Menu
LS CONNECT
LS Value Equity Global Fund - Statusupdate

LS Value Equity Global Fund - Statusupdate

Na drie uitstekende kwartalen blijft de MSCI wereldindex even ter plaatse trappelen. LS Value volgde grotendeels dezelfde evolutie.

De bedrijven in portefeuille blijven evenwel verder waarde creëren voor de aandeelhouders waardoor de gemiddelde waardering van het fonds daalde ten opzichte van een kwartaal geleden. De waardering van de MSCI world nam opnieuw licht toe. Uiteraard spelen ook de portefeuillewijzigingen een rol in de gemiddelde waarderingsparameters van het fonds.

LS Value 16/06 MSCI 16/06 LS Value 31/03 MSCI 31/03
Dividendrendement 2.06% 2.38% 2.16% 2.39%
Koers/winstverhouding (historisch) 13.7 19.9 15.9 19.7
Koers/boekwaarde 1.5 2.4 1.5 2.3

Opmerkelijke uitschieters
Ter illustratie van bovenstaande thesis: ArcelorMittal realiseerde in het eerste kwartaal een nettowinst van 1 miljard USD, terwijl de marktkapitalisatie begin vorig jaar nog 7 miljard was en vandaag 20 miljard USD bedraagt. Voor het lopende boekjaar is de verwachte koers-winstverhouding van de groep 7. De gestegen ijzerertsprijs, het herstel van de staalprijzen in de VS en Europa en het afnemen van de overcapaciteit in China spelen hierin een belangrijke rol. Ook invoerheffingen naar aanleiding van Chinese dumpingpraktijken in zowel de VS als Europa hebben hun effect. De voorbije drie maanden viel de aandelenkoers van Arcelormittal wel met 20% terug na de forse rally sinds begin 2016.

Een andere opvallende uitschieter het afgelopen jaar is Anglo Eastern Plantations. Na een duidelijke koersdip in het midden van vorig jaar is het aandeel meer dan verdubbeld. In het voorbije kwartaal rapporteerde men een 20% hogere productie van palmvruchten en steeg de koers nogmaals met 20%. De groep blijft ondergewaardeerd als we rekening houden met de activaprijzen die recent werden betaald bij verkooptransacties van plantages bij M.P. Evans en Sipef.

Dat er nog ondergewaardeerde aandelen op de beurs staan, toont ook het bod (3.01 HKD) van de Taiwanese hoofdaandeelhouder op China Metal International. Nadat we onder de indruk waren van de cijfers bezochten we de fabrieken in China en hadden we gesprekken met het management. Gelet op de illiquiditeit was het één van onze kleinere posities in het fonds, doch we realiseerden ermee een return van circa 60% op een tweetal jaar.

Grote internationale bedrijven vormen de hoofdmoot
Laat u niet misleiden door de twee bovenstaande specifieke voorbeelden. De hoofdmoot van LS Value bestaat uit zeer grote multinationals zoals AB Inbev, Adecco, ArcelorMittal, Air Liquide, Apple, Berkshire Hathaway, Bank of America, BNP Paribas, Compass, Henkel, H&M, Intel, Johnson & Johnson, Monsanto, Novartis, P&G, Reckitt Benckiser, Sanofi, SAP, Siemens, Travelers, TJX, Toyota, Visa en Volkswagen.

De meeste van deze bedrijven bepalen met hun producten en diensten het leven van ieder van ons.

Blijvende focus op Europa.
Ondanks onze blootstelling aan een tiental Amerikaanse aandelen blijft het totaal beperkt tot 21%, terwijl Europa 60% van de portefeuille uitmaakt.
Ingevolge de sterke prestaties van een aantal small en midcaps (kleine en middelgrote bedrijven) werden sommige ervan met mooie winsten verkocht (bvb Aker, Sofina) waardoor de blootstelling aan kleine en middelgrote bedrijven voor LS Value wat was afgenomen. Daarom werd er beslist om een fonds van Franse small en midcaps toe te voegen aan de portefeuille. De beheerder heeft een uitstekende track record en het economisch klimaat na de verkiezing van Macron zou wel eens sterker kunnen aantrekken dan in andere landen. Het cashpercentage binnen LS Value daalde het voorbije kwartaal van 7.5% (eind maart 2017) naar 1,5%.

Strategie
LS Value Equity Global is een aandelenfonds dat streeft naar kapitaalgroei op lange termijn waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen zonder een geografische of sectorale beperking.

Missie
Het is de missie van onze beursvennootschap om haar cliënten -gegeven een bepaald risicoprofiel- een zo hoog mogelijk rendement te bieden. Dat rendement dient bovendien duurzaam te zijn.

Transparant beheer
Leo Stevens heeft gekozen voor transparantie in het beheer van portefeuilles. Individuele posities van aandelen en obligaties zijn daarbij de gebruikelijke bouwstenen. Principieel blijven we voorstander van deze aanpak, maar in bepaalde gevallen is een belegging via een kapitaliserend aandelenfonds meer aangewezen.

Actief beheer
Door in te spelen op marktopportuniteiten en wijzigende trends zal er een actief beheer plaatsvinden. Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: obligaties, converteerbare obligaties, opties of cash.

Het fonds biedt een ruime en sectorale spreiding volgens de typische value-beheersaanpak van Leo Stevens.
We streven naar kapitaalgroei over de langere termijn: de aangeraden beleggingshorizon 5 jaar of meer.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u