezichthouders – FSMA – verplicht MiFID II financiële instellingen tevens tot het opnemen en bewaren van telefoongesprekken als die betrekking hebben op het ontvangen, doorgeven en uitvoeren van cliëntorders. Technisch zal dit tot gevolg hebben dat er vanaf nu geen advies meer per gsm kan verstrekt worden.
  • Best execution’ komt neer op het waarborgen van de beste uitvoering van orders. Leo Stevens & Cie voorziet reeds lang in een sluitend orderuitvoeringsbeleid. De modaliteiten vereist door MiFID II werden hieraan toegevoegd, met name het oplijsten van de meest geschikte markten per activaklasse, rekening houdende met kostenstructuur, snelheid van uitvoering, efficiëntie, liquiditeit.
  • MiFID II verplicht de financiële sector bij te dragen tot het transparant functioneren van de markten en het risico op marktmisbruiken te beperken. Om frauduleuze transacties, zoals misbruik van voorkennis of koersmanipulatie op het spoor te komen, moeten banken en beleggingsondernemingen bepaalde transacties melden aan de bevoegde autoriteiten. In België is dat de FSMA. Om de opdrachtgevers van orders éénduidig te kunnen identificeren, volstaat voor natuurlijke personen het rijksregisternummer. Voor alle rechtspersonen is voortaan een LEI (Legal Entity Identifier) nodig. Zonder LEI zullen rechtspersonen geen verrichtingen meer kunnen uitvoeren in financiële instrumenten. Voor rechtspersonen die bij ons cliënt zijn, heeft Leo Stevens & Cie zelf de LEI code voor hen aangevraagd als dienstverlening.
Transparante, duidelijke communicatie
  • Een vertrouwensrelatie berust op een goede wederzijdse kennis en goede afspraken.
Het is nochtans ook een teken van vertrouwen om openhartig en volledig met elkaar te communiceren. MiFID I verplichtte instellingen minstens tweemaal per jaar een waardeschatting van de portefeuilles af te leveren aan de cliënten. Met MiFID II wordt deze frequentie opgetrokken naar 4 maal per jaar. Voor cliënten van Leo Stevens is dit niets nieuws. Ook de volledigheid waarmee gerapporteerd wordt moet onder MiFID II worden aangescherpt. Een gedetailleerde overzichtsstaat wordt de norm, met inbegrip van een transparante weergave van alle kosten die cliënten voor een dienst of product betaald. En ook dat was bij Leo Stevens & Cie al het geval. Maar dit zal nog verder uitgebreid worden, onder andere met ‘fund look through’ informatie.
Het spreekt vanzelf dat de rapportering via onze internetapplicatie ‘Webportfolio’ minstens zo gedetailleerd zal zijn.
  • Inducements, of retrocessies zijn vergoedingen, meestal een deel van de beheerskosten, die derde partijfondsbeheerders aan de financiële tussenpersonen toekennen als vergoeding voor de commercialisatie van financiële instrumenten. Het is een gangbaar gebruik dat fondsenbeheerders een deel van hun inkomsten doorstorten naar de financiële instellingen (banken, vermogensbeheerders, vermogensadviseurs) in ruil voor de distributie van hun fondsen.
Onder MiFID II worden vanaf 2018 al die vergoedingen afgeschaft bij de verstrekking van onafhankelijk advies, en binnen een discretionair vermogensbeheer (VMB) mandaat. Voor cliënten in VMB bij Leo Stevens & Cie is ook dit niet nieuw. Reeds van bij de aanvang van MiFID I in 2007 vonden wij dat dit zo hoorde! Tot heden werd hierbij een beperkte service fee ingehouden. Vanaf 2018 zal ook die service fee niet meer aangerekend worden.


De regelgeving rond MiFID II is uitgebreid en hervormt ingrijpend de financiële dienstverlening in België en de Europese Unie. Leo Stevens is er helemaal klaar voor om tijdig compliant te zijn. Indien u nog vragen heeft dan zal uw beheerder u graag bijstaan.


Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u