Menu
LS CONNECT
Lagere groei, een teken van succes

Lagere groei, een teken van succes

De gemiddelde globale groeicijfers nemen sinds 2000 structureel af. De financiële crisis en COVID-19 crisis hadden uiteraard impact, maar de vertragende trend was voordien al ingezet. Vóór het jaar 2000 gold bijvoorbeeld in de VS een 10-jarig gemiddelde BBP-groei van 2,25% per jaar en sinds 2000 is dit eerder 1% per jaar.¹

Lange termijn redenen

De lange termijn redenen die aan de oorsprong van de globale groeivertraging liggen, zijn hoofdzakelijk terug te brengen tot de volgende:

  1. De vergrijzing in combinatie met een kleinere tot negatieve bevolkingsgroei in de ontwikkelde landen.

  2. De afnemende productiviteitswinsten door de verschuiving van productie naar diensten.

De Westerse BBP-groei zal in de toekomst nog maar uitzonderlijk het niveau van de 2% overstijgen. We zullen ons eerder moeten tevreden stellen met een gemiddelde 1% BBP-groei per jaar, ook in Europa.

Lage inflatieverwachtingen

Die lagere groei zet vanzelfsprekend de inflatieverwachtingen onder druk, en de verwachtingen voor de lange termijn marktrente en de korte termijn beleidsrente. Er valt vandaag geen inflatie in velden noch wegen te bespeuren en een inflatiestijging ten gevolge van een oververhitting van de economie, kan –gezien de structureel lagere groei- ook niet verwacht worden.

Aandelenpremie

Als gevolg van de lage inflatieverwachting is de lange termijn rente laag. Daardoor is de trade-off tussen een aandelenrendement van 4% (koers/winst-verhouding (K/W) van 25) en een risicovrije 10-jarige rente van 0% in evenwicht. De voor een Europese beurs minimaal vereiste aandelenpremie van 4% is dan immers aanwezig. Voeg bij die gerealiseerde K/W van 25 nog een jaarlijkse groeiverwachting van boven de 10% voor de volgende twee jaar en je raakt vandaag al snel aan een K/W van 30 als ‘faire’ waarde binnen 2 jaar.

CAPE fear

De 10-jarig voortschrijdend gemiddelde K/W-verhouding corrigeert voor de jaarlijkse ups & downs. Vandaar heeft het ook de naam CAPE : Cyclically Adjusted Price Earnings. Volgens de bedenker van deze ratio, Professor Robert Shiller, geeft deze ratio de faire gemiddelde historische waardering van de beurs weer. Die ligt op een CAPE van 18 zoals de rode stippellijn aangeeft (zie grafiek). Die historisch gemiddelde K/W-verhouding van 18 betekent voor vele observatoren een magische grens.

Grafiek: CAPE Fear
S&P 500, 10-jarig voortschrijdend gemiddelde koers/winstverhouding
Bron: The Economist https://econ.st/3qu2Dvk - Robert Shiller, Yale University

Maar sinds 1990 is de CAPE slechts één jaar beneden de 18 gedaald, en dat was tijdens de financiële crisis van 2009. De belegger die sinds 1990 aandelen zou vermeden hebben omwille van een CAPE die groter is dan 18 is er bijgevolg uiterst slecht van afgekomen.

Samengevat

De toekomst is niet voorspelbaar op korte termijn, zelfs al loopt de waardering sterk op. Het staat vast dat op lange termijn de economische trend structureel stijgend is en dat de beurs vooruit kijkt. De hele lange termijn sinds 1900 leert ons dat een Amerikaanse aandelenbelegging jaarlijks gemiddeld 6,7%² na inflatie rendeert, inclusief wereldoorlogen, financiële crisis, inflaties, …

Sinds 1990 stellen we vast dat ondanks hogere beurswaardering met een CAPE boven het lange termijn gemiddelde van 18, de beurzen toch verder kunnen blijven stijgen. Er kunnen slechts drie fundamentele factoren roet in het eten gooien:

  1. Een forse stijging van de inflatie tot boven 2% op haar beurt een forse stijging van de rente veroorzaken waardoor de nettowinst van de bedrijven en de consumptie van de particulieren zal afnemen.
  2. De overheid die haar fiscaal beleid fors wijzigt, wat de nettowinst van de ondernemingen zou verlagen en/of de consumptie zou doen afnemen.
  3. Een recessie door een externe schok, zoals COVID-19 of door een structureel onevenwicht, zoals de oliecrisis (1970) en de financiële crisis (2009) kan de economie doen krimpen omwille van lagere investeringen en lagere consumptie.
Geen enkele van bovenstaande fundamentele factoren lijkt ons echter op korte termijn waarschijnlijk.

¹ Fully Grown: Why a Stagnant Economy Is a Sign of Success – Dietrich Vollrath
² Bron: J.P. Morgan Asset Management - Guide to the Markets – Europe, Data as of 30 June 2020. Gemiddeld jaarlijks totaalrendement na inflatie van S&P 500 index voor de periode 1900 – 2019

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u