Menu
LS CONNECT
Onrechtstreekse schenking in volle eigendom met toeters en bellen

Onrechtstreekse schenking in volle eigendom met toeters en bellen

Schenkingen zijn een veel besproken onderwerp wanneer het gaat om het overdragen van vermogens. Op deze wijze wordt er tijdens het leven reeds een deel van het vermogen naar de volgende generatie overgedragen. Dit maakt dat de omvang van de toekomstige nalatenschap verkleint en zo in principe gepaard gaat met een vermindering van de belastingdruk bij overlijden.

Een schenking kan op verschillende manieren gebeuren: bijvoorbeeld door middel van een bankoverschrijving, door kwijtschelding van een schuld of nog via een notariële akte. In dit artikelgaan we in op de onrechtstreekse schenking door bankoverschrijving; de zogenaamde ‘bankgift’ en hoe we deze kunnen moduleren rekening houdend met persoonlijke wensen en doelstellingen.

Behoud van inkomsten

Wenst de schenker zich een bepaald inkomen voor te behouden uit de geschonken goederen dan is het raadzaam om een zogenaamde financiëlelast aan de schenking te koppelen. De begiftigde zal dan op regelmatige tijdstippen een bepaald bedrag of percentage overmaken. Deze last kan ook optioneel geformuleerd worden, hetgeen een aantal voordelen met zich meebrengt.

Zo is de schenker dan niet verplicht om deze rente op te nemen. Door enkel een beroep te doen op de last als er daadwerkelijk bijkomende financiële middelen nodig zijn, wordt er geen nieuw belastbaar vermogen opgebouwd. Bovendien geeft het niet opvragen van de rente geen aanleiding tot een bijkomende heffing van erfbelasting indien de schenker zou overlijden.

Maar hoeveel mag die rentelast nu juist bedragen? En loopt men bij een te hoge rente niet het risico dat er geen sprake meer is van een schenking? Hieromtrent bestaat er heel wat controverse.

Voor wie een discussie met Vlabel wil vermijden is het raadzaam om bij het bepalen van de omvang van de rente op correcte en redelijke wijze tewerk te gaan en niet te opteren voor een overdreven rentelast. Mede rekening houdend met de huidige (markt-) omstandigheden lijkt een rentelast van ca. 3% aanvaardbaar. Een extra zekerheid terzake kan ingebouwd worden door een ondergrens vast te leggen. Zo kan men bijvoorbeeld bepalen dat de som van de opgenomen rentes nooit meer mag bedragen dan 70% van het geschonken kapitaal, verhoogd met de ontvangen netto-opbrengsten. Op die manier kan men dus erfbelasting in hoofde van de begiftigden voorkomen maar dat betekent niet dat er helemaal geen erfbelasting meer verschuldigd is.

Stel ouders schenken een gemeenschappelijke portefeuille aan hun kinderen en bepalen dat hun kinderen jaarlijks een welbepaalde rente dienen te betalen. Deze rente zal -indien er niets voorzien werd- gehalveerd worden bij het overlijden van één van de schenkers en dit zonder erfbelasting. Wenst men evenwel de langstlevende van de schenkers financieel te beschermen door ervoor te zorgen dat deze de bedongen rente integraal kan blijven ontvangen, dan kan een zogenaamde aanwas van de rente worden opgenomen in de schenkingsakte.Dit betekent evenwel dat de langstlevende van de schenkers erfbelasting verschuldigd zal zijn over de helft van de rente. Op het vlak van de directe belastingen zal de uitbetaling van een rente tussen natuurlijke personen geen enkel gevolg hebben. Dergelijke rentebetalingen zijn immers niet belastbaar in hoofde van de genieter en niet aftrekbaar in hoofde van de schuldenaar.

Wat dan in het geval van een overlijden? Daarover kan u meer lezen in het volledige artikel.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u