Menu
LS CONNECT
Adviesbeheer heeft wel nog toegevoegde waarde

Adviesbeheer heeft wel nog toegevoegde waarde

Luisteren naar de klant staat voorop. Adviesbeheer hoort daar ook bij.

Veel private banken en vermogensbeheerders bouwen hun adviesbeheeractiviteiten verder af onder druk van regelgeving en administratieve rompslomp. Bij Leo Stevens & Cie is dat zeker niet het geval. Maar de groei zit vooral in het discretionair, goed voor zowat drie vierde van onze totale activa onder beheer van 1,2 miljard euro.

Investment Officer interviewde Riet Vijgen, portefeuillebeheerde bij Leo Stevens & Cie, over discretionaire mandaten. Die mandaten worden deels ingevuld met trackers en fondsen van derden, en deels met individuele lijnen. De activa onder beheer in die discretionaire mandaten zijn opgelopen tot bijna 900 miljoen euro en zijn zo goed voor het leeuwendeel van de totale 1,2 miljard euro onder beheer.

"Van oudsher vulden we portefeuilles vooral in met individuele lijnen, waar we de nodige analisten voor in huis hebben. Voor bepaalde thema's en regio's kiezen we nu ook soms voor beleggingsfondsen of trackers wanneer we enerzijds meedere facetten van een bepaald thema willen coveren of anderzijds in een meer risicogespreide portefeuille van beloftevolle small & midcaps willen investeren. Daarom hebben we ook de nodige analysecapaciteiten in huis om die actief en passief beerde instrumenten te selecteren.

Thema's

Bij Leo Stevens & Cie hebben we twee overkoepelende megatrends geïdentificeerd: demografie en technologie. Onder die megatrends hebben ze zes thema’s geïdentificeerd: digitalisering, duurzaamheid, infrastructuur, gezondheidszorg, vrije tijd en luxe en outsourcing.
digitalisering, duurzaamheid, infrastructuur, gezondheidszorg, vrije tijd en luxe en outsourcing.

In het interview met Investment Officer legt Riet uit hoe we deze thema's bij Leo Stevens & Cie toepassen en waarom we ervan overtuigd zijn dat adviesbeheer nog een toegevoegde waarde heeft. U kan het volledige artikel hier terugvinden.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u