Menu
LS CONNECT
Beding van aanwas: nog interessant?

Beding van aanwas: nog interessant?

De standpunten van Vlabel

Bij successieplanning gebruiken ze regelmatig het beding van aanwas.

Wat is dit? Een overeenkomst tussen twee (of meerdere) partijen. Waarbij overeengekomen wordt dat bij het overlijden van de eerst stervende diens onverdeeld aandeel in een bepaald goed zal aanwassen bij de overlevende partner(s). Het onverdeeld aandeel in een goed kan zowel gaan over volle eigendom als over vruchtgebruik.

Vanuit een fiscaal oogpunt is zo’n aanwas niet onderworpen aan erf- of schenkbelasting

  • indien het beding van aanwas slaat op welbepaalde, omschreven goederen
  • én als een kanscontract ‘ten bezwarende titel’ is vastgesteld.

KLASSIEK GEBRUIK

Klassiek gebruiken ongehuwde koppels die samen een woning aankopen deze formule. Maar ook echtgenoten die gehuwd zijn onder het stelsel van scheiding van goederen en die vanuit hun eigen vermogen elk hun deel betalen. Goederen die tot een huwelijksgemeenschap (zullen) behoren, kunnen niet het voorwerp uitmaken van een beding van aanwas.

Omdat het een kanscontract ten bezwarende titel is, heeft dit tot gevolg dat de woning bij overlijden van één van de partners overgaat mits betalen van het registratierecht dat van toepassing is op verkopen.

Sinds er een gunstregime geldt bij de vererving van de gezinswoning heeft het beding van aanwas heel wat aan belang ingeboet als instrument van successieplanning. Dit gunstregime betekent dat de langstlevende partner geen erfbelasting meer moet betalen op het deel van de gezinswoning dat aan de langstlevende wordt vererfd.
Nochtans hoeft zo’n beding van aanwas niet beperkt te blijven tot de aankoop van een (gezins)woning.

Het is bijvoorbeeld ook perfect mogelijk om een beding van aanwas af te sluiten voor roerende goederen, zoals een beleggingsportefeuille.

ENKEL NOG MOGELIJK BIJ GELIJKE LEVENSVERWACHTING?

Wanneer het als een echt kanscontract kan beschouwd worden, moet hier geen erfbelasting op verschuldigd zijn. Maar de cruciale voorwaarde is dat het gaat om een echt kanscontract: beide partijen moeten gelijke kansen hebben om elkaar te overleven. Dit betekent dat ze een gelijkaardige levensverwachting moeten hebben.

Mocht één van hen beduidend ouder of in slechte gezondheid zijn, dan is het duidelijk dat er geen gelijkheid van kansen is. Hier is er dus geen sprake van een kanscontract. In het verleden sloot men vaak een beding van aanwas tussen partners van ongelijke leeftijd. Om dit leeftijdsverschil te compenseren deed de jongste partner een hogere financiële inbreng. Hierdoor ontstond er terug een soort ‘economische gelijkwaardigheid’, ook wel inlegcompensatie genoemd.

VLABEL DENKT HIER ANDERS OVER

In haar nota 17044 van 19 september 2018 heeft de Vlaamse belastingdienst (Vlabel) echter een standpunt gepubliceerd waarin ze verklaarde deze ‘inlegcompensatie’ niet langer te aanvaarden.

U vindt hier de volledige nota.

Volgens Vlabel moet de levensverwachting gelijkaardig zijn en de inleg van elke partner gelijkwaardig. Ongelijkheid qua overlevingskansen kan niet meer gecompenseerd worden door ongelijkheid qua inleg.

Dat zijn immers twee verschillende evenwichten. Het is niet doordat de jongste partner meer heeft ingebracht dat het de kans vergroot om de andere mede-eigenaar te overleven.

Wat is dan het lot van alle bedingen van aanwas die vroeger, vóór dit Vlabel standpunt, al waren afgesloten? Vlabel besliste in mei 2019 dat als bij dergelijke aanwasbedingen een inlegcompensatie was voorzien, dit niet meer mag beschouwd worden als kanscontract ten bezwarende titel. En dus onderworpen zijn aan de erfbelasting.

EIND GOED AL GOED

Op 17 september 2019 heeft Vlabel echter die beslissing terug aangepast.

Voor een beding van aanwas dat dateert vóór het standpunt 17044 van 19 september 2018, aanvaarden ze terug de inlegcompensatie door de jongere partner. Er zal dus geen erfbelasting zijn verschuldigd bij overlijden.

CONCLUSIE

  • De ‘oude’ aanwasbedingen met inlegcompensatie blijven fiscaal gelden als kanscontract ten bezwarende titel en ontsnappen zo aan erfbelasting.
  • De 'nieuwe' aanwasbedingen, afgesloten na 19 september 2018, aanvaarden geen inlegcompensatie. Er zal in dat geval wel erfbelasting zijn verschuldigd.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u