Menu
LS CONNECT
Impact nieuwe begrotingsmaatregelen op uw beleggingen

Impact nieuwe begrotingsmaatregelen op uw beleggingen

Goed nieuws voor de Belgische ondernemingen en hun aandeelhouders is ongetwijfeld dat de langverwachte verlaging van de vennootschapsbelasting eindelijk wordt doorgevoerd. Voor beleggers met een zeker vermogen, betekent dit zomerakkoord echter minder goed nieuws want de beloofde belastingverlagingen zullen (deels) gefinancierd worden door nieuwe belastingen op het roerend vermogen en een verhoging van enkele bestaande taksen. Er zijn nog geen ontwerpteksten -de meeste zullen waarschijnlijk pas tegen 1 januari 2018 van kracht zijn- maar u vindt hieronder toch al een beknopt overzicht:
  1. Taks op effectenrekeningen
De meest in het oog springende maatregel, is een nieuwe taks van 0,15% die wordt opgelegd zodra een effectenrekening een waarde van 500.000 EUR overstijgt. Deze taks is op de totale waarde van de effecten verschuldigd (en dus niet enkel op het gedeelte dat boven de drempel van 500.000 euro uitkomt). Indien een echtpaar een effectenrekening aanhoudt, dan zal de drempelwaarde van 500.000 EUR per titularis meetellen. Zo moeten we al gauw over een effectenrekening spreken van meer dan één miljoen euro op naam van een echtpaar alvorens deze taks van toepassing is. De financiële instellingen zullen deze taks jaarlijks inhouden op de gemiddelde waarde berekend op de waardering van de effectenrekening telkens op het einde van de maand.

Indien u er aan zou denken om deze taks te ontwijken, door uw vermogen op te splitsen over meerdere effectenrekeningen of zelfs terug naar het buitenland uit te wijken, dan zal dit zal volgens minister Van Overtveldt niet mogelijk zijn omdat de belastingplichtigen in hun aangifte zullen moeten aanduiden of ze één of meerdere effectenrekeningen hebben. Die aangifteplicht voor buitenlandse rekeningen bestaat nu trouwens ook al en het bestaan van deze rekeningen wordt ook door de buitenlandse fiscus meegedeeld aan de Belgische belastingdiensten.
  1. Verhoging beurstaks
De beurstaks wordt opnieuw opgetrokken. De belasting op de aan- en verkoop van aandelen stijgt van 0,27% naar 0,35% en het tarief op transacties in obligaties op de secundaire markt stijgt van 0,09% naar 0,12%.
  1. Roerende voorheffing op alle obligatiemeerwaarden in beleggingsfondsen
De zogenaamde T.I.S. (taxable income per share) bestaande uit alle meerwaarden op obligaties en gekapitaliseerde rentes in een fonds en waarop 30% roerende voorheffing wordt afgedragen zal nu gelden voor alle meerwaarden op obligaties in een beleggingsfonds; tot nu toe is dit enkel het geval indien minstens 25% van het fonds uit obligaties bestaat.
  1. Taks op gemeenschappelijke beleggingsfondsen
Sommige banken verdelen zogenaamde dakfondsen die in beleggingsfondsen (ICB’s) beleggen en die tot nu toe waren vrijgesteld van roerende voorheffing. Deze vrijstelling valt nu ook weg.
  1. Halvering vrijstelling roerende voorheffing op het spaarboekje.
De vrijstelling van roerende voorheffing op de eerste 1.880 euro interesten van een gereglementeerd spaarboekje wordt verlaagd tot 940 euro.
  1. Nieuwe vrijstelling van roerende voorheffing op dividenden van aandelen.
De roerende voorheffing op de eerste schijf van 627 euro aan dividenden die men optrekt (het gaat dus om 188,10 EUR aan RV) zal men kunnen recupereren via de aangifte personenbelasting.
  1. Hogere vrijstelling mogelijk voor pensioensparen
Wat betreft het pensioensparen blijft de aftrek in de personenbelasting van 30% gelden voor een spaarbedrag tot 940 euro. Daarnaast wordt nu ook de mogelijkheid geboden om tot een bedrag van 1.200 euro aan pensioensparen te doen maar dan verlaagt de aftrek wel 25%. Dit betekent in de praktijk dat u 18 euro meer zal mogen aftrekken als u voor 260 euro extra aan pensioensparen doet.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u