Menu
LS CONNECT
Financiële sector pleit voor meer vrouwen aan de top

Financiële sector pleit voor meer vrouwen aan de top

Update: Dit artikel kreeg een update in februari 2021

Een Belgische vrouw minder dan een Belgische man. Dit is niet louter te wijten aan genderdiscriminatie. Er zijn ook andere redenen waarom deze kloof hardnekkig blijft bestaan.

Charter in de financiële sector

“Het charter dat wij ondertekend hebben, is een eerste stap in het waarmaken van onze ambitie om de financiële sector meer divers te maken. Het is belangrijk dat wij de samenleving reflecteren. Jong en oud, van verschillende culturen. Man en vrouw. Net dat is de sterkte van een bedrijf,” vertelde Febelfin’s toenmalige CEO Karel Van Eetvelt in 2019.

De oorzaken van deze loonkloof in de financiële sector

Er zijn 3 grote oorzaken die bijdragen aan deze loonkloof:

  1. 44% van de Belgische vrouwen werkt deeltijds, terwijl slechts 11% van de Belgische mannen deeltijds werk verkiest.
  2. Vrouwen zijn minder actief in de sectoren die goed betalen (Technologie, IT).
  3. Vrouwen stoten minder door tot leidinggevende functies.

Deze principes spelen in de financiële sector zelfs meer dan in andere sectoren. 51% van de werknemers binnen de financiële instellingen is een vrouw. Toch groeien zij minder makkelijk door naar een leidinggevende positie. Slechts 25% van deze functies wordt namelijk door een vrouw bekleed. In de raden van bestuur loopt het aantal vrouwen verder terug naar 1 op 5.

Initiatieven voor verandering

Sinds 2019 werden er initiatieven genomen om hier verandering in te brengen. Iets wat wij als financiële instelling ten zeerste steunen. Daarom tekenden wij op 17 juni 2019, samen met enkele andere financiële spelers, een charter dat pleit voor meer genderdiversiteit in de financiële sector.

De doelstelling? Gelijke en eerlijke kansen bieden aan mannen én vrouwen in de financiële sector.

Verder dan bewustwording

Een eerste stap is bewustwording. Het charter wil financiële instellingen laten inzien dat een gezond bedrijf vrouwen en mannen op álle niveaus nodig heeft. Ze komen vanuit hun eigen accenten samen tot betere inzichten en dus betere beslissingen.

Maar het charter gaat nog een stap verder. De ondertekenaars engageren zich om:

  • genderverschillen op elk niveau in hun bedrijf te meten
  • specifieke objectieven voor het bedrijf vast te leggen
  • een diversiteits- en inclusie-actieplan op te stellen
  • een verantwoordelijke voor diversiteit aan te duiden

Meer vrouwen aan de financiële tafel

Onderzoek van Forbes wijst uit dat meer vrouwen rond de tafel zorgen voor meer evenwichtige beslissingen. Dat komt omdat zij de wereld op een andere manier bekijken dan mannen. Dat resulteert in betere beslissingen: homogene teams nemen in 58% van de gevallen goede beslissingen. Voeg er vrouwen aan toe en datzelfde team zal in 73% van de gevallen een betere beslissing nemen.

De hoofdfocus van het charter ligt dan wel op genderdiversiteit, het zet ook aan om aandacht te schenken aan diversiteit in het algemeen:

  • Verschillende opleidingsprofielen
  • Verschillende leeftijdsgroepen
  • Verschillende nationaliteiten.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u