Menu
LS CONNECT
Vruchtgebruik: Overgang naar de langstlevende partner

Vruchtgebruik: Overgang naar de langstlevende partner

Nota bij dit artikel: Dit artikel dateert uit 2018, maar kreeg een update in januari 2021.

Wanneer uw partner komt te overlijden, wat gebeurt er dan met het vruchtgebruik? Als er al bij leven een schenking heeft plaatsgevonden?

We leggen 3 verschillende hypotheses uit:

  • Het wettelijk voortgezet vruchtgebruik
  • De terugval van vruchtgebruik
  • Aanwas van vruchtgebruik

Hou daarnaast ook rekening met de regionalisering van de registratie-en successierechten. Dit kan tot een ander fiscaal resultaat leiden afhankelijk van het gewest waarin de schenker woont.

Het wettelijk voortgezet vruchtgebruik

Het artikel 858bis §3 van het Burgerlijk Wetboek voorziet een nieuw wettelijk ‘voortgezet vruchtgebruik’, wanneer één van de echtgenoten een eigen goed schenkt en deze voor zichzelf het vruchtgebruik voorbehoudt.

Dit betekent concreet: als iemand de blote eigendom van eigen goederen aan de kinderen schenkt en voor zichzelf het vruchtgebruik behoudt, dan gaan de kinderen bij het overlijden van de vruchtgebruiker geen volle eigenaar meer worden. Het vruchtgebruik komt dan eerst bij de langstlevende echtgenoot terecht.

Pas als de langstlevende overlijdt, dan worden de kinderen volle eigenaar.

Opdat dit wettelijk 'voortgezet vruchtgebruik' van kracht wordt, is wel vereist dat de overlevende partner op het ogenblik van de schenking al gehuwd of wettelijk samenwonend was met de schenker.

Voor wettelijk samenwonende partners geldt het uitsluitend als het om een schenking van de gezinswoning gaat en in zoverre de partners ten tijde van de schenking al wettelijk samenwonend waren.

Op de overgang van het wettelijk voortgezet vruchtgebruik is erfbelasting verschuldigd.

Terugval van vruchtgebruik

Als één van de echtgenoten of partners eigen goederen aan de kinderen zou geschonken hebben en zichzelf het vruchtgebruik voorbehoudt, én als voorwaarde in de schenkingsakte oplegt dat dit vruchtgebruik bij de langstlevende partner terechtkomt, dan spreken we niet over een wettelijk voortgezet vruchtgebruik. Dit is dan een voorwaarde van de schenking.

Dan spreken we over een ‘terugval van vruchtgebruik’.

Bij terugval van vruchtgebruik is in Vlaanderen schenkbelasting verschuldigd. In Brussel en Wallonië is dit onderworpen aan successierechten.

Aanwas van vruchtgebruik

Wanneer echtgenoten of partners een schenking doen van de blote eigendom van gemeenschappelijke of onverdeelde goederen en in de schenkingsakte als last opleggen dat bij overlijden, zijn deel in het vruchtgebruik zal aangroeien bij de langstlevende.

Dan spreken we over ‘aanwas van vruchtgebruik’.

Aangezien deze aanwas van vruchtgebruik voor de (huwelijks)partners een zogenaamd ‘beding ten behoeve van zichzelf’ uitmaakt, zullen er bij deze aanwas helemaal geen rechten zijn verschuldigd.

De fiscale consequenties van dit onderscheid kunnen we als volgt samenvatten:

Advies is aangeraden

Ouders die in het kader van hun successieplanning bij leven reeds wensen te schenken aan hun kinderen maar zich toch ook nog een vruchtgebruik wensen voor te behouden om te kunnen blijven genieten van de inkomsten van dat geschonken vermogen, zullen zich, nog meer dan vroeger, goed moeten laten adviseren.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u