Menu
LS CONNECT
How to think versus what to think: inzichten in onze denkpistes

How to think versus what to think: inzichten in onze denkpistes

Update: dit artikel kreeg een update in februari 2021. We hebben de originele versie in PDF behouden.

We krijgen regelmatig de vraag naar de volgende trend, het best mogelijke inzicht of de ideale tip van een vermogensbeheerder. We delen met veel plezier onze inzichten met u. Toch hebben we u iets veel interessanter te bieden: een inzicht in hoe wij denken. Dat is hopelijk veel waardevoller dan u te dicteren wat u moet denken.

Onze denkpiste splitst zich op in 4 grote pijlers:

 1. Asset Allocatie
 2. Aandelenselectie
 3. Obligatieselectie
 4. Edele metalen.

We geven u graag meer inzichten in deze pijlers.

1. ​Asset allocatie

‘Asset’ allocatie is het totaal van uw beleggingsportefeuille dat u investeert in de verschillende roerende activaklassen:
 • cash
 • aandelen
 • obligaties

Heel kort samengevat komt het erop neer: welk percentage van mijn portefeuille wil ik in aandelen beleggen ?

Op lange termijn verkeren Bruto Binnenlands Product (BBP) en aandelen in een structureel stijgende trend, met tussentijdse periodes van hoge volatiliteit. Aandelenbeleggingen zijn de best presterende roerende activaklasse op lange termijn.


Bron : Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2018

We weten wel dat de aandelenmarkt al eens 20 à 30% (of nog meer) onderuit durft te gaan: de meest voorkomende aanleiding voor zo’n berenmarkt is een recessie. Die recessie houdt meestal niet te lang aan en eens de conjunctuur opnieuw in een expansieve fase verkeert, herstelt de beurs tamelijk snel.

Het belang van risicoprofielen

Toch kunnen sommige beleggers de psychologische druk van die 30% daling niet aan, zelfs al is er 100% statistisch aangetoond dat de beurs dat verlies op termijn weer zal goed maken. Deze beleggers dienen hun roerende beleggingen dus in meerdere of mindere mate te diversifiëren naar cash of obligaties. Eens de belegger in het reine is met zijn/haar risicoprofiel, hoeft hij/zij geen slaap te laten wanneer de beurs fors onderuit gaat.

Risico en onzekerheid zijn twee verschillende begrippen:

 • Risico is statistisch berekenbaar en dus beheersbaar: het leidt tot een bepaald risicoprofiel.
 • Onzekerheid is niet berekenbaar. Onzekerheid is een korte-termijn fenomeen dat naar zekerheid evolueert, maar ondertussen wel de continue bron is van volatiliteit. Die moet je ondergaan.

2. Aandelenselectie

Onze beleggingsstrategie implementeert een bottom-up aandelenselectie op basis van de volgende selectiecriteria:

 • Duidelijke organische groeivooruitzichten die gedragen worden door begrijpbare en duurzame trends die zich zullen doorzetten op middellange termijn of langer.
 • Een financieel gezonde balans en winstgevendheid die het bedrijf in kwestie toelaten om de nodige investeringen door te voeren.
 • Het management moet beschikken over een flinke dosis ondernemerschap en een duidelijke langetermijnvisie op de toekomst van het bedrijf.

Tenslotte weerhouden we voor een investering enkel die bedrijven waarvan de waardering niet alle toekomstpotentieel weerspiegelt.

3. Obligatieselectie

Obligaties vormen een kapitaalbuffer voor de cliënt en dienen dus principieel van investment grade-kwaliteit te zijn. We beperken beleggingen in hybride en achtergesteld papier tot 10% van de portefeuille, ook al zijn ze ‘investment grade’.

4. Edele metalen

Wij beleggen principieel niet in edele metalen, omwille van de afwezigheid van enige economische drijfveer om dat te doen.

In tijden van onzekerheid duikt de vraag over de opportuniteit van een goudbelegging op. Zie bijlage voor de verdere uiteenzetting over beleggen in Goud.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u