Menu
LS CONNECT
LS Value Equity Global Fund

LS Value Equity Global Fund

LS Value Equity Global Fund
een stand van zaken
LS Value klokt voorlopig af op een rendement van 3,13% sinds begin dit jaar. In termen van koers/winst en koers/boekwaarde is de waardering van het fonds nog steeds niet duur te noemen.

Bewegingen in de portefeuille
Ten opzichte van drie maanden geleden kwam er één nieuwe positie in portefeuille: het Zweedse Intrum Justitia, dat gespecialiseerd is in de administratieve opvolging en incasso van openstaande facturen. Deze nichesector heeft in onze ogen een mooi potentieel en marktleider Intrum Justitia neemt bovendien een leidende rol op zich in de consolidatieslag via de fusie met haar Noorse sectorgenoot Lindorff.

We belegden tevens in het Duitse familiebedrijf Bauer, gespecialiseerd in de productie van uiterst gespecialiseerde funderingsmachines en het plaatsen van funderingen zelf. Volgens ons was Bauer ondergewaardeerd ten opzichte van haar sectorgenoten. Bij de verkoop einde augustus realiseerden we een meerwaarde van 25% op twee maanden tijd, sneller dan dat we zelf hadden verwacht. Ook het Britse Rentokil-Initial werd met een meerwaarde van 40% verkocht omdat het onze target van 300GBp bereikte. Door mooie groeivooruitzichten en een verlaging van de schuldgraad kleeft de beurs vandaag aan 24x de verwachte winst een hoge waardering op Rentokil, vandaar onze beslissing te verkopen.
Tenslotte namen we ook afscheid van Procter&Gamble. Onze instap in januari 2016 was ingegeven door een jarenlange relatieve onderprestatie ten opzichte van haar voornaamste concurrenten. Sindsdien versnelde P&G haar besparingsplan, verkocht het overbodige en weinig rendabele merken knoopte men terug aan met groei en keerde het extra cash uit aan haar aandeelhouders. We verkochten Procter&Gamble dichtbij onze vooropgestelde verkoopzone.

Europese banksector draagt bij
De beurskoersen van de banken evolueerden gunstig gedurende de voorbije drie maanden, wat veel te maken heeft met de verwachte verdere afbouw van het expansieve monetaire beleid in de VS en Europa. Zowel onze positie in het Italiaanse Unicredit (+7%) als die van BNP Paribas (+5%) droegen positief bij aan het rendement. Onze relatieve onderweging in de IT sector daarentegen weegt op het rendement.

Het cashpercentage binnen LS Value steeg het voorbije kwartaal van 1.5% (einde juni 2017) naar 6.0%.

LS Value Equity Global Fund bereikt track record op 5 jaar


Lanceringsdatum 28.09.2012 100 EUR
Netto inventariswaarde 28.09.2017 141,01 EUR
Netto return over 5 jaar 41,01%
Netto return over 5 jaar op jaarbasis 7,11%

STRATEGIE
LS Value Equity Global is een aandelenfonds dat streeft naar kapitaalgroei op lange termijn waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen zonder een geografische of sectorale beperking.

MISSIE
Het is de missie van onze beursvennootschap om haar cliënten – gegeven een bepaald risicoprofiel - een zo hoog mogelijk rendement te bieden. Dat rendement dient bovendien duurzaam te zijn.

TRANSPARANT BEHEER
Leo Stevens heeft steeds gekozen voor transparantie in het beheer van portefeuilles. Individuele posities van aandelen en obligaties zijn daarbij de gebruikelijke bouwstenen. Principieel blijven we voorstander van deze aanpak, maar in bepaalde gevallen is een belegging via een kapitaliserend aandelenfonds meer aangewezen.

ACTIEF BEHEER
Door in te spelen op marktopportuniteiten en wijzigende trends zal er een actief beheer plaatsvinden.
Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: obligaties, converteerbare obligaties, opties of cash.

Het fonds biedt een ruime en sectorale spreiding volgens de typische value-beheersaanpak van Leo Stevens.

We streven naar kapitaalgroei over de langere termijn; de aangeraden beleggingshorizon 5 jaar of meer.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u