Menu
LS CONNECT
Hoe groen is groen?

Hoe groen is groen?

De voorbije maanden hebben een aantal grote vermogensbeheerders tientallen miljarden Euro’s van de door hen beheerde ESG-fondsen zien verschuiven. Deze verschuiving gebeurde van de hoogste classificatie inzake duurzame financiering naar een bredere en minder restrictieve classificatie. Hoe is het mogelijk dat zoveel fondsbeheerders deze downgrade nu doorvoeren terwijl er vanuit de beleggerswereld steeds meer vraag is naar donkergroene beleggingsfondsen?

Downgrade in fondsen

Vanaf 1 januari 2023 zijn de EU-verordening inzake informatieverstrekking over duurzame financiering (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) en de taxonomieverordening, algemeen bekend als "SFDR niveau 2", van kracht. Vanaf die datum zijn financiële spelers zoals vermogensbeheerders en beheerders van financiële producten (fondsbeheerders) aan de vereisten van SFDR niveau 2 moeten voldoen. Deze verordening is vanuit kwalitatief oogpunt vooral gericht op transparantie die elke belegger de nodige informatie moet verstrekken over de strategie, het proces, de middelen en de gegevens die elk fonds gebruikt. Vanuit kwantitatief oogpunt zullen de fondsen ook jaarlijks cijfermatig verslag moeten uitbrengen. Dit kan bv. gaan over de verminderde CO2-uitstoot van de bedrijven waarin zij investeren. Cliënten kunnen dus zelf vaststellen of het fonds waarin zij beleggen effectief doet wat het zegt of belooft te zullen doen volgens hun strategie. De invoering van de SFDR en de EU-Taxonomie heeft dus tot uiteindelijke doel de beleggers er toe aan te zetten om te investeren in duurzame projecten maar daarenboven ook te beschermen tegen greenwashing. Maar qua timing loopt er toch het een en ander mank en dat is meteen de belangrijkste reden waarom zoveel beheerders vandaag kiezen om hun fonds van artikel 9 te downgraden naar artikel 8 of zelfs 6.

De grote boosdoener is het feit dat de SFDR-regelgeving reeds begin 2022 in werking is getreden maar dat het registreren van gegevens door bedrijven op het vlak van de EU-Taxonomie pas vanaf 1 januari 2023 verplicht van start is gegaan. De noodzakelijke data die kunnen gebruikt worden door fondsbeheerders, zullen dus pas de facto accuraat beschikbaar zijn vanaf begin 2024, wanneer de beursgenoteerde bedrijven zullen moeten publiceren welke delen van hun activiteiten al dan niet bijdragen aan de klimaatverandering. Het gaat hier bv. over de mate waarin zij de circulaire econo-
mie bevorderen, vervuiling voorkomen of biodiversiteit beschermen en herstellen.

Wij verwachten dat deze onduidelijkheid mettertijd zal verdwijnen naarmate de publicatie van cijfers op het vlak van duurzaamheid door de grote beursgenoteerde bedrijven vanaf 2024 realiteit wordt. Zolang echter de Europese duurzaamheidseisen te vaag blijven om bepaalde investeringen te labelen als duurzaam zullen financiële instellingen voorzichtig blijven met het gebruik van duurzaamheid labels voor hun beleggingsproducten.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u