Menu
PORTFOLIO ACCESS

Taks op effectenrekeningen

Belgische residenten zijn belastbaar op hun Belgische Effectenrekening(en) en waarvan de totale belastbare waarde van hun aandeel in deze rekening(en) minstens 500.000 EUR bedraagt.

Wat is de taks op effectenrekeningen?

De taks op effectenrekeningen (TER) is een taks op het vermogen dat wordt aangehouden in de vorm van effecten. Het tarief bedraagt 0,15% op de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten.

Toepassingsveld

De taks is uitsluitend van toepassing op natuurlijke personen die titularis zijn van effectenrekening(en), en waarvan de totale belastbare waarde van hun aandeel in deze rekening(en) minstens 500.000 EUR bedraagt. De effectentaks geldt niet voor rechtspersonen die titularis van een effectenrekening zijn. Zowel de volle eigenaar, de blote eigenaar als de vruchtgebruiker van een effectenrekening worden als titularis beschouwd. De taks wordt pro rata het aantal titularissen berekend, waarbij geen rekening wordt gehouden met de échte, onderlinge verdeling.

Belgische residenten zijn belastingplichtig wat betreft hun Belgische effectenrekeningen (aangehouden bij een Belgische financiële instelling) maar ook op hun buitenlandse effectenrekeningen. Indien u geen Belgisch fiscaal rijksinwoner bent, dan wordt u enkel belast op uw Belgische effectenrekeningen. Afhankelijk van het land waar u rijksinwoner bent en waarmee België al dan niet een dubbelbelastingverdrag heeft op het vlak van vermogensbelasting, kan u al dan niet genieten van een volledige vrijstelling van de taks op effectenrekeningen. Zo zijn inwoners van bijvoorbeeld Nederland, Luxemburg, Duitsland, Spanje en Zwitserland volledig vrijgesteld, terwijl ingezetenen van bijvoorbeeld Frankrijk, Italië, Portugal , het Verenigd Koninkrijk en de VSA de taks wel verschuldigd zijn.

De taks wordt berekend per referentieperiode aan de hand van momentopnames. De eerste referentieperiode loopt dit jaar van 10 maart 2018 tot 30 september 2018 en kent slechts 3 vaste fotomomenten, nl. 31 maart, 30 juni en 30 september 2018. Voorts worden ook bijzondere momentopnames gemaakt wanneer een titularis aan een rekening wordt toegevoegd of verwijderd, of wanneer een effectenrekening wordt geopend of afgesloten.

De referentieperiodes met ingang van 2019 zullen 4 vaste fotomomenten kennen, nl 31 december van het vorige jaar, 31 maart, 30 juni en 30 september.

Communicatie

Elke cliënt-natuurlijke persoon, die niet van de taks is vrijgesteld, ontvangt in de loop van de maand oktober een brief, waarin drie situaties kunnen aan bod komen :
 1. Indien uw aandeel in de effectenrekening(en) die u bij Leo Stevens & Cie aanhoudt een belastbare waarde heeft van 500.000 EUR of meer,
dan is Leo Stevens & Cie wettelijk verplicht om de taks bevrijdend in te houden, aan te geven en door te storten naar de Belgische fiscus.
Uw TER = Taks op EffectenRekeningen bedraagt dan 750 EUR of meer.
U hoeft verder niets te doen.

Als u elders nog andere effectenrekeningen heeft (in binnen- of buitenland), dan bent u ook voor deze rekeningen onderworpen aan de effectentaks. Dat dient u echter zelf in orde te brengen: Leo Stevens & Cie kan die niet voor u inhouden en doorstorten.
 1. Indien uw aandeel in de effectenrekening(en) bij Leo Stevens & Cie een belastbare waarde heeft van minder dan 500.000 EUR,
dan houdt Leo Stevens & Cie de taks niet automatisch in.
Uw TER (= Taks op EffectenRekeningen ) is dan lager dan 750 EUR.
In dit geval heeft u drie mogelijkheden.
 1. U houdt nog andere effectenrekeningen bij een binnenlandse of buitenlandse financiële instelling aan. De belastbare gemiddelde waarde van uw aandeel in deze rekening(en), samengeteld met uw aandeel in de rekening(en) bij Leo Stevens & Cie is gelijk aan of hoger dan 500.000 EUR. U bent dan effectentaks verschuldigd op uw totale aandeel.
Of - U was titularis van één of meerdere rekeningen die afgesloten werden in de periode tussen 10 maart 2018 en 30 september 2018. De waarde van uw aandeel in dit soort rekeningen dient bijgeteld bij uw andere effectenrekeningen om uw belastbare basis te bepalen. Hierdoor kan uw totaal belastbare waarde hoger uitkomen dan 500.000 EUR.
U kan in dit geval gebruik maken van de ‘Opt-in keuze’. Hiermee kan u Leo Stevens & Cie de opdracht geven om op de effectenrekeningen bij Leo Stevens de taks bevrijdend te laten inhouden en door te storten. Als u elders nog andere effectenrekeningen heeft (in binnen- of buitenland), dan bent u ook voor deze rekeningen onderworpen aan de effectentaks. Dat dient u echter zelf in orde te brengen: Leo Stevens & Cie kan die niet voor u inhouden en doorstorten.
 1. Indien u niet kiest voor de opt-in keuze maar u bent wel effectentaks verschuldigd, dan bent u verplicht om zelf aangifte te doen via uw aangifte personenbelasting. De taks wordt dan afgerekend in uw aanslagbiljet personenbelasting.
 1. Als u een opt-in keuze heeft, maar u heeft nergens andere effectenrekening(en) dan deze bij Leo Stevens & Cie, en er heeft zich nergens een afsluiting van effectenrekening(en) voorgedaan, dan dient u in ieder geval niet voor de opt-in te kiezen aangezien u dan geen effectentaks verschuldigd bent. U hoeft in dit geval dan ook niets meer te doen.
 1. Indien u titularis bent van een effectenrekening waarvan de belastbare basis 0 EUR is,
ook dan ontvangt u hierover bericht. U hoeft dan uiteraard niets te ondernemen.

Berekening van de effectentaks

De taks op de effectenrekeningen wordt berekend door de Belgische financiële instellingen op effecten die zich bevinden op een effectenrekening.

( +) Volgende effecten worden in rekening genomen:
 • Beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde aandelen
 • Beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde obligaties
 • Certificaten van aandelen en obligaties
 • Kasbons
 • Gestructureerde producten met kapitaalsgarantie
 • Beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde aandelen of deelbewijzen in beleggingsfondsen en/of beleggingsvennootschappen
 • Warrants op aandelen uitgegeven door dezelfde emittent als de onderliggende waarde

(-) Volgende effecten worden buiten beschouwing gelaten:
 • Cash
 • Goud fysiek
 • Vastgoedcertificaten
 • Beleggingen die kaderen in een levensverzekering of pensioensparen
 • Aandelen die ingeschreven zijn in een aandelenregister en cooperatieve aandelen
 • Gestructureerde producten zonder kapitaalsgarantie
 • Opties, futures, turbo’s, speeders en sprinters
 • Financiële warrants op een index, een mandje van aandelen, grondstoffen…
Vragen?
Uw beheerder staat graag te uwer beschikking.

Onze diensten versterken elkaar

Wij maken graag tijd voor u