Menu
LS CONNECT
Coronamaatregelen Vlaamse Belastingdienst inzake registratie- en erfbelasting

Coronamaatregelen Vlaamse Belastingdienst inzake registratie- en erfbelasting

De Vlaamse Belastingdienst heeft op haar website een aantal maatregelen gepubliceerd om bedrijven, burgers, notarissen, … extra flexibiliteit en financiële ademruimte te geven in deze maatschappelijk en economisch moeilijke periode.

We lichten hier toe wat de maatregelen zijn die een impact hebben op de erf- en registratiebelasting.

1. Erfbelasting en registratiebelasting: verlenging van de termijnen om aan de fiscale verplichtingen te voldoen

Algemene maatregel

Door de veiligheidsmaatregelen die in België liepen (en nog steeds lopen) was het niet altijd mogelijk voor notariskantoren en de burgers om tijdig alle (fiscale) formaliteiten te vervullen. Daarom heeft De Vlaamse Belastingdienst een termijnverlenging voorzien. Dit tot twee maanden na het einde van de periode waarin de verstrengde coronamaatregelen gelden.

Deze termijnverlenging is van toepassing op termijnen die aflopen tijdens de verstrengde coronaperiode. Maar eveneens op termijnen die aflopen binnen de twee maanden na de verstrengde coronaperiode.

Referentiedatum

De Vlaamse Belastingdienst hanteert momenteel 31 juli als referentiedatum voor het einde van de verstrengde coronamaatregelen. Dit betekent dus dat er een algemene termijnverlenging tot en met 30 september geldt. Het is niet nodig om deze termijnverlenging aan te vragen.

Concreet

Er is geen belastingverhoging verschuldigd als:

 • de oorspronkelijke termijn afloopt tussen 13 maart 2020 en 30 september 2020. Zijnde de start van de verstrengde coronamaatregelen en de gehanteerde referentiedatum voor het einde ervan + twee maanden
 • én de fiscale verplichtingen nageleefd worden uiterlijk op 30 september 2020. Zijnde twee maanden na de gehanteerde referentiedatum voor het einde van de verstrengde coronamaatregelen.

Wat dit betekent in de praktijk, blijkt uit onderstaande concrete voorbeelden die zijn opgenomen op de website van de Vlaamse Belastingadministratie:

Erfbelasting: termijn om een aangifte van nalatenschap in te dienen

De belastingverhoging voor een laattijdige aangifte van nalatenschap zal niet opgelegd worden als de aangifte (met een aangiftetermijn van 4 maanden, die zou aflopen in de periode tussen 13 maart en 30 september) wordt ingediend uiterlijk 30 september. Het is niet nodig om hier zelf uitstel voor aan te vragen.

Bijvoorbeeld:

 • erfgenamen zouden een aangifte van nalatenschap moeten indienen ten laatste op 28 maart. Dan wordt deze termijn verlengd tot en met 30 september.
 • erfgenamen zouden een aangifte van nalatenschap moeten indienen ten laatste op 15 mei. Dan wordt deze termijn eveneens verlengd tot en met 30 september.

Registratiebelasting: termijn voor registratie van een akte
Er wordt geen belastingverhoging opgelegd bij het overschrijden van de termijn waarbinnen een akte of geschrift ter registratie moet worden aangeboden.

Bijvoorbeeld:

 • na het afsluiten van een onderhandse verkoopovereenkomst (compromis), zou een authentieke akte geregistreerd moeten worden binnen vier maanden na ondertekening. Stel dat deze authentieke akte had moeten zijn opgemaakt ten laatste op 28 april, dan wordt deze termijn nu verlengd tot en met 30 september .

Teruggave registratiebelasting bij wederverkoop van een onroerend goed binnen de twee jaar: de authentieke verkoopakte moet in principe binnen een termijn van twee jaar verleden worden. Ook deze termijn wordt nu verlengd tot 30 september 2020 indien deze twee jaarstermijn vóór deze datum zou zijn afgelopen.

Meeneembaarheid registratiebelasting door verrekening: de authentieke akte van de nieuwe aankoop moet in principe verleden worden binnen de twee jaar na de authentieke akte van de verkoop van de vorige hoofdverblijfplaats. Deze termijn wordt verlengd met twee maanden na de gehanteerde referentiedatum voor het einde van de periode van de verstrengde coronamaatregelen, dus tot 30 september 2020.

Domiciliëringsverplichting in de enige gezinswoning: om het verlaagd tarief bij de aankoop van de enige gezinswoning te behouden moet men in principe binnen de twee jaar na datum van de aankoopakte op dat adres ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. Deze termijn wordt eveneens verlengd tot 30 september 2020 indien die inschrijving had moeten plaatsvinden tussen 13 maart en 30 september.

Domiciliëringsvoorwaarde bij het verlaagd tarief voor bescheiden woning (“klein beschrijf”): om het verlaagd tarief voor bescheiden woning te behouden moet men in principe binnen de drie jaar na datum van de aankoopakte op dat adres ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. Ook deze driejaarstermijn wordt nu verlengd tot 30 september 2020.

Voorwaarde van verkoop van een verhinderend onroerend goed bij verschillende gunstregimes:
Bijvoorbeeld:

 • men mag geen andere woning of bouwgrond bezitten om het verlaagd tarief voor de enige gezinswoning te verkrijgen. Tenzij deze bezitingen binnen het jaar alsnog verkocht worden. Als die verkoopstermijn zou aflopen tussen 13 maart en 30 september 2020, heeft men tot 30 september om te verkopen.

2. Erfbelasting: Tijdelijke versoepeling waardering beursgenoteerde effecten in aangifte nalatenschap

De coronacrisis leidde eveneens tot een crisis in de economie en op de beurs. Daardoor bestaat de dreiging dat beursgenoteerde effecten voor een ‘niet-representatieve waarde’ aangegeven zullen moeten worden in een aangifte van nalatenschap.

De Vlaamse regelgeving voorziet daarom tijdelijk in een extra waarderingsmoment.

 • de al bestaande keuze tussen de slotkoers op de dag van het overlijden van de erflater
 • of de slotkoers één maand
 • of de slotkoers twee maanden later
 • en nu wordt de slotkoers drie maanden na het overlijden als vierde optie toegevoegd.

Deze extra keuzemogelijkheid bestaat voor overlijdens tussen 13 november 2019 en 30 september 2020. Men moet wel dezelfde waarderingsdatum kiezen voor alle effecten.

Dit geldt voor:

 • aangiftes van nalatenschap die nog ingediend moeten worden. Bij het indienen van de aangifte van nalatenschap maken de erfgenamen de keuze voor één van de vier mogelijke waarderingsmomenten.
 • aangiftes van nalatenschap die al ingediend zijn en waarvan de oorspronkelijke aangiftetermijn verstreken is tussen 13 maart en 21 april 2020. In dat geval kunnen de erfgenamen toch nog kiezen voor de slotkoers drie maanden na het overlijden door een nieuwe wijzigende aangifte in te dienen bij de Vlaamse Belastingdienst. De erfgenamen moeten die nieuwe aangifte indienen binnen de vier maanden na het verstrijken van de oorspronkelijke aangiftetermijn.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u