Menu
LS CONNECT

We leven in een digitale wereld, met terabytes aan informatie beschikbaar op het internet. Maar de toegang tot beursgrafieken, -koersen, -commentaar en dito voor de rentemarkt, verschaft geen inzicht in de fundamentele werking van de financiële markten.

Die financiële markten werken tamelijk efficiënt maar zijn verre van volmaakt. Een recent, alom gekend bewijs is de beursreactie van december 2018 op de rentestijging in de VSA. De beurs nam voetstoots aan dat er na 19 december 2018 nog 3 renteverhogingen zouden volgen in 2019. Die zouden de economische cyclus fnuiken en de economie in een recessie doen belanden. Het overige negatieve nieuws, nl. moeizame handelsbesprekingen tussen de VSA en China en een mogelijke no-deal Brexit, was al langer bekend. Het zorgde vóór december 2018 niet voor existentiële twijfel, maar eens men het rentespook begon te waren, was het nog maar een kleine moeite om er 2 nieuwe kwelgeesten over de handelsoorlog en Brexit bij te verzinnebeelden.
Onterecht bleek al snel in 2019. Financiële markten zijn daarmee niet inefficiënt maar ze laten zich toch gemakkelijk leiden door massapsychologie, door foute inschattingen die, zoals in december 2018, massaal worden opgepikt. Economie is geen exacte wetenschap zoals wiskunde of scheikunde, en een belegger moet leren omgaan met onzekerheid over de toekomstverwachtingen.

De zuiverste methode is gebaseerd op volgende principes:

• Beurzen evolueren in tandem met de conjunctuur. Statistisch gezien evolueert de conjunctuur in cycli van 10 jaar waarvan 9 jaar stijgend en 1 jaar dalend (het recessiejaar). Dat recessiejaar hoeft op BBP-vlak niet zo’n grote impact te hebben: sommige recessies kosten maar 1% aan BBP in vergelijking met het vorige jaar; andere zware recessies (of depressies) zoals die van 2009 kosten zo’n 4% aan BBP.

• De beursreactie op zo’n recessie is steevast sterk overdreven: gewone recessies kosten de beurs vlotjes 20% à 30% aan beurswaarde – zware recessies kosten de beurs 50% à 60%. De markt gaat er tijdens een recessie van uit dat de conjunctuur gedurende de ganse beleggingshorizon zijwaarts of negatief gaat evolueren.

• Statistisch gezien duren klassieke recessies slechts twee kwartalen; zware recessies kunnen tot vier kwartalen aanhouden. Nadien herneemt de economie haar natuurlijke groeitrend op basis van stijgende consumptie en investeringen. Op dat moment wordt op de beurs het herstel ook merkbaar en begint de aandelenmarkt het geleden verlies terug in te halen. Over lange termijn beschouwd, zijn beurscorrecties uit het verre verleden niet meer dan een kleine irrelevante ‘V’ in een stijgende grafiek.

En daarmee zijn de twee cruciale vragen gesteld; 1) Hoe lang is uw beleggingshorizon ? en 2) Hoe groot is uw incasseringsvermogen tijdens een recessie ?

Beleggingsprofiel
Om in aandelen te beleggen dient uw beleggingshorizon lang te zijn, bij voorkeur eeuwig. Maar zelfs met een eeuwige beleggingshorizon, dient u nog uit het juiste hout gesneden te zijn om de negatieve impact van een recessie op uw aandelenbeleggingen zonder al te veel zorgen te doorstaan. Indien u panikeert wanneer uw -gediversifieerde- aandelenportefeuille 30% daalt, dan bent u geen 100% aandelenbelegger. U mag best -en bij voorkeur- een eeuwige aandelenbelegger zijn maar niet voor 100% van uw roerend vermogen. Het juist afstemmen van een effectenportefeuille op uw beleggersprofiel -en niet op uw verhoopt rendement- is de belangrijkste taak van uw ‘private banker’.

Beursverwachtingen 2020
Indien u ons de vraag zou stellen hoe de beurs in 2020 gaat presteren, zal ons antwoord principieel zijn: “We believe the markets will fluctuate”. Maar op basis van bovenstaande uiteenzetting kunnen we toch trachten wat concreter zijn. In het algemeen geldt: zo lang de conjunctuur positief evolueert én de risk/return versus een risicoloze belegging voldoende aantrekkelijk is, moet je in aandelen beleggen.

U stelt dus in concreto volgende vragen:
1) Of wij verwachten dat de conjunctuur binnen afzienbare tijd positief zal blijven evolueren ?
2) Of wij verwachten dat de rente sterk zal stijgen ?

Op de eerste vraag is ons antwoord positief: we hebben steevast betoogd dat de actoren achter de gekende actuele bedreigingen van de conjunctuur, nl. de dreigende handelsoorlog tussen de VSA en China én de dreiging van een nodeal Brexit, hun onenigheden niet zouden doen uitmonden in een recessie, als ze daartoe de macht hebben. Maar evenzeer geven wij toe dat de conjunctuur ooit in een recessie zal terecht komen. Is het dus niet in 2020, dan later. Als de geschiedenis zich herhaalt, dan zal het aandelengedeelte van uw beleggingsportefeuille 20% à 30% dalen; daar moet je rekening mee houden.
Voor we zover zijn, kan de conjunctuur nog stijgen en afhankelijk van uw aandelenselectie zal dat nog positief bijdragen aan het rendement van uw beleggingsportefeuille.
Op de tweede vraag is ons antwoord negatief : de afwezigheid van enige inflatie in combinatie met het tamme groeitempo, lijkt vooralsnog niet te zullen leiden tot een opstoot van de rente.
Een sterke -groeifnuikende- stijging van de rente is dus vooralsnog niet aan de orde.
Maar ook de lage rente houdt een ernstig gevaar in. In het huidig renteklimaat biedt een verdere verlaging van de rente almaar minder tot misschien zelfs negatieve stimulans. Een medicijn, indien het in een te grote dosis wordt genomen, kan giftige gevolgen hebben.
Het is dus maar te hopen dat het niet tot een recessie komt, want alleszins in de Eurozone beschikt de centrale bank nog maar over bitter weinig stimulusmogelijkheden.
Een nieuwe ronde van kwantitatieve versoepeling is een mogelijkheid maar de impact ervan op de investeringsbereidheid van ondernemers en particulieren wordt almaar kleiner. Hetzelfde geldt voor een renteverlaging die de depositorente van de banken bij de ECB nog verder in het rood duwt. De rendabiliteit van de financiële sector kreunt nu al onder die negatieve rente. Het eerstvolgende hulpmiddel dat ons dan nog rest, zijn de budgettaire inspanningen van de overheid: de regeringen dienen consumptie en investeringen op te drijven. Voor landen met een begrotingstekort en een hoge schuldgraad is dat alvast geen opbeurend vooruitzicht.
Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u