Menu
LS CONNECT
De taks op de effectenrekeningen: oude wijn in nieuwe zakken

De taks op de effectenrekeningen: oude wijn in nieuwe zakken

Onze nieuwe regering heeft een doodverklaarde taks opnieuw tot leven gewekt. Zeker nu de staatsbudgetten helemaal ontsporen om de gevolgen van de corona-crisis op te vangen, klinkt de roep zeer luid om ‘de sterkste schouders’ mee de lasten hiervan te laten dragen.

Maak (opnieuw) kennis met de taks op de effectenrekeningen.

De ongrondwettelijke taks op de effectenrekening

Op 17 oktober 2019 heeft ons Grondwettelijk Hof de vorige Taks op de Effectenrekeningen (TER) ongrondwettelijk verklaard. Deze taks van 0,15% die enkel van toepassing was op natuurlijke personen moest door elke financiële instelling verplicht worden ingehouden zodra een rekeninghouder gemiddeld meer dan 500.000 EUR aan effecten had staan. Indien een belastingplichtige bij een financiële instelling gemiddeld onder dat bedrag zat maar hij in totaal, gespreid over verschillende financiële instellingen, toch meer dan 500.000 EUR aan effecten had staan, was hij ook verplicht deze taks te betalen.

Het Grondwettelijk Hof heeft deze taks ongrondwettelijk verklaard omdat bepaalde financiële instrumenten (o.a. financiële derivaten en vastgoedcertificaten) aan deze taks ontsnapten. Enerzijds omdat aandelen op naam niet werden geviseerd, anderzijds omdat de opdeling van een rekening over het aantal titularissen van die rekening niet verantwoord was.

Goed nieuws dus voor iedereen die aan deze taks was onderworpen.

Leo Stevens & de effectentaks

Minder goed nieuws was dat het Grondwettelijk Hof deze taks weliswaar vernietigd heeft maar ook heeft beslist dat deze vernietiging ‘om budgettaire redenen’ niet retroactief was. Bijgevolg wordt de ingehouden taks voor de jaren dat deze heeft gelopen, 2018 en 2019, niet terugbetaald aan de belastingplichtige.

Dat tot dergelijke niet-retroactiviteit wordt beslist, ook al is de grondwet geschonden, is toch wel zeer uitzonderlijk. Als financiële tussenpersoon die verplicht was deze taks in te houden, hebben we op eigen kosten een administratieve en een gerechtelijke procedure lopen om deze ongrondwettelijke taks terug te vorderen. Bij succes kunnen we deze dan terugstorten aan onze cliënten.

To be continued…

Een nieuwe vermogenstaks

Om toch opnieuw de vermogens te kunnen belasten, passeerden een aantal scenario’s binnen de regering… om uiteindelijk toch terug bij de effectentaks uit te komen. De belangrijkste reden hiervoor is waarschijnlijk dat zoiets de gemakkelijkste oplossing is voor de regering: de berekening van de taks en de doorstorting ervan wordt volledig in handen gelegd van ‘de financiële tussenpersonen’ en vadertje staat hoeft enkel te ontvangen.

Maar deze effectentaks moest dan wel een verbeterde versie worden; eentje die niet door het Grondwettelijk Hof zou kunnen vernietigd worden.

Er werd nu dus voor een nieuwe effectentaks gekozen.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u