Menu
PORTFOLIO ACCESS
Every trout is a fish but not every fish is a trout.

Every trout is a fish but not every fish is a trout.

Voor de zoveelste keer lijkt de aandelenmarkt voor een tweesprong te staan: is het einde van de cyclus in aantocht of niet?
Voor beleggers geïnspireerd door technische analysemethodes staat hun besluit vast : het einde van deze 10-jarige cyclus loert om de hoek. Indien we het tweede kwartaal van 2019 afsluiten met positieve groeicijfers, zullen we in de VSA het record van 1991-2001 als langste cyclus hebben geëvenaard : 40 kwartalen of 10 jaar expansie. Deze uitzonderlijke prestatie levert een sterk statistisch bewijs dat de economische conjunctuur dra in een recessie zal verglijden. Geen enkele cyclus sinds 1949 heeft ooit langer geduurd en dus zal deze het ook niet zo lang meer rekken.
Voor een fundamentele analist ligt deze conclusie minder voor de hand. De positieve conjunctuur raakt niet zomaar in een kramp omdat de recessiewekker na 10 jaar afloopt. Er moet een fundamentele aanleiding bestaan. In het geval van een klassieke cyclische recessie is dat de inflatie die te hoog oploopt en de centrale banken noopt tot een reeks groeifnuikende renteverhogingen. Deze recessievoorwaarde werd in alle bovenstaande expansiecycli vervuld. Bijkomend werd de economische krimp dikwijls nog versterkt door een bijkomend fundamenteel probleem zoals een financiële systeemcrisis (2008), een oliecrisis (1973), een dotcom-crisis, een oorlog en dies meer.

Maar vandaag is er van inflatie geen sprake, noch in de VSA, Europa of China. De boordtabel geeft aan dat de inflatie in de VSA eind 2018 was aangetrokken tot meer dan 2%, maar sinds begin 2019 is de druk al terug van de ketel. Het gevaar van oververhitting van de economie, een bubbel of een ander exces dat zou nopen tot een renteverhoging is er momenteel niet.

Fed-model

We hebben in eerdere Focus.-edities het Fed-model al besproken. Het biedt statistisch gezien een goede recessievoorspeller en het is meteen ook de enige : wanneer de rentecurve op 10 jaar negatief wordt (d.w.z. de 10-jarige rente is lager dan de 3-maandsrente) dan wordt een recessie gedurende de volgende 18 maanden zeer waarschijnlijk. Dat is momenteel de situatie. Een inverse rentecurve is dan ook een economisch aberrant verschijnsel : beleggers verkiezen te investeren in langetermijnobligaties die een lager rendement opleveren dan in obligaties met korte looptijden. Het betekent dat de obligatiemarkt anticipeert op sombere economische vooruitzichten.


Ook vandaag beschikken we over een aantal fundamentele argumenten om de inverse rentesituatie niet per definitie als voorbode van een recessie beschouwen :

  1. De rentecurve is de voorbije invers gedraaid door de daling van de langetermijnrente. Die daling werd mede gevoed door de kwantitatieve versoepeling (QE) na 2009 en dus het sterk gestegen aanbod van liquiditeiten.
  2. Verleden jaar bedroeg het totaal aan negatief renderende obligaties 6.000 miljard USD. Dat die hoeveelheid nu verdubbeld is heeft alles te maken met de conjunctuurvertraging die we sinds medio 2018 meemaken en die op haar beurt het gevolg is van de moeizame handelsbesprekingen tussen de VSA en China.
  3. Na de Fed-vergadering van 19 juni 2019 blijkt de Fed voor haar volgende rentebesluit eerder naar een rentedaling te neigen.
Dus ook al is een inverse rentecurve een statistisch significante voorspeller van een recessie, op fundamenteel vlak verschilt de huidige situatie van die uit het verleden. Of zoals de titel zegt “Every trout is a fish but not every fish is a trout” : elke recessie werd tot nu toe vooraf gegaan door een inverse rentecurve, maar niet elke inverse rentecurve heeft in het verleden tot een recessie geleid. Gezien de hierboven aangehaalde argumenten achten we het in de huidige fundamentele context eerder onwaarschijnlijk dat een recessie nakend is.

Lees hier heel het artikel.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap gereglementeerd door de NBB (Nationale Bank van België) en de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden. Leo Stevens & Cie kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van bepaalde gegevens in deze publicaties.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u