Menu
LS CONNECT
ESG beleggen: eerder een plus dan een min

ESG beleggen: eerder een plus dan een min

Beleggers die investeren in bedrijven die aansluiten bij hun persoonlijke overtuigingen en waarden en als dusdanig duurzaamheid hoog in het vaandel dragen, voelen zich ongetwijfeld goed. Het is echter van essentieel belang voor beleggers om naar de cijfers te kijken. Dat duurzaam of ESG beleggen niet moet onderdoen voor traditioneel beleggen blijkt uit een studie van MSCI waaruit we hier de belangrijkste punten weergeven.

In deze studie werd onderzocht hoe ESG-attitudes van bedrijven zich vertalen naar de impact op hun beursnotering. Hiervoor creëerden zij drie zogenaamde 'transmissiekanalen' binnen een standaard discounted cash flow (DCF) -model: het cashflowkanaal, het risicokanaal en waarderingskanaal. De eerste twee zijn idiosynchratisch, wat wil zeggen dat ze bedrijfsspecifiek zijn, de derde is systemisch wat wil zeggen dat die slaat op bvb. de gehele beleggingsstrategie.

  • Cash-flow-kanaal: Bedrijven met een sterk ESG profiel zijn competitiever en kunnen uitzonderlijke rendementen genereren, wat leidt tot hogere winstgevendheid en dividenduitkeringen.
  • Risicokanaal: Bedrijven met een sterk ESG profiel zijn beter in het managen van specifieke bedrijfs- en operationele risico's en hebben daarom een ​​lagere kans op incidenten die hun aandelenkoers kunnen beïnvloeden. Bijgevolg vertonen hun aandelenkoersen lagere idiosyncratische staartrisico's.
  • Waarderingskanaal: Bedrijven met een hoge ESG-classificatie hebben doorgaans een lagere blootstelling aan systemische risicofactoren. Daarom zijn hun verwachte kapitaalkosten lager, wat leidt tot hogere waarderingen
Lees hier heel de uiteenzetting.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u