Menu
LS CONNECT
Algemene vergadering van aandeelhouders

Algemene vergadering van aandeelhouders

Nota: dit artikel kreeg een update in maart 2021. Het oorspronkelijke artikel dateert van augustus 2019.

Leo Stevens & Cie zet op een gediversifieerde manier in op het hogere groeipotentieel van beursgenoteerde bedrijven met een relatief beperkte omvang. Daarvoor hebben we onze portefeuille van LS Value Small & Mid, die specifiek gefocust is op deze zogenaamde Small & Mid Cap bedrijven.

Small & Mid Cap in Europa

We beperken ons tot de Small & Mid cap bedrijven in Europa. Daarom kunnen we ons in onze analyse en opvolging ook sterk maken om de bedrijven zelf op te zoeken, het management te spreken en occasioneel de kantoren en werkomgeving te bekijken. Dit doen we op geregelde tijdstippen door conferenties in binnen- en buitenland bij te wonen.

De jaarlijkse Algemene Vergaderingen

Daarnaast zijn we aanwezig op de jaarlijkse (Bijzondere) Algemene Vergaderingen, die traditioneel plaatsvinden enkele weken na de publicatie van de jaarcijfers. De organisatie van een Algemene Vergadering is voor elk bedrijf een wettelijke verplichting, met verplichte punten op de agenda. Die worden ter stemming voorgelegd aan de aandeelhouders.

Het risico in de praktijk bestaat dan dat men de agenda automatisch afhaspelt. Het management van heel wat beursgenoteerde bedrijven neemt de verplichting om een (B)AV te organiseren ter harte. Ze gebruiken deze gelegenheid om:

  • aandeelhouders te informeren over de strategie op lange termijn
  • de prestaties en verwezenlijkingen van het afgelopen boekjaar toe te lichten
  • te luisteren naar en te antwoorden op vragen van haar aandeelhouders.

Wij bezochten de afgelopen jaren de (B)AV’s van Umicore, Melexis, Resilux, Jensen Group en Miko. We zijn daarbij steeds aanwezig in opdracht van onze bevek LS Value Equity, die via het compartiment European Small & Mid Cap in deze bedrijven belegt. Dit net omdat de beperkte omvang en liquiditeit een al te grote positie innemen belemmert.

Structuur van de algemene vergadering

Traditioneel wordt de Algemene Vergadering voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij of zij opent de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen, stelt een secretaris aan die de notulen netjes bijhoudt en tenslotte ook twee stemopnemers, die het stemgedrag van de aandeelhouders noteren.

Nadien worden ook de andere leden van de Raad van Bestuur voorgesteld, telt men de aanwezige aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen. De voorzitter gaat na of aan alle wettelijke formaliteiten voldaan werd en gaat vervolgens over tot de orde van de dag.

Er zijn tijdens een algemene vergadering enkele punten van belang:

  • De cijfers: de jaarrekening wordt voorgesteld net als het jaarverslag van de Raad van Bestuur.
  • Open en informele communicatie
  • Goedkeuring van de jaarrekeningen en kwijting aan de bestuurders

Wilt u het volledige verloop van een algemene vergadering ontdekken? We vatten het voor u samen in ons volledige artikel.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u