Menu
LS CONNECT
Is de huidige inflatieopstoot slechts van voorbijgaande aard?

Is de huidige inflatieopstoot slechts van voorbijgaande aard?

Als u één macro-economisch cijfer van kortbij mag opvolgen is dat het inflatieniveau. Het is geen allesbepalend cijfer, maar wel veruit het belangrijkste macro-cijfer uit de lange reeks statistieken die ons dagelijks bereikt.

Inflatieopstoot bepaalt de beleidsrente

“De centrale banken hebben de laatste 10 jaar

zo duizenden miljarden extra geld gecreëerd”

Het inflatieniveau bepaalt het niveau van de beleidsrente van de centrale bank. De beleidsrente beïnvloedt op haar beurt het niveau van de economische activiteit. En als gevolg dus de winstgroei of -daling voor bedrijven.

Dat verklaart ook waarom de beslissing van de Amerikaanse Centrale Bank (FED) om de rente in 2023 te verhogen met 0,50% heel wat stof deed opwaaien. Deze renteverhoging van 0% naar 0,50% is geen fundamenteel slecht nieuws, toch kwam de mededeling als een verrassing.

Inflatie uitgelegd

Inflatie is de procentuele prijsstijging van een korf consumentengoederen en diensten over het voorbije jaar. Deze korf consumentengoederen en diensten noemt men de consumentenprijsindex (CPI).

De bovenstaande grafiek geeft de inflatie weer op basis van de evolutie van de Amerikaanse consumentenprijsindex (CPI) en de Amerikaanse consumentenprijsindex zonder voedsel- en energieprijzen sinds 1980. De inflatie bedraagt momenteel 5% – gecorrigeerd voor voedsel- en energieprijzen is dit 3,8%. We maken zo’n opstoten van inflatie maar zelden mee.

Om te verhelpen aan de uitzonderlijk zware deflatoire gevolgen van de systeemcrisis van 2009 volstonden conventionele maatregelen niet om de conjunctuur aan te zwengelen. De centrale banken zijn toen een onconventioneel beleid van kwantitatieve versoepeling opgestart dat erin bestond om grote hoeveelheden obligaties op te kopen in de private sector, waardoor:

  1. het financieel systeem ruim van liquiditeiten werd voorzien
  2. de langetermijnrente daalde en laag bleef.

De centrale banken hebben de laatste 10 jaar zo duizenden miljarden extra geld gecreëerd. Waar de monetaristen uit de jaren ‘80 er nog van uit gingen dat het creëren van extra geld een verhoging van inflatie met zich meebracht, zien we dat nu niet gebeuren.

Ontdek in het volledige artikel hoe deze inflatie getemperd wordt, wat de rol van COVID is en wat de gevolgen van een inflatieopstoot zijn.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u