Menu
LS CONNECT

Gebruikersovereenkomst


De Leo Stevens & Cie website bestaat uit verschillende webpagina's die worden beheerd door ons. Onze website wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u de hierin vermelde voorwaarden, bepalingen en mededelingen accepteert.

Overeenkomst tussen gebruiker en Leo Stevens & Cie

De Leo Stevens & Cie Website bestaat uit verschillende Webpagina’s die worden beheerd door ons. Onze website wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u deze accepteert onder de hierin vermelde voorwaarden, bepalingen en mededelingen. Uw gebruik van onze website vormt uw automatisch akkoord met al deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen.

Verandering van deze algemene voorwaarden

Leo Stevens & Cie behoudt zich het recht om de voorwaarden, bepaling en mededelingen volgens welke de Leo Stevens & cie website wordt aangeboden, met inbegrip van maar niet beperkt tot kosten die worden geassociëerd met het gebruik van de Leo Stevens & Cie website.

Links naar website beheerd door derden

De Leo Stevens & cie website kan links naar andere Website ("gelinkte sites") bevatten. De gelinkte sites zijn niet onder de controle van Leo Stevens & Cie. Leo Stevens is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gelinkte site, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links die aanwezig zijn op een gelinkte site, dan wel wijziging of updates van een gelinkte site. Leo Stevens & Cie is niet verantwoordelijk voor webcating of andere vormen van overdracht vanaf een gelinkte site. Leo Stevens & Cie verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Leo Stevens van de betreffende site noch enige connectie met de exploitanten ervan.

Geen onrechtmating of verboden gebruik

Als voorwaarde voor het gebruik van de Leo Stevens & Cie Website, garandeert u Leo Stevens & Cie dat u de Leo Stevens & Cie Website niet zult gebruiken voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat ingevolge deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen verboden is. U mag de Leo Stevens & Cie Website niet gebruiken op een manier waardoor schade, storing, overbelasting of aantasting veroorzaakt wordt aan de Leo Stevens & Cie Website of het gebruik en genot van de Leo Stevens & Cie Website van een andere partij wordt verstoord. U mag op geen enkele wijze via de Leo Stevens & Cie Websites materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen indien de betreffende materialen of informatie niet voor dat doel zijn verstrekt of beschikbaar zijn gesteld.

Gebruik communicatiediensten

De Leo Stevens & Cie Website kan bulletin board services, chat areas, nieuwsgroepen, forums, communities, persoonlijke webpagina’s, kalenders, en/of andere berichten- of communicatiefaciliteiten bevatten ontworpen om u in staat te stellen te communiceren met het grote publiek of met een groep. Als voorbeeld en niet als beperking, gaat u akkoord, dat wanneer u een Communicatiedienst gebruikt, u niet zult:

 • Te schande maken, misbruiken, treiteren, stalken, bedreigen noch op een andere manier de rechten van anderen (zoals rechten op privacy en publiciteit) schenden.
 • Publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren of verspreiden enig ongepast, profaan, lasterlijk, schendend, obsceen of aanstootgevend of illegaal onderwerp, naam, materiaal of informatie.
 • Bestanden uploaden naar de website die software of andere materialen bevatten die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten (of door de rechten op privacy en publiciteit), tenzij u houder bent van de voornoemde rechten of er een wettelijke controle over uitoefent, of u alle noodzakelijke toelatingen ontvangen hebt.
 • Bestanden uploaden die virussen, corrupte bestanden, of enige andere gelijksoortige software of programma’s, die de werking van een ander’s computer kunnen schaden, bevatten.
 • Goederen of diensten adverteren of te koop aanbieden of kopen van voor enig bedrijfsdoel, tenzij de Communicatiedienst zulke berichten toestaat.
 • Enquêtes, wedstrijden, piramidesystemen of kettingbrieven uitvoeren of doorsturen.
 • Enig bestand downloaden geplaatst door een andere gebruiker van een Communicatiedienst, waarvan u weet of het aannemelijk is dat u behoort te weten, dat deze niet op deze wijze legaal gedistribueerd kan worden.
 • Toewijzingen van auteurs, juridische of andere gepaste mededelingen of aanduidingen van eigendom of het etiket van de herkomst of bron van de software of ander materiaal dat het bestand, gekregen middels uploaden, bevat, falsificeren of wissen.
 • Een andere gebruiker in het gebruiken of genieten van de Communicatiediensten beperken of remmen.
 • Een gedragscode of andere richtlijnen die van toepassing kunnen zijn op een betreffende Communicatiedienst schenden.
 • Oogsten of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, met inbegrip van e-mail adressen, zonder hun toestemming.
 • Handelen in strijd met toepasselijk recht of wettelijke bepalingen.

Leo Stevens & Cie is niet verplicht toezicht te houden op de Communicatiediensten. Leo Stevens & Cie behoudt echter het recht om materialen geplaatst op een Communicatiedienst te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken te verwijderen. Leo Stevens & Cie behoudt het recht om uw toegang tot enige of alle Communicatiediensten te beëindigen op welk tijdstip dan ook, zonder mededeling, voor welke reden dan ook.

Leo Stevens & Cie behoudt het recht om naar Leo Stevens’s eigen goeddunken op elk moment informatie vrij te geven als dit nodig is om te voldoen aan toepasselijk recht, een wettelijke bepaling, juridische procedure of overheidsaanvraag, of om informatie of materialen, geheel of gedeeltelijk te redigeren, weigeren te plaatsen of te verwijderen.

Voorzichtigheid is geboden wanneer u persoonlijk identificerende informatie over uzelf of uw kinderen geeft in een Servicedienst. Leo Stevens & Cie heeft geen controle over de inhoud, berichten of informatie in een Communicatiedienst of keurt deze goed en daarom kan Leo Stevens & Cie niet verantwoordelijk worden gehouden wat betreft de Communicatiediensten en voor handelingen die volgen uit uw deelname aan een Communicatiedienst. Managers en hosts zijn geen gemachtigde Leo Stevens & Cie woordvoerders, en hun standpunten komen niet noodzakelijk overeen met die van Leo Stevens & Cie.

Materialen geupload naar een Communicatiedienst kunnen ondergeschikt zijn aan geplaatste gebruikers-, reproductie- en/of verspreidingsbeperkingen. U bent verantwoordelijk voor de naleving van dergelijke beperkingen als u de materialen downloadt.

Materialen verstrekt aan Leo Stevens & Cie of geplaatst op een Leo Stevens & Cie website

Leo Stevens & Cie beschouwt de materialen die u verstrekt aan Leo Stevens & Cie (inclusief feedback en suggesties) of plaatst, uploadt, toevoegt of overlegt aan een Leo Stevens & Cie Website of daarmee samenhangende diensten (collectief: “Inzending”), niet als eigendom. Echter, met het plaatsen, uploaden, toevoegen of het aanbieden van de inzendingen, geeft u Leo Stevens & Cie, en de daaraan verbonden bedrijven en de nodige onderlicenties, toestemming om uw inzending te gebruiken voor hun internetbedrijf met inbegrip van, zonder beperking, het recht om te: kopiëren, distribueren, overbrengen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, reproduceren, redigeren, vertalen en opnieuw formatteren van uw Inzending; en het bekend maken van uw naam met betrekking tot uw Inzending.

Er zal geen vergoeding worden betaald met betrekking tot het gebruik van uw Inzending, zoals hierin voorzien is. Leo Stevens is niet verplicht uw Inzending te plaatsen of uw Inzending te gebruiken en mag de Inzending op elk moment naar Leo Stevens’s eigen goeddunken verwijderen.

Met het plaatsen, uploaden, toevoegen, verstrekken van of het inzenden van uw Inzending, garandeert U en bevestigt U dat u de houder bent van de rechten over uw Inzending of dat U er een wettelijke controle over uitoefent zoals beschreven in deze sectie, met inbegrip van, zonder beperking, alle rechten noodzakelijk voor U om uw Inzending te verstrekken, plaatsen, uploaden, toe te voegen of in te zenden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De informatie, software, producten en diensten op of beschikbaar gemaakt via de Leo Stevens Website kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Veranderingen worden periodiek toegevoegd aan de informatie. Leo Stevens en/of haar leveranciers kunnen te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de Leo Stevens Website. Er dient niet te worden vertrouwd op adviezen die worden ontvangen via de Leo Stevens Website voor het nemen van beslissingen van persoonlijke, medische, juridische of financiële aard en U dient een ter zake deskundige te raadplegen voor een op uw situatie toegespitst advies.

Leo Stevens en haar leveranciers staan niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid en de nauwkeurigheid van de informatie, software, producten, diensten en daarmee verband houdende grafische gegevens opgenomen op de Leo Stevens Website, voor welke toepassing dan ook. Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, worden al dergelijke informatie, software, producten, diensten en daarmee samenhangende grafische gegevens geleverd 'in de huidige staat' en zonder enige vorm van garantie. Leo Stevens en/of haar leveranciers wijzen hierbij alle garanties van de hand met betrekking tot deze informatie, software, producten, diensten en daarmee samenhangende grafische gegevens, met inbegrip van alle impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-inbreukmakendheid.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, zijn Leo Stevens en/of haar leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, punitieve, incidentele, bijzonder schade, gevolgschade of enige andere schade met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade ten gevolge van het verlies van gebruik of gegevens voortvloeiend uit of op een andere wijze verband houden met, het gebruik van de Leo Stevens Website, met de vertraging of het niet kunnen gebruiken van de Leo Stevens Website of daarmee samenhangende diensten, het verlenen of het niet kunnen verlenen van diensten, noch voor enige informatie, software, producten, diensten en daarmee samenhangende grafische gegevens die via de Leo Stevens Website worden verkregen of die anderszins voortvloeien uit het gebruik van de Leo Stevens Website, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid of anderszins, zelfs als Leo Stevens Website van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld. Aangezien sommige rechtssystemen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is het mogelijk dat de voorgaande beperking op U niet van toepassing is. Indien U niet tevreden bent over enige gedeelte van de Leo Stevens Website, of met één van deze gebruiksvoorwaarden, is uw enige en uitsluitende verhaalsmogelijkheid het gebruik van de Leo Stevens Website te staken.

Service contact: info@leostevens.com

Beëindiging/beperking toegang

Leo Stevens behoudt het recht om te allen tijde en naar eigen goeddunken uw toegang tot de Leo Stevens Website en de daarmee verband houdende diensten of enig gedeelte daarvan zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.
Algemeen: voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, wordt deze overeenkomst beoordeeld volgens de wetten van de staat Washington, V.S. U stemt er hierbij onherroepelijk mee in dat alle geschillen die voortkomen uit of in verband staan met het gebruik van de Leo Stevens Website, vallen onder de exclusieve jurisdictie en locatie van de staatsrechtbanken of federale rechtbanken van King County, Washington, V.S. Gebruik van de Leo Stevens Website is ongeautoriseerd binnen jurisdicties die niet alle regels van deze voorwaarden en bepalingen nakomen, met inbegrip van en zonder beperking deze paragraaf. U verklaart dat er uit hoofde van deze overeenkomst of het gebruik van de Leo Stevens Website geen samenwerkingsverband partnerschap, dienstverband of agentuurovereenkomst bestaat tussen u en Leo Stevens. Op de nakoming van deze overeenkomst door Leo Stevens zijn bestaand recht en juridische procedures van toepassing, en geen van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen doet afbreuk aan het recht van Leo Stevens om te voldoen aan verzoeken of vereisten van de overheid, politie en justitie die verband houden met uw gebruik van de Leo Stevens Website of informatie die aan Leo Stevens is verstrekt of door Leo Stevens is verzameld met betrekking tot dat gebruik. Indien wordt bepaald dat enig onderdeel van deze 'Gebruiksvoorwaarden' ongeldig of niet-afdwingbaar is ingevolge toepasselijk recht, met inbegrip van maar niet beperkt tot de hierboven uiteengezette afwijzing van garantie en aansprakelijkheidsbeperking, dan wordt die ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die de intentie van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert, waarbij het resterende gedeelte van de 'Algemene Voorwaarden' van kracht zal blijven. Deze 'Algemene Voorwaarden', tenzij hierin anders aangegeven, vormen de gehele overeenkomst tussen de gebruiker en Leo Stevens met betrekking tot de Leo Stevens Website en deze overeenkomsten vervangen alle voorgaande of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling dan wel schriftelijk, tussen de gebruiker en Leo Stevens met betrekking tot de Leo Stevens Website. Een gedrukte versie van deze 'Algemene Voorwaarden' en van iedere mededeling die in elektronische vorm is gedaan, is als bewijsmateriaal toelaatbaar in juridische of administratieve procedures die gebaseerd zijn op of verband houden met deze overeenkomst in dezelfde mate en overeenkomstig dezelfde bepalingen als andere bedrijfsdocumenten en bescheiden die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn aangemaakt en bewaard. Het is de uitdrukkelijke wens van de partijen dat deze overeenkomst en alle daarmee verband houdende documenten opgesteld worden in het Engels.

Kennisgeving inzake auteurs - en merkenrecht

De inhoud van de Leo Stevens Website is van © 2016 by Leo Stevens & Cie en/of haar leveranciers. Alle rechten voorbehouden.

Handelsmerken

De namen van de hierin genoemde werkelijke bedrijven en producten kunnen de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars zijn. De hierin als voorbeeld genoemde bedrijven, organisaties, producten, mensen en gebeurtenissen zijn fictief. Het is niet de bedoeling, noch moet dit worden afgeleid, een associatie te maken met een echt bedrijf, organisatie, product, persoon of gebeurtenis.
Rechten niet uitdrukkelijk gegeven hier, zijn voorbehouden.

Mededelingen en procedure voor het instellen van vorderingen inzake inbreuk op het auteursrecht

Krachtens Titel 17 van het Wetboek van de Verenigde Staten, Artikel 512(c)(2) dienen kennisgevingen betreffende een vermeende schending van het auteursrecht te worden gestuurd naar de daarvoor aangewezen vertegenwoordiger van de Serviceprovider.
Er wordt geen antwoord gegeven op vragen die geen verband houden met de volgende procedure: zie 'Mededelingen en procedure voor het instellen van vorderingen inzake inbreuk op het auteursrecht'.

Wij maken graag tijd voor u