Menu
PORTFOLIO ACCESS
Hoe de kip met de gouden eieren vinden

Hoe de kip met de gouden eieren vinden

In deze artikelenreeks over ESG gaan we dieper in op de E van Environment. Hoe haal je als belegger met een lange termijn visie je voordeel door te investeren in bedrijven die een oplossing bieden voor de uitdagingen op het vlak van klimaat verandering. We baseerden ons op een recente studie van MSCI ‘2020 ESG trends to watch’[1]. Hieruit belichten we één van de trends: ‘Climate change innovators: spotting the sleeping giants’

Nooit eerder in de geschiedenis besteedde men zoveel aandacht aan de strategische beslissingen van bedrijven en de consequenties voor het milieu hiervan. De nadelige gevolgen van klimaatveranderingen worden wereldwijd steeds sneller duidelijk, voornamelijk omwille van toenemende klimatologische bedreigingen voor onze planeet. Zo werd Juli 2019 uitgeroepen tot de heetste maand ooit voor onze planeet.

Gelukkig winnen de bedrijfsstrategieën die rekening houden met ESG steeds meer aan populariteit. Ook de financiële sector kan hier een bijdrage in leveren. Door de geïnvesteerde kapitalen te verschuiven van de traditionele fossiele- naar de hernieuwbare energiebronnen, verminderen de klimatologische bedreigingen. Dit is niet alleen de goedkoopste bron van energieopwekking, maar ook de groeivooruitzichten in deze sector zijn enorm. Milieuvriendelijke projecten bieden bovendien tal van zakelijke voordelen waardoor de tendens om te blijven investeren in “de grote vervuilers” steeds verder zal afnemen. En wie als belegger niet groen gaat denken, loopt vanaf nu een verhoogd risico om in de toekomst aan rendement op zijn investeringen in te boeten.

Waar en hoe vind je verborgen parels?

Dat brengt ons bij de vraag die elke belegger zich daarbij stelt. Welke bedrijven zijn de voortrekkers bij klimaatverandering en zijn daarnaast ook interessant als lange termijn investering. En hoe vind je deze ‘verborgen parels’.?

Het oplossen van de klimaatcrisis vergt zonder enige twijfel de inzet van innovatieve technologieën. Het valt zeker niet te ontkennen dat hier ook een portie geluk bij komt kijken.

Veel beleggers zien de klimaatredders-in-spe vooral opstaan uit gedurfde startups. Maar alternatieve gegevens wijzen er steeds meer op dat dit eerder de grote gevestigde spelers zullen zijn. In alle rust bouwen zij een arsenaal aan klimaatoplossingen op en vervolgens wachten zij geduldig het gunstige moment af om hun octrooien te commercialiseren.

Investeerders breiden hun gebruik van alternatieve data exponentieel uit om deze verborgen parels te identificeren. Op deze manier zijn zij in staat om snel bedrijven te herkennen waar nu al projecten lopen die hen in de toekomst een concurrentiële voorsprong zullen bieden (bv. in de CO2 neutrale economie).

Investeerders mogen , te midden van alarmerende statistieken over de klimaatverandering, optimistisch zijn over de investeringsmogelijkheden in klimaatoplossingen en de wereldwijde economische voordelen die daaruit voortvloeien. Dit blijkt uit een rapport uit 2018 van “The Global Commission on the Economy and Climate” waarbij deze economische voordelen door IRENA (figure 2.2) jaarlijks worden geschat op 26 miljard dollar tot 2030. Dit betekent een verdubbeling van de investeringen in hernieuwbare energie in het komende decennium.

Is small ook beautiful?

Volgens heel wat beleggers zullen wendbare startups met een revolutionaire visie (zoals bv Tesla) het klimaat redden. Empirisch bewijs wijst echter eerder op een U-vormig verband tussen schaalgrootte en innovatie. Dit betekent dat grotere bedrijven met grotere onderzoeks- en ontwikkelingsbudgetten (R&D) in feite een grotere neiging tot innovatie kunnen hebben dan kleinere bedrijven.

Deze perceptie omtrent startups kan voortkomen uit het feit dat zij eerder door de smalle mazen van het net doorkomen bij het analyseren van opportuniteiten. Hierdoor wordt het potentieel in de overvolle R&D-pijplijn van grote bedrijven onderschat. Recente technologische ontwikkelingen kunnen investeerders helpen om inzichten te vergaren uit rijke, voorheen over het hoofd geziene informatiebronnen.

Een voorbeeld:

Databanken van ESPACENET en PATSTAT dekken samen de octrooien die wereldwijd bij het gros van de octrooiautoriteiten werden aangevraagd. MSCI verrichtte hieruit een analyse van de CO2-arme octrooien, die tussen 2013 en 2017 werden aangevraagd. De bedrijven die in deze periode het grootste aantal ‘algemene’ octrooien aanvroegen, stonden ook bovenaan de rangschikking met de meeste CO2-arme octrooien. Deze positieve correlatie duidt er op dat bedrijven met de meeste middelen en grootste R&D-budgetten (die dus waarschijnlijk de meeste algemene octrooien aanvragen) ook het best geplaatst zijn om efficiënte CO2-arme oplossingen op de markt te brengen.

Het grootste aantal koolstofarme octrooien werd aangevraagd door bedrijven in de consumer discretionary- sector (inclusief autobedrijven) en de industrie- en IT-sector.

Overigens werd het grootste deel van de aanvragen ingediend door bedrijven gevestigd in Japan, gevolgd door de V.S.A. en Zuid-Korea.

Zijn de stille vernieuwers van nu, ook de slapende reuzen van morgen?

Bedrijven die vandaag een leidende rol spelen met bestaande schone technologie-oplossingen, lijken ietwat verrassend mogelijkerwijs niet in staat om dit voordeel ook in de toekomst te behouden. Een analyse door MSCI van de 8.697 onderdelen van de MSCI ACWI IMI toonde het volgende aan:

  • Een aantal van de bedrijven die de afgelopen jaren aanzienlijke inkomsten uit groene oplossingen genereerden, vroegen slechts enkele van de vele CO2-arme octrooien aan, terwijl die hun toekomstige inkomsten zouden kunnen ondersteunen.
  • In tegenstelling daartoe genereerden enkele van de grootste aanvragers van CO2-arme octrooien in de afgelopen vijf jaar (Toyota Motor Corp., LG Chem Ltd. en General Electric Co.) minder dan 20% van hun totale bedrijfsomzet met producten en diensten die als groene oplossingen worden geclassificeerd.

Deze ‘grootste aanvragers’ behoren tevens tot de categorie van bedrijven die momenteel een ‘Product’- of een ‘Operationele Transitie’ doorgaan.

Bedrijven in de ‘Transitie’-categorieën kunnen toonaangevend zijn in het aanvragen van CO2-arme octrooien ondanks het feit dat hun huidige inkomstenstroom dit potentieel nog niet weerspiegelt. Veel van de CO2-arme octrooien die door deze bedrijven de afgelopen jaren werden aangevraagd, hebben immers betrekking op nieuwe technologieën die vandaag nog niet volledig gecommercialiseerd zijn. Hieronder vallen bijvoorbeeld waterstoftoepassingen in de transport- en CO2-afvangtechnologie. Deze octrooien op zich bieden uiteraard geen garantie voor toekomstige inkomsten. Maar een blik op enkel de huidige inkomstenstroom van een aantal van deze bedrijven zorgt wel voor een onderwaardering van hun potentiële bijdrage aan CO2-arme oplossingen. Zo zouden deze stille vernieuwers wel eens de “slapende reuzen” van een groenere toekomst kunnen zijn.

Maar wie is nu de kip met de gouden eieren

Er blijft veel onzekerheid over de uiteindelijke waarde van al deze octrooien en er bestaat evenmin garantie over de periode waarin uitvinders, bedrijven en investeerders hiervan enig rendement mogen verwachten. Tientallen jaren van academisch onderzoek naar octrooien en hun relatie tot innovatie en bedrijfswaarde tonen aan dat een legio aan markt- en operationele factoren bepalen of bedrijven al dan niet financiële waarde aan hun octrooien zullen ontlenen.

Verder toonde onderzoek naar de verspreidingsgraad van hernieuwbare en schone technologie aan dat er een vertraging van enkele tientallen jaren bestaat tussen het moment van de octrooi-aanvraag en het moment waarop deze innovaties op de markt komen.

Anderzijds hoeven bedrijven daarom niet altijd zelf nieuwe oplossingen te bedenken. Er bestaan ook andere strategieën om rendabele innovaties op de markt te brengen en hiervoor uiteindelijk een financiële beloning te krijgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de iPhone van Apple, of andere bedrijven die technologieën van licentie voorzien al werden ze ontwikkeld door universiteiten.

Een aantal sectoren, zoals energiebedrijven die vandaag al duurzame energie opwekken, staan nog een stapje verder. Hun vermogen om in de toekomst inkomsten te genereren uit groene technologie is vandaag al veel minder afhankelijk van hun eigen vindingrijkheid dan van die van anderen.

Conclusie

We onthouden twee belangrijke zaken uit dit artikel:.

  1. Potentiële toekomstige winnaars kunnen gedetecteerd worden door alternatieve gegevensbronnen te analyseren. Het indienen van octrooiaanvragen is slechts één van die bronnen.
  2. Het concurrentielandschap op het gebied van CO2-arme technologieën is zeer dynamisch. Slechts enkele bedrijven zullen erin slagen om innovaties te benutten en zo de negatieve risico’s van de toekomstige ontwikkeling van het klimaatbeleid te beperken.

We mogen echter wel verwachten dat ook in 2020 de wedloop wordt verdergezet om nieuwe oplossingen te bedenken, en zo de klimaatcrisis te verzachten. En als beleggers kunnen wij hiervan profiteren.


[1] MSCI 2020 ESG trends to watch, Linda-Eling Lee, Meggin Thwing Eastman, Ric Marshall January 2020 – www.msci.com/esg-trends

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap gereglementeerd door de NBB (Nationale Bank van België) en de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden. Leo Stevens & Cie kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van bepaalde gegevens in deze publicaties.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u