Menu
LS CONNECT
Wat is het UBO-register?

Wat is het UBO-register?

De afgelopen jaren vulden heel wat ondernemers hun identiteitsgegevens in in het UBO-register. De wet voorziet immers dat elke ‘rechtspersoon’ de nodige stappen moeten ondernemen om de uiteindelijk begunstigden van deze rechtspersoon te identificeren in het UBO-register.

Welke rechtspersonen in het UBO-register?

Die rechtspersoon slaat niet alleen op vennootschappen (waaronder ook burgerlijke maatschappen) maar ook op:

  • VZW’s
  • stichtingen
  • fiducia
  • trusts

De ‘uiteindelijk begunstigde’ wordt gedefinieerd als de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of die zeggenschap heeft over de rechtspersoon. Hierdoor wordt al vlug gedacht dat dit enkel betrekking heeft op de aandeelhouders van een vennootschap. Toch gaat het UBO-register een heel eind verder.

Het UBO-register van vennootschappen

Voor een vennootschap moet elke natuurlijke persoon worden opgegeven die (rechtstreeks of onrechtstreeks) een belang of stemrecht heeft van 25% of meer.

Het UBO-register bij VZW’s

In het geval van een VZW of een stichting is de notie ‘uiteindelijk begunstigde’ veel minder voor de hand liggend. De leden ervan hebben in principe geen recht op het vermogen van de VZW of stichting. Hier bepaalt de wet dat onder uiteindelijk begunstigde moet begrepen worden:

  • elk lid van de raad van bestuur
  • diegenen die belast zijn met het dagelijks bestuur
  • diegenen die gemachtigd zijn de vereniging of stichting te verbinden

Dus zelfs als u in het bestuur zit van uw plaatselijke VZW-sportclub zal uw identiteit moeten worden ingegeven in het UBO-register.

Burgerlijke maatschappen en het UBO

In het geval van een burgerlijke maatschap worden de procentuele deelgerechtigheden of stemrechten meegedeeld. Aangezien burgerlijke maatschappen niet verplicht zijn om de waarde van hun kapitaal of vermogen mee te delen aan de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), zullen derden geen zicht hebben op de waarde die de participatie in de burgerlijke maatschap vertegenwoordigt.

Hoe werkt het UBO-register?

Een wettelijke vertegenwoordiger of een gevolmachtigde (accountant of boekhouder) moet met zijn e-ID via MyMinFin de ingave in het UBO-register verrichten. De identificatie van de rechtspersoon zet de gegevens die reeds zijn ingegeven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) automatisch over naar het UBO-register. Zo komt het er vooral op neer dat de gegevens van de uiteindelijk begunstigden moeten worden ingevuld.

UBO-register en anti-witwasautoriteiten

Dit register zal kunnen geraadpleegd worden door de anti-witwasautoriteiten en de fiscus. Zij het dat de fiscus dit enkel zal kunnen raadplegen wanneer dit ‘onontbeerlijk is om een juiste belastingheffing in hoofde van bepaalde belastingplichtigen te kunnen verzekeren’. Ook alle andere instellingen en personen die ingevolge de anti-witwaswet in het kader van hun beroepsactiviteit een verscherpt toezicht moeten uitoefenen ten aanzien van hun cliënten zoals notarissen, advocaten, vastgoedmakelaars, financiële instellingen, de Nationale Bank en de Deposito- en Consignatiekas kunnen dit register consulteren.

Voor vennootschappen is het zelfs mogelijk dat elke burger (betalend) toegang zal kunnen krijgen tot dit register, zij het dat niet alle informatie dan te zien zal zijn. Indien u echter de uiteindelijk begunstigden van een VZW, stichting, trust of fiducie wenst na te gaan als natuurlijk persoon, moet u wel een wettelijk belang kunnen aantonen.

Opvolging van persoonsgegevens

Het is evident dat u zelf altijd toegang zal krijgen tot de gegevens die in uw naam geregistreerd zijn in het UBO-register. U wordt er ook van op de hoogte gebracht als u als uiteindelijk begunstigde wordt aangeduid in het register.

Aangezien dit register ook onderworpen is aan de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens, zal elke verbinding die wordt gemaakt met het UBO-register, gevolgd en bewaard worden voor een periode van 10 jaar om misbruik of ongeoorloofde raadplegingen te detecteren en te bestraffen.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u