Menu
LS CONNECT
De 5 favoriete aandelen van Jan Avonts

De 5 favoriete aandelen van Jan Avonts

De beurzen, nog steeds een voorlopende indicator, hebben wereldwijd de voorbije maanden een sterk parcours afgelegd. Dit op basis van die hogere globale groeiverwachtingen in combinatie met meer dan degelijke bedrijfsresultaten. Om een balans te vinden tussen al deze factoren kiezen we voor bedrijven die

  1. hun operationele hefboom verder kunnen uitspelen in de huidige expansiefase
  2. voldoende troeven in handen hebben om hun sterk marktaandeel te behouden of zelfs te versterken in tijden van onverwachte conjunctuurvertraging en
  3. fair gewaardeerd zijn in de huidige omstandigheden.

SAP

In 2011 startte SAP een investeringsplan van ongeveer 50 miljard USD, gespreid over verschillende jaren. Onder leiding van haar Amerikaanse CEO McDermott werd zwaar geïnvesteerd in het bestaande productaanbod. Tegelijkertijd deed SAP verschillende overnames. Aan hoge multiples werden ontluikende groeiers zoals Ariba, Concur of Successfactors overgenomen. Het was een trendbreuk met het verleden die SAP broodnodig had om het hoofd te bieden in de concurrentieslag met nieuwkomers (bijv. Salesforce) die werkten vanuit de cloud en Software as a Service aanboden. Deze investeringscyclus is nu ten einde en geeft het bedrijf opnieuw een sterke uitgangspositie met zicht op groei en margeverbetering. Twee jaar geleden lanceerde SAP haar nieuwe platform voor bedrijfssoftware S/4 HANA. Dat is beschikbaar zowel via de Cloud, als lokaal geïnstalleerd (‘On Premise’). De eerste verkoopsresultaten ervan zijn sterk. De belangrijkste investeringen werden gefinancierd vanuit de eigen cashflow. Omdat die investeringen naar de toekomst toe nu voor een groot stuk wegvallen, krijgen aandeelhouders zicht op hogere uitkeringen via dividend of de inkoop van eigen aandelen. SAP noteert aan een Koers/Winst (2017) van 21.5 en een verwacht dividendrendement van 1.4%.

Rentokil Initial

Op het einde van de vorige eeuw was Rentokil Initial (RI) “Britains most admired company”. Dat heeft tot enige hoogmoed geleid waardoor het bedrijf in de periode 2013-2015 een zware herstructurering heeft doorgevoerd en 35% van haar activiteiten waaronder koerier- en bewakingsdiensten, heeft afgestoten. Nu is het bedrijf terug gefocust op haar drie historische basisdiensten: ongediertebestrijding waarin het wereldwijd marktleider is, hygiëne- en wasserij-activiteiten.

Het zijn alle drie nicheactiviteiten die typisch worden uitbesteed door grote bedrijven, en waar het bedrijf een 100 jaar expertise in bezit. Met deze belegging kan U inspelen op een groeiende wereldbevolking, verstedelijking en een verhoogde aandacht en regulering omtrent hygiëne en milieu, vooral op de werkvloer. Er is een hoge graad van innovatie via het Internet of Things met nieuwe toepassingen zoals ‘Pest connect’ en ‘Hygiene connect’ waarbij RI van op afstand de situatie mbt ongedierte of hygiëne kan opvolgen. Het cliënteel werkt voor 80% met vaste jaarcontracten en is dus tamelijk stabiel.

RI is de eerste of tweede speler in een wereldmarkt die nog altijd sterk versnipperd is. De sterke specialisatie in nichemarkten en de leidende marktpositie zorgen voor hoge marges. De daaruit voortkomende hoge cashflow biedt RI de mogelijkheid om een leidende rol te spelen in de consolidatie van de sector. Daardoor kennen wij het bedrijf hoge groeivooruitzichten toe van ongeveer 10% per jaar. De fusie van de Europese wasserij- en hygiëneactiviteiten met CWS BOCO, levert het bedrijf naast 18% van de aandelen in de nieuwe fusiemaatschappij ook 520 mio EUR in cash op. Dat laat toe om de te zware netto-schuldgraad van 1.4 mia EUR tov 422 mio EUR eigen vermogen af te bouwen. RI boekt 80% van haar omzet buiten het VK en ziet haar inkomsten ten gevolgen van de Brexit en de daling van het GBP dus sterk toenemen. Rentokil noteert aan een Koers/Winst 2017 van 21. Het verwachte dividendrendement bedraagt 1.5%.

Travelers

Travelers is één van de grote schadeverzekeraars in de VS en lid van de Dow Jones Index. Het mooi gediversifieerde productaanbod is in onze ogen één van de sterke punten. Dat omvat niet alleen standaardproducten zoals auto- en woningverzekeringen aan particulieren. Het overgrote deel van de premies ontvangt men van bedrijven voor het verzekeren van schade aan gebouwen, uitrusting en rollend materieel en voorraden. Ook eventuele schade door fraude, managementaansprakelijkheid en handelsovereenkomsten tussen bedrijven worden verzekerd. Tenslotte is Travelers marktleider in het verzekeren van werknemers tegen bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of inkomensverlies en dat specifiek gericht naar KMO’s in de bouwsector en de scheepvaart. Dit zijn niches in vergelijking met de standaard autoverzekering wat een positief effect heeft op de winstgevendheid van de verzekeraar. Dit leidde over de voorbije 10 jaar tot een gemiddeld rendement op eigen vermogen van 12%. De combinatie van hoge winstgevendheid en lage investeringsnoden (verzekeren is een mature activiteit) laat het management toe om quasi alle overtollige cash uit te keren aan de aandeelhouders, het merendeel via de inkoop van eigen aandelen. De voorbije 10 jaar kocht Travelers jaarlijks gemiddeld 8% van haar eigen aandelen in waardoor het aantal uitstaande aandelen meer dan halveerde en het dividend per aandeel meer dan verdubbelde. Travelers noteert momenteel aan een koers/winst (2017) van 12.8 en geeft een verwacht dividendrendement van 2.20%.

AB Inbev

AB Inbev groeide de afgelopen twee decennia uit tot de absolute wereldleider op de biermarkt, gemeten naar volume. Het recept dat werd toegepast: 1) sterke merken (mondiaal en lokaal) met een groot marktaandeel en 2) een efficiënt kostenbeheer aangevuld met overnames. De overname van SAB Miller past perfect in dit plaatje. Deze overname levert niet alleen synergieën op, maar geeft AB InBev eveneens een toegang tot nieuwe groeimarkten in Azië en Afrika. Het overnamebedrag was fors (£ 79 miljard), maar het management heeft in het verleden bewezen aandeelhouderswaarde te kunnen creëren uit overnames. De aandelenkoers van de Leuvense brouwer reageerde aanvankelijk positief, maar viel de afgelopen maanden terug. Deze terugval is vooral te wijten aan de economische crisis in Brazilië. Bij een toekomstige heropleving van de Braziliaanse biermarkt zal AB Inbev volgens ons profiteren van haar sterke marktpositie en eigen distributiekanaal. De fundamenten en het groeiverhaal blijven ijzersterk en intact. AB Inbev noteert aan een Koers/Winst (2017) van 24.2 en een verwacht dividendrendement van 3.5% bruto.

Visa

In tegenstelling tot wat sommigen denken is VISA geen kredietinstelling, maar een informaticabedrijf. Het bedrijf bezit een wereldwijd netwerk dat 3.000.000.000 VISA-kaarthouders, 40.000.000 bedrijven en 17.100 banken met elkaar verbindt om onderling betalingen met een krediet- of debetkaart af te wikkelen. Het eventuele kredietrisico dat aan de kredietkaart verbonden is, is voor rekening van de bank waar de VISA-kaarthouder zijn rekening voert.

Het concurrentieel voordeel van VISA bestaat ten eerste uit de wereldwijde schaal van dit sterk beveiligde netwerk, maar ten tweede – en nog meer – uit het grote aantal overheidsvergunningen en contracten met betaalinstellingen die dit mogelijk maken. Het bedrijf vormt samen met Mastercard een wereldwijd duopolie. Ook nieuwe mobiele betaalmethodes zoals de electronic wallet van Apple Pay, Google Pay of Paypal maken alle gebruik van het netwerk van VISA.

Sinds de beursintroductie in 2007 heeft VISA zijn omzet meer dan verdubbeld en de winst zien verzevenvoudigen van 1 mia USD in 2008 naar 7 mia USD in 2016. Dat is een bijzonder sterk groeiparcours. We verwachten dat die groei in nettowinst zal afnemen maar zien nog voldoende groeimogelijkheden in de markt voor elektronisch betaalverkeer. Het aantal betalingen via het internet stijgt fors. Ook de overname van VISA-Europe voor 19 mia USD, gefinancierd zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zal de winsttoename verder ondersteunen. Ook toenemende regulering rond elektronisch betalen zal een positief effect op de omzet van Visa hebben. Tenslotte wordt nog steeds de helft van alle persoonlijke uitgaven in cash betaald, dat aandeel zien we in de toekomst verder dalen. Ondanks de toename in kortingen aan grote klanten/handelaars zien we dus nog voldoende potentieel om een jaarlijkse winsttoename van ongeveer 15% te behalen. De sterke marktpositie in een wereldwijd duopolie en de sterke groeivooruitzichten wettigen de eerder hoge waardering van het aandeel. VISA noteert aan een Koers/Winst van 26.8 en een dividendrendement van 0.7%

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u