Menu
LS CONNECT
Erfrecht in 2022: Ongelijke uitbreng uit het gemeenschappelijk vermogen

Erfrecht in 2022: Ongelijke uitbreng uit het gemeenschappelijk vermogen

Lezers van onze Focus. weten het al: er bestaan interessante technieken om goederen (vrij van belasting) te laten overgaan tussen echtgenoten die gehuwd zijn met scheiding van goederen. Recente rechtspraak bevestigde deze techniek: er zijn fiscaalvriendelijke manieren om de langstlevende echtgenoot te bevoordelen.

Een voorbeeld

Anna en Jozef (62 jaar oud) zijn gehuwd onder het wettelijk stelsel en hebben samen 2 kinderen: Mieke en Kris. Hun gemeenschappelijk vermogen bestaat uit de gezinswoning ter waarde van 600.000 EUR en een beleggingsportefeuille ten bedrage van 1.000.000 EUR.

Wat als er niets gebeurt?

Als Jozef dan overlijdt, zal de ene helft van het gemeenschappelijk vermogen in volle eigendom toekomen aan Anna. De andere helft in de nalatenschap zal dan weer vallen en verdeeld zal worden volgens het wettelijk erfrecht. Met andere woorden: Anna krijgt het vruchtgebruik over de helft van de gezinswoning en de portefeuille, terwijl Mieke en Kris ieder de helft van deze goederen in blote eigendom ontvangen.

Verschuldigde erfbelasting? 45.240 EUR.

Als Anna vervolgens overlijdt, zal haar eigen vermogen volledig toekomen aan Mieke en Kris. Zij zullen hierover 60.000 EUR erfbelasting betalen. Na twee overlijdens komt het totale kostenplaatje neer op 105.240 EUR.

Schenking aan kinderen

Het is mogelijk om (een gedeelte van) het vermogen aan de kinderen te schenken. Een Belgische notaris zal 3% schenkbelasting aanrekenen, waardoor de hogervermelde erfbelasting onmiddellijk dalen.

Een voorbeeld

Anna en Jozef schenken de helft van hun beleggingsportefeuille (500.000 EUR) aan hun kinderen. Dit kost 15.000 EUR aan schenkbelasting. Indien de ouders vervolgens overlijden, is de verschuldigde erfbelasting gedaald tot 60.240 EUR. Dat vertaalt zich in een effectieve besparing van 30.000 EUR.

Benieuwd wat het resultaat van deze bankgift is?
Ontdek het in ons volledige artikel!

Opgelet: Vlabel spreekt over “fiscaal misbruik”

Volgens Vlabel (de Vlaamse Belastingdienst) is er echter sprake van “fiscaal misbruik”. Vlabel is dan ook de mening toegedaan dat er wel degelijk erfbelasting verschuldigd is over de helft van het uitgebrachte vermogen en dit op basis van de “frustratie” van artikel 2.7.1.0.4 VCF.

Toch worden ze teruggefloten door het Gentse Hof van Beroep. Zij hebben in het Arrest van 16 juni 2020 Vlabel ongelijk gegeven door te stellen dat er helemaal geen fiscaal misbruik is en dat er evenmin sprake is van “frustratie” van artikel 2.7.1.0.4 VCF, waarnaar Vlabel verwijst in haar argumentatie.

Conclusie

Momenteel kan de ongelijke uitbreng van goederen uit de huwgemeenschap een verstandige plannignsmogelijkheid zijn. Hierdoor wordt de langstlevende der echtgenoten maximaal beschermd en erfbelasting vermeden.

Toch moeten we hierbij voorzichtig blijven. Vlabel kan nog steeds in Cassatie gaan tegen de uitspraak van het Hof van Beroep te Gent. Daarnaast is ook een wetgevend initiatief (waardoor dergelijke uitbrengen belastbaar worden gesteld) niet uit te sluiten.

Overweegt u concrete stappen? Neem dan contact op met een specialist. Zo kunt u een fiscale koude douche vermijden.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u