Menu
LS CONNECT
Coronavirus | Maatregelen bij Leo Stevens & Cie

Coronavirus | Maatregelen bij Leo Stevens & Cie

Er worden door de Nationale Veiligheidsraad verschillende preventieve en strenge maatregelen genomen met als doel de verspreiding van het Coronavirus in te perken. Her en der worden forse maatregelen genomen om verdere verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan. (Massa)events worden uitgesteld, niet strikt noodzakelijke afspraken geannuleerd. De overheid vraagt dat iedereen in de mate van het mogelijke aan het werk blijft, maar wil telewerk bevorderen.

Ook wij nemen in deze uitzonderlijke omstandigheden daarom de nodige maatregelen, in het belang van de gezondheid van onze cliënten en onze medewerkers. Om die reden zijn wij overgestapt naar een “minimum bezetting” op kantoor in combinatie met maximum telewerk. Concreet verzorgen we permanentie in al onze departementen en blijven we telefonisch bereikbaar. Onze medewerkers hebben vanop afstand toegang tot de nodige bestanden en informatie en kunnen u doeltreffend te woord staan. Let wel dat het technisch niet altijd mogelijk is om het telefoongesprek die u met hen voert, automatisch op te nemen. In voorkomend geval zullen zij in het intern CRM-systeem een kort verslag opstellen van het gevoerde gesprek. Aldus kan u nadien steeds verzoeken om dit te raadplegen in het kader van de MiFID regelgeving.

In principe werken wij met gesloten deuren. Afhankelijk van de dringendheid kan er in samenspraak met alle betrokken partijen geoordeeld worden om toch een ontmoeting te regelen.
In dat geval zullen wij ons zo organiseren dat de kans op verspreiding van het virus minimaal is.
Mogen wij u daarom verzoeken de volgende richtlijnen te willen volgen :

  • Indien u inhoudelijke vragen/bemerkingen heeft, gelieve deze van tevoren telefonisch/per mail mee te delen.
  • Gelieve uw eigen schrijfmateriaal mee te brengen.
  • Gelieve fysiek contact te vermijden.
  • Per vergadering ontvangen wij liefst een beperkt aantal bezoekers.
  • Indien u zich ziek voelt, gelieve af te zien van de afspraak en ons daarvan tijdig te verwittigen.
Wij danken u voor de inspanningen van uw kant.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u