Menu
LS CONNECT
Al eens aan beleggen met uw vennootschap gedacht?

Al eens aan beleggen met uw vennootschap gedacht?

Overtollige liquiditeiten staan soms jaren op een bedrijfsrekening geparkeerd en brengen weinig op. Zeker in tijden van hoge inflatie vreet dit de economische waarde van die liquiditeiten stevig aan. Ook de liquiditeiten die u eventueel aanhoudt in het kader van een liquidatiereserve wachten soms jaren doelloos op rendement.

Met een rente die stijgende is, wordt het voor vennootschappen een goed moment om ‘overtollig’ geld aan het werk te zetten. Obligaties worden weer interessant om aan te kopen. Huidige rendementen van 3 tot 5% in individuele obligaties zijn immers mogelijk. Veel financiële instellingen bieden dit niet meer aan, dus zeker een optie om dit met uw relatiebeheerder bij Leo Stevens Private Banking te bekijken. Als u aandelen opneemt via een DBI-be-leggingsfonds (DBI staat voor ‘definitief belaste inkomsten’) kan u meerdere vlie-
gen in één klap slaan.

Wijziging vanaf 2018

Sinds de hervorming van de vennootschapsbelasting in 2018 zijn beleggingen in individuele aandelen binnen de vennootschap, vanuit fiscaal oogpunt, een stuk minder interessant geworden. Voor 2018 waren individuele aandelen die langer dan 1 jaar in de vennootschap bleven en nadien met meerwaarde verkocht werden, vrijgesteld van belasting op deze meerwaarde. De wijzigingen vanaf 2018 voerden de volgende algemene principes in. Ten eerste is alles wat een vennootschap verkrijgt belastbaar, tenzij vrijstelling (zie DBI-voorwaarden). Conceptueel wordt er géén verschil gemaakt tussen roerende-, onroerende-, diverse- of beroepsinkomsten. Alle activa van een vennootschap zijn beroepsmatig gebruikte activa en alle inkomsten zijn dus beroepsmatig ontvangen inkomsten. Daarnaast is roerende voorheffing niet bevrijdend, maar wél (soms gedeeltelijk) verrekenbaar en terugbetaalbaar. En inkomsten zijn belastbaar op moment dat ze zeker en vaststaand zijn, ongeacht de moment van inning.

Vrijstelling meerwaardebelastingen op aandelen nog steeds mogelijk?

Indien de vennootschap voldoet aan de voorwaarden van ‘Definitief Belastbare Inkomsten’ (DBI) kan een vrijstelling verkregen worden.

De voorwaarden zijn:

1. Participatievoorwaarde: Een deelneming in het kapitaal van ten minste 10 % of met een aanschaffingswaarde van ten minste 2.500.000 EUR
2. Permanentievoorwaarde: De aandelen moeten gedurende een ononderbroken periode van 12 maanden in volle eigendom worden aangehouden.
3. Taxatievoorwaarde: de aandelen moeten van vennootschappen zijn die onderworpen zijn aan het “normale taxatieregime”. Vestiging in een belastingparadijs is uitgesloten.

DBI-bevek of alternatief?

Een DBI-bevek is een (distributie)fondsspecifiek voor vennootschappen. Het belegt (vrijwel) uitsluitend in ‘goede aandelen’ (taxatievoorwaarde). Deze bevek heeft als doel jaarlijks minstens 90% van
de ontvangen inkomsten – na aftrek van vergoedingen, commissies en kosten – uit te keren.

Wat zijn de voordelen? Ten eerste zijn de dividenden en gerealiseerde meerwaarden vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Ten tweede wordt het beheerd door professionals, dus zelf geen opvol-
ging noodzakelijk. Ten derde is er geen beurstaks bij in-en uitstap. Voor zaakvoerders die met de liquiditeiten van de vennootschap niet enkel aandelen wensen te kopen, en iets minder risico wensen te nemen, zijn er uiteraard nog andere alternatieven maar dan wel met de fiscale consequenties van dien (zie tabel 1).


U kan het volledige artikel ook steeds hier raadplegen.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u