Menu
LS CONNECT

Bijna 10 jaar geleden werd op 1 november 2007 de Europese MiFID I regelgeving van kracht. Deze mammoetwet had onder meer als doel beleggers beter te informeren en te beschermen, en dit op eenzelfde wijze over heel Europa.

Aanleiding van dit initiatief was – naast de forse uitbreiding van de Unie –de aandelencrash van 2002-2003. In die periode gingen bedrijven die met schulden beladen waren, fors onderuit. Wie herinnert zich nog de koersval van Delhaize van 80 EUR tot… amper 15 EUR? Vele nieuwe beleggers schrokken en trokken naar hun adviseur met de boodschap: “Als ik dit op voorhand had geweten, dan had ik nooit in aandelen belegd!”.
Waarop het antwoord meestal klonk: “Maar ik heb u dit toch vooraf uitgelegd?”.
Een ja-neen discussie die bij gebrek aan formele documenten vaak onbeslist bleef.

Om herhaling hiervan te voorkomen, besliste de Europese Commissie dat de cliëntovereenkomsten fors uitgebreid moesten worden. Cliënten moesten beter geïnformeerd worden over de producten waarin ze konden beleggen, en de risico’s die daar bij hoorden. Omgekeerd moesten cliënten meer
informatie verschaffen aan hun adviseurs: wat was hun doelstelling en beleggershorizon? Welke kennis en ervaring hadden zij van de verschillende financiële instrumenten waarin belegd kon worden? Welk risico wensten cliënten wel of niet te lopen, en was hun financiële draagkracht voldoende om deze risico’s te dragen?
Dit alles werd in een vragenlijst gegoten die leidde tot de opstelling van een MiFID risicoprofiel voor elke cliënt.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u