Menu
LS CONNECT
Update: wat met de wijzigingen aan het UBO?

Update: wat met de wijzigingen aan het UBO?

We schreven eerder al over het UBO-register. De eerste berichtgeving rond dit topic bracht heel wat vragen met zich mee. Daarom zetten we de belangrijkste feiten en nieuwe updates even voor u op een rij.

Wat is het UBO-register?

Vennootschappen en andere juridische entiteiten moeten in het UBO-register aangeven wie er de touwtjes in handen heeft. De te vermelden ‘uiteindelijke begunstigden’ of ‘ultimate beneficial owners’ (UBO) zijn niet enkel de oprichters en de bestuurders, maar ook de aandeelhouders die meer dan 25% van de eigendomsbelangen of stemrechten bezitten.

Waar vinden we het UBO-register terug?

Deze melding gebeurt via de website MyMinfin. De bestaande UBO-verplichtingen zijn niet vrijblijvend en evenmin eenmalig. Indien er gegevens van één van de uiteindelijke begunstigen wijzigen, moet dit binnen de maand worden doorgegeven aan het UBO-register. Bovendien moeten de bewijzen van deze aanpassingen ook telkens worden geüpload.

Dit kan bijvoorbeeld door middel van:

  • een aandeelhoudersregister
  • een overzicht van de aandeelhoudersstructuur
  • een uittreksel uit schenkingsakten.

Jaarlijkse wijziging in het UBO-register

Verandert er niets aan de gegevens van uw UBO’s? Dan moet u gewoon één keer per jaar bevestigen dat deze nog correct zijn. Vorig jaar was zo’n bevestiging technisch nog onmogelijk. Daarom heeft de FOD Financiën alle gegevens op 30 april 2020 uitzonderlijk zelf automatisch bevestigd.

Wie zijn UBO’s al vóór die datum registreerde en sindsdien geen wijzigingen heeft gemeld, moest de juistheid van zijn gegevens aanvankelijk vóór 30 april 2021 bevestigen. Recent werd die deadline echter opgeschoven naar 31 augustus 2021. Wie zijn meldingsverplichtingen niet nakomt, kan zich dus na de zomer aan eventuele sancties verwachten.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u