Menu
LS CONNECT
Komen er barsten in de fundering van het vastgoed?

Komen er barsten in de fundering van het vastgoed?

Belgen hebben van oudsher een baksteen in hun maag, dat is algemeen geweten. Dat kan in fysiek vastgoed of via de beurs. Die (beleggings)baksteen heeft hen in 2022 echter weinig plezier opgeleverd, tenminste als we naar de beursdalingen kijken van de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV’s). Geldt dit enkel voor het beursgenoteerd vastgoed of kende ook het fysiek vastgoed zulke prijsdaling? En zal deze malaise zich verder zetten in 2023?

Waarom is op de beurs de vastgoedsector harder getroffen dan vele andere sectoren?

Inflatie is het woord van het jaar 2022 geworden. Om deze inflatie enigszins in te dijken, trokken de centrale banken wereldwijd de rentevoeten op. Dit heeft een grote impact op de rentegevoelige vastgoedsector die zich de voorbije jaren kon financieren aan zeer lage rentes. Dat maakt veel investeerders nerveus en doet hen twijfelen of de gouden decennia van vastgoed voorbij zijn. De stijgende rentevoeten van de centrale banken hebben er immers voor gezorgd dat ook de 10-jarige rentevoeten wereldwijd een stevige klim hebben gekend (zie Grafiek 1). Deze lange termijn rentevoet geldt als referentierentevoet voor de kredietfinanciering.

In 2022 zijn de krediettarieven gemiddeld met maar liefst 2 tot 3% gestegen. Dit heeft de vraag naar kredieten fors doen afnemen. En duurdere kredieten hebben ook een negatieve impact op de “vastgoedkoopkracht”. Door de gestegen rente moet de vastgoedkoper immers meer maandelijks aflossen om hetzelfde voorziene bedrag te ontlenen of anders geformuleerd: hij kan in absolute bedragen minder ontlenen voor dezelfde maandelijkse aflossing. De leencapaciteit is zo in 2022 met ongeveer 13% afgenomen. Dit is de grootste daling sinds 1980, niet toevallig een jaar waarin de inflatie ook sterk was gestegen ten gevolge van de oliecrisis.Meer weten? Lees het volledige artikel hier.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u