Menu
LS CONNECT
3 cruciale vragen over nieuwe gezinnen & ...

3 cruciale vragen over nieuwe gezinnen & ...

& Samenwonen.
Herinnert u zich nog die eerste keer 'gaan samenwonen'? Met nauwelijks bagage, zonder enige 'uitzet' en zonder al te veel nadenken ruilde u het ouderlijke nest in voor een knus eerste huurappartementje. Na een tijdje proefdraaien werd het samenwonen serieus en begon de zoektocht naar een nieuwe stek voor het gezin.

  1. Elk een eigen thuis?
  2. Intrekken bij uw partner?
  3. Samen een woning kopen?
LEZERSVRAAG

Sinds 6 maanden woont mijn vriend bij mij in; zijn eigen huis verhuurt hij. We overwegen wettelijk te gaan samenwonen. Kan hij later dan eventueel claimen dat hij mee mijn huis heeft afbetaald en daarvoor geld terugvragen als we uiteengaan? Of mag ik hem apart nog een kleine som huur vragen omdat hij zijn huis ook kan verhuren?

ANTWOORD

'Het lijkt logisch dat uw vriend een vergoeding betaalt om mee in uw huis te wonen, temeer daar hij zijn eigen huis kan verhuren en daarvoor een huurinkomen ontvangt', zegt Karl Ruts, hoofd vermogensplanning bij Leo Stevens. 'De rechtspraak zal de aflossing van het woonkrediet meestal beschouwen als een schuld die samenhangt met de samenwoning, zeker als uw vriend geen andere vergoedingen aan u betaalt en als de aflossing die hij doet niet meer bedraagt dan het huurgeld dat hij normaliter verschuldigd zou zijn. Wettelijke samenwoners zijn beiden immers hoofdelijk aansprakelijk voor de (niet-buitensporige) schulden die ze zijn aangegaan voor het samenwonen en voor de opvoeding van de kinderen. Om elke discussie te vermijden, regelt u dit het best in uw samenlevingsovereenkomst.'

& Erfenissen.
Als nieuw samengesteld gezin - of u nu gehuwd bent of niet - is uw erfenis zelf regelen een must. Maar evident is het allerminst. Want zolang de erfenishervorming op zich laat wachten, is het gehuwde koppel met gemeenschappelijke kinderen nog altijd het uitgangspunt.
  1. Wat zegt de wet als we niets regelen?
  2. Is hetgeen wij willen wel mogelijk?
  3. Welke technieken kunnen we gebruiken?
‘Ik heb al meegemaakt dat een nieuw samengesteld gezin op het punt stond te huwen, maar daar uiteindelijk toch van afzag omwille van de onderhoudsplicht voor de stiefkinderen.’
Ingrid Stevens, Auteur van ‘Financiële levensvragen’

Opgelet!
Na het overlijden van uw partner kunt u verplicht worden om zijn of haar kinderen (uw stiefkinderen dus) te onderhouden.

Zolang de ouder van uw stiefkind leeft en u feitelijk met hem of haar samenwoont, bent u als stiefouder wettelijk niet verplicht om in te staan voor het levensonderhoud, de opvoeding en de opleiding van uw stiefkind. Huwt u of gaat u wettelijk samenwonen met de ouder van uw stiefkind, dan ontstaat er een onrechtstreekse financiële verplichting tegenover uw stiefkinderen, omdat gehuwde en wettelijk samenwonende partners verplicht moeten bijdragen in de lasten van het huwelijk. Maar na het overlijden van de natuurlijke ouder kan er wél een rechtstreekse onderhoudsverplichting ten opzichte van het stiefkind ontstaan. Die onderhoudsplicht is tweeërlei, weet Karl Ruts, hoofd vermogensplanning bij Leo Stevens.

Vind in bijlage het volledige artikel.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u