Menu
LS CONNECT
Het zomerakkoord... een politiek winterakkoord

Het zomerakkoord... een politiek winterakkoord

In onze vorig magazine schreven we over het zogenaamde Zomerakkoord. Er was toen nog heel wat onduidelijk en we stelden toen een update in ons kerstnummer in het vooruitzicht. Drie maanden later moeten we ons zelf helaas nog steeds ‘tijd kopen’.

Het dossier lijkt meer dan ooit gepolitiseerd. De diverse politieke fracties hebben elk hun eigen agenda en gebruikten deze om het akkoord in globo tegen te houden.

De hervorming van de vennootschapsbelasting, wat toch één van de belangrijkste maatregelen was in dit Zomerakkoord, wordt nog wél in 2017 goedgekeurd. De koppeling hiervan aan het onbelast bijverdienen en de effectentaks is voorlopig losgelaten. De goedkeuring van deze twee maatregelen wordt uitgesteld tot na nieuwjaar. Een groot probleem mag dit laatste niet vormen omdat de eerste referentiedatum waarop de banken moeten nagaan wat de waarde is van de effectenrekeningen van hun cliënten 31 maart is. Zolang de effectentaks tegen dan in het Staatsblad is verschenen, is er in principe dus geen probleem.

Sinds ons vorig artikel heeft de Raad van State zich wel al twee keer erg negatief uitgesproken over de belasting. Dit kan allicht nog wel voor juridisch vuurwerk zorgen. En los daarvan blijven er nog heel wat speculaties: leidt deze taks uiteindelijk tot een vermogenskadaster? Wordt de taks verhoogd, zoals dat eerder al gebeurde met de beurstaks en de roerende voorheffing.

Enkele achterpoortjes om aan de effectentaks te ontsnappen werden inmiddels wel al aangepakt.

Zo is de piste om aandelen op naam te zetten sinds 9 december 2017 bemoeilijkt omdat de waarde van die aandelen nog 1 jaar worden meegeteld bij de berekening van de belastbare waarde voor uw portefeuille. Ook het verlies aan flexibiliteit staat deze piste in de weg.

Deze bemerking gaat natuurlijk ook op voor de tweede piste, die van inbreng van de belastbare aandelen in een vennootschap omdat enkel natuurlijke personen worden geviseerd door de effectentaks. Niet enkel zal het fictie artikel spelen in deze wanneer taksontwijking het enige doel is van de inbreng. Ook meerwaardebelasting op aandelen in de vennootschap en hun aangifteplicht maken één en ander niet interessant.

De belastbare aandelen wegschenken tenslotte is evenmin een optie wanneer de verschuldigde schenk- of erfbelasting een veelvoud blijken te zijn van de aan te rekenen effectentaks.

Zoals zo vaak in fiscale zaken die nog niet beslist en gepubliceerd zijn is rust en kalmte aan te bevelen. Doe niets onbezonnen maar praat erover met uw beheerder.

Zomerakkoord – samengevat en onder voorbehoud van politieke goedkeuring

  • Effectentaks van 0.15% op de volledige waarde van effecten op rekening van een particulier zodra die hoger is dan 500.000 EUR per persoon. Het gaat om genoteerde en niet-genoteerde aandelen en obligaties, kasbos en beleggingsfondsen. Cash, goud, aandelen op naam , pensioenspaarfondsen en beleggingsverzekeringen zijn vrijgesteld.
  • Meerwaarden op aandelen belegd in een portefeuille van een rechtspersoon zijn niet meer vrijgesteld van belasting zelfs niet indien langer dan één jaar in portefeuille. Ze zijn voortaan belastbaar in de vennootschapsbelasting tegen de nieuwe verlaagde tarieven. Het artikel ivm de mogelijkheden via DBI-beveks gaat verder in op deze problematiek.
  • De eerste schijf van 627 EUR aan dividenden wordt vanaf 2018 belastingvrij; vanaf 2019 is het bedrag van vrijstelling 800 EUR. Dividenden uitgekeerd door beleggingsfondsen zijn niet vrijgesteld, die op individuele aandelen wel. De belastingvrijstelling op dividenden kan enkel via de belastingaangifte afgedwongen worden.
  • Beurstaks stijgt voor aandelen van 0.27% naar 0.35%, voor obligaties: van 0.09% naar 0.12%
  • De meerwaardetaks van 30% op beleggingsfondsen - de Reynderstaks - wordt uitgebreid en geldt nu reeds voor beleggingsfondsen die voor meer dan 10% in obligaties (ipv 25%) belegd zijn.
  • MiFID II treedt in 2018 in voege – zie verder in ‘ MiFID II – een reglementering die ook u aangaat’

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u