Menu
PORTFOLIO ACCESS
Duurzaam beleggen: niet langer vrijwillig

Duurzaam beleggen: niet langer vrijwillig

Ooit was dit eerder een thema in de marge en ESG een nicheproduct als het ware. Vandaag zijn duurzame beleggingsstrategieën en -producten wereldwijd verspreid. Bijna dagelijks komen er ook nieuwe bij. Volgens Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) wordt er vandaag wereldwijd al meer dan 30 miljard USD aan kapitaal beheerd op basis van ESG-criteria, een stijging van meer dan 34% op jaarbasis.

Groei van duurzame beleggingen per regio in lokale munt 2014-2018 :

Bron: Global Sustainable Investment Alliance 2018

Vandaag werken toezichthouders en beleidsmakers wereldwijd hard samen om heldere richtlijnen op te stellen. Richtlijnen die er voor moeten zorgen dat​ fondsbeheerders ESG-criteria in hun beleggingsstrategie opnemen.

Niet langer vrijwillig

Tot op heden zijn de meeste ESG-richtlijnen voor vermogensbeheer echter nog steeds vrijwillig en grotendeels zelfregulerend, maar daar zal in de zeer nabije toekomst verandering in komen.
Een van de belangrijkste actoren in deze materie is de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA). Na het actieplan van de Europese Commissie voor duurzame financiering in 2018 heeft de ESMA een uitgebreide reeks aan regels voor duurzame financiering uitgevaardigd. Deze regels zullen van toepassing worden op alle Europese vermogensbeheerders, ongeacht of ze al dan niet ESG-producten aanbieden.
Aangezien de EU-regels tegen het einde van 2020 in werking treden, zullen tegen dan alle vermogensbeheerders hun beleid moeten publiceren over

 1. de integratie van duurzame risico's in hun besluitvormingsproces over investeringen en
 2. de mate waarin ESG-risico’s van invloed kunnen zijn op het financiële rendement.
Daarenboven zullen ook wereldwijde spelers, zoals Amerikaanse fondsbeheerders die hun producten in Europa wensen te verhandelen, hieraan moeten voldoen.


In dit kader stellen er zich nog een aantal uitdagingen
 • Taxonomie

 • Een grote uitdaging voor zowel fondsbeheerders als toezichthouders is dat er nog steeds geen definitieve normenconsensus bestaat wat ESG-beleggingsactiviteiten betreft. Om dit probleem aan te pakken, heeft een EU-commissie van technische experts in juni 2019 wel een 414-pagina's tellend "taxonomie" rapport vrijgegeven dat scores van activiteiten en hun ESG-voordelen of -risico's definieert. Tot eind 2019 zal deze groep van technische deskundigen met de Europese Commissie blijven samenwerken om vervolgens tot een duidelijke regelgeving te komen. Een ondubbelzinnige taxonomie biedt heel wat voordelen voor investeerders. Duidelijke richtlijnen zullen onder andere een hulp zijn bij het identificeren van investeringsopportuniteiten die voldoen aan vooropgestelde duurzaamheidsstandaarden en ook een houvast bieden wanneer het erop aan komt om bijvoorbeeld de totale impact van een beleggingsportefeuille op het milieu te bepalen.

 • Benchmark

 • Een volgende stap die genomen moet worden in het proces gaat over het referentiepunt. Hoe meet je ESG, zelfs nadat overeenstemming is bereikt over de voorwaarden (de taxonomie, supra)? Veel van de grote financiële dienstverleners zoals Standard & Poors, Morningstar en MSCI maar ook speciale ESG-boetieks zoals Sustainalytics en Vigeo Eiris, bieden hun cliënten informatie die de ESG-scores van individuele bedrijven classificeren. Veel van deze analyses impliceren echter onvermijdelijk elementen van menselijk, en dus subjectief, oordeel. Daar komt nog bij dat deze concurrerende dienstverleners hun activiteiten niet onderling coördineren en het dus best mogelijk is dat eindbeleggers, afhankelijk van de ESG-ratingagent die ze gekozen hebben, een heel verschillende beoordeling over eenzelfde bedrijf kunnen ontvangen.

  Een wereldwijde golf
  • VSA
  Volgens de berichtgeving die ons vandaag via de pers en sociale media bereikt, lijkt het erop dat Europa een monopolie heeft op het debat over duurzame financiën en beleidsvorming. Maar ook buiten Europa beweegt er heel wat. Ook in de VS worden er congreshoorzittingen gehouden om te bespreken of de Securities and Exchange Commission (SEC) normen moet vaststellen rond duurzaamheid die toepasselijk zullen zijn op alle Amerikaanse overheidsbedrijven. En hoewel regelgeving op federaal niveau onwaarschijnlijk lijkt op de korte termijn, nemen verschillende staten toch al het heft in eigen handen. Zo heeft het Californische pensioenstelsel voor werknemers (CalPERS), een van 's werelds grootste pensioenfondsen met 344 miljard USD onder beheer, ESG-criteria in al zijn beleggingsstrategieën opgenomen. Ook de staat New York is van plan om duurzame investeringen van hun pensioenfonds in de komende tien jaar te verdubbelen.
  • Japan
  Het thema ‘duurzame integratie’ is ook duidelijk in Azië. Het Japanse Government Pension Investment Fund (GPIF), het grootste pensioenfonds ter wereld, past een ESG-filter toe op alle beleggingsbeslissingen. Hoewel een aanzienlijk deel van de activa op passieve wijze wordt beheerd, is het GPIF een groot voorstander van het toepassen van rigoureus toezicht op en betrokkenheid bij de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd.
  • China
  Ook in China staat duurzaamheid hoog op de agenda. China's economische schaal en industriële betekenis maken het een van 's werelds grootste producenten van koolstofdioxide. Maar China werkt ook hard om zijn uitstoot te verminderen en een overgang naar een duurzamer economisch model te versnellen. Deze mentaliteitsverschuiving heeft er toe geleid dat de Chinese financiële sector in samenwerking met het Chinese ministerie van Milieubescherming nieuwe vereisten heeft geïntroduceerd die tegen 2020 alle beursgenoteerde bedrijven en obligatie-emittenten zal verplichten om de ESG-risico's die verband houden met hun activiteiten publiek te maken.

  Conclusie
  Uit dit alles kunnen we concluderen dat over de hele wereld investeerders en toezichthouders duurzamere investeringsmodellen willen integreren met als doel betere maatschappelijke en ecologische resultaten te bereiken. Deze beweging heeft vaart en te verwachten valt dat het tempo van deze wereldwijde golf alleen maar zal versnellen.


Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap gereglementeerd door de NBB (Nationale Bank van België) en de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden. Leo Stevens & Cie kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van bepaalde gegevens in deze publicaties.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ça en vaut la peine

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u