Menu
LS CONNECT
LS Academy - een opleiding en docent in de kijker

LS Academy - een opleiding en docent in de kijker

Koen D’haluin – klaar voor een nieuwe jaargang.

Van Hendrik Conscience (1812-1883) wordt wel eens gezegd dat hij zijn volk leerde lezen. Misschien is het teveel eer voor onze zaakvoerder Koen D’haluin (1969- ) om te beweren dat hij zijn volk enkele elementaire beleggingsaspecten leerde, maar toch… Uit de positieve feedback na de eerste cyclus 2016-2017 blijkt alvast dat de deelnemers heel wat hebben bijgeleerd en dat op een fijne en ontspannen manier.


Dat Koen D’haluin graag les geeft, kunnen zijn cursisten inmiddels getuigen. Ooit mochten middelbare scholieren dat ook reeds ervaren toen Koen, na het behalen van zijn Master Wiskunde, dat vak doceerde. Een MBA achteraf en de cursus effectenmakelaar maken van Koen de geknipte persoon om de cliënten van Leo Stevens “financieel geletterd” te maken. Want dat is juist de bedoeling en drive van de docent: vanuit de typische 2 pijlerbenadering van Leo Stevens & Cie (empathisch dichtbij én technisch excellent) cliënten bij te staan. Het overkwam hem immers vaak genoeg dat na het bijwonen van diverse familieraden de begiftigden van een familiaal vermogen -naast dankbaar te zijn- vaak onzeker en onwetend de verantwoordelijkheid over een geschonken portefeuille kregen. Op school blijft dit een blinde vlek … beleggen is vaak een passie of groeit als hobby, maar wordt slechts sporadisch aangeleerd.

Opzet van de opleidingscyclus is niet om van onze cliënten volleerde beleggers te maken, daarvoor volstaan 6 theoretische sessies uiteraard niet. Wél om hen inzicht in deze boeiende materie te geven, niet zozeer om in de plaats van de beheerder te komen, dan wel deze en zijn toelichtingen beter te begrijpen.
“Beleggen beter begrijpen, meer dan zélf te beleggen als een expert”, verwoordde een deelnemer het. Prospecten, clienten en hun partners en kinderen worden immers ingewijd in de financiële markten en financiële producten, vakjargon wordt verduidelijkt.

Met de positieve feedback uit een bevraging op het einde van de eerste lessenreeks gaan we aan de slag om de vervolgcyclus nog boeiender te maken. Want die komt er! Het concept spreekt duidelijk aan. Enthousiaste deelnemers apprecieerden vooral het interactieve karakter, mogelijk gemaakt door de kleine groepen. De formule werd positief onthaald. Zowel studenten, werkenden, als gepensioneerden vonden vlot en tijdig de weg naar ons kantoor en bij een broodje en een drankje werd het ijs gebroken om daarna geboeid en geconcentreerd te kunnen luisteren gedurende ongeveer 90 minuten. Zowel de historische als de actuele economische context worden geschetst en juist deze combinatie hield de toehoorders bij de les. Eén specifieke sessie
–over waarderingsparameters– werd nogal technisch bevonden: deze wordt in de nieuwe reeks aangepast.

LS ACADEMY - Start van een nieuwe lessenreeks
Wat weerhoudt een aandachtig lezer om zich in te schrijven voor de nieuwe lessenreeks?
Voorkennis is niet vereist, reservatie van uw zitje wél. Onze huisdocent zal zich weer ten volle geven en vraagt in ruil een engagement voor elk van de 6 sessies. De plaatsen zijn namelijk beperkt: indien u nadien niet komt opdagen, dan is dit een plaats die verloren gaat en niet ingevuld kan worden door iemand die wél geïnteresseerd is.
Goed om weten is dat we het komende vormingsjaar nog 3 nieuwe sessies aanbieden:
2 rond pensioen, een derde over onze internetapplicatie Webportfolio.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u