Menu
LS CONNECT
Corona & de fiscus: wordt hier rekening mee gehouden?

Corona & de fiscus: wordt hier rekening mee gehouden?

We hebben reeds in juni de maatregelen van de Vlaamse belastingdienst inzake registratie- en erfbelasting belicht. Zo kregen belastingplichtigen 2 maanden uitstel om hun erf- en registratiebelasting te betalen. De fiscus toonde hierdoor begrip voor het feit dat notariskantoren en burgers niet altijd alle (fiscale) formaliteiten tijdig konden vervullen door corona.

Het einde van corona?

Het einde van corona? Dit lijkt voor de fiscus alvast het geval. De periode voor dit betalingsuitstel liep aanvankelijk tot eind juli, en werd verlengd tot eind september. Een nieuwe verlenging na deze datum zit er niet meteen aan te komen.

Hiervoor zou immers een nieuwe regeringsbeslissing nodig zijn en ‘die komt er niet’, volgens het kabinet van Financiën.

Flexibelere coronaregeling

Eind september loopt ook de flexibelere coronaregeling voor wie aandelen erft af. De “normale” termijnen gaan dus terug in voege. Wie in Vlaanderen erft, moet de aangifte van de erfenis binnen vier maanden na het overlijden indienen. Indien dit niet het geval is, past de Vlaamse belastingdienst een belastingverhoging toe.

Hetzelfde geldt voor wie een woning koopt. Ook de kopers moeten in principe binnen vier maanden na het ondertekenen van het compromis de registratiebelasting betalen.

De coronacrisis is dus nog niet ten einde, maar de fiscus vindt dat we moeten leren leven in “het nieuwe normaal”.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u