Menu
PORTFOLIO ACCESS
Het UBO-register : wat, wie en hoe?

Het UBO-register : wat, wie en hoe?

Het UBO-register (“Ultimate Beneficial Owner”-“Register van uiteindelijk begunstigden”) blijft de gemoederen beroeren.

Waar gaat UBO over ?

Dit is heel eenvoudig : duidelijk maken wie er aan de touwtjes trekt van juridische structuren. Door deze UBO-regeling worden heel wat organisaties (vennootschappen, vzw’s en andere) verplicht om hun uiteindelijke begunstigden (UBO’s) in dit register op te nemen. Waarom? Meer transparantie wie achter de organisatie schuil gaat.
Deadline? 30 September 2019

Wie zijn de uiteindelijke begunstigden ? Steeds natuurlijke personen

 • In een vennootschap (Opgelet: sinds de nieuwe vennootschapswetgeving vallen maatschappen hier ook onder)
De wetgever maakt hier een onderscheid tussen drie categorieën van natuurlijke personen.
 1. Al wie rechtstreeks of onrechtstreeks houder is van meer dan 25% van de aandelen of stemrechten van de vennootschap.
 2. Al wie via andere middelen zeggenschap heeft over de vennootschap, als UBO beschouwd. Dat kan bijvoorbeeld via aandeelhoudersovereenkomsten, via het recht om de meerderheid van de leden van de raad van bestuur te benoemen, via bepaalde vetorechten, enz.
 3. Wanneer dan nog steeds niemand als UBO in aanmerking komt, geldt een derde restcategorie die bestaat uit het hoger leidinggevend personeel.
 • In een VZW, internationale VZW of stichting
De wetgever maakt hier een onderscheid tussen vier categorieën van natuurlijke personen.
 1. De leden van de raad van bestuur
 2. De personen die gemachtigd zijn de structuur te vertegenwoordigen
 3. De personen die belast zijn met het dagelijks bestuur
 4. De stichters van een stichting en de personen in wier hoofdzakelijk belang de entiteit werkzaam is.
Ook alle andere personen die (via andere middelen) uiteindelijke zeggenschap over de juridische structuur uitoefenen, moeten als UBO worden geregistreerd. Al deze categorieën van UBO’s zijn cumulatief. Dat wil dus zeggen dat al de natuurlijke personen die als UBO van de vzw worden beschouwd, moeten geregistreerd zijn.
 • In fiduciën, trusts of gelijkaardige constructies
Ook hier zijn de volgende personen (cumulatief) UBO : oprichters, fiduciebeheerder(s) of trustee(s), eventuele protector(s), personen in wier hoofdzakelijk belang de constructie werkzaam is en iedere andere persoon die de uiteindelijke zeggenschap uitoefent.

Welke gegevens moeten geregistreerd worden?

Zowel bij vennootschappen als bij vzw’s moeten per UBO volgende informatie worden geregistreerd :
 • naam en voornaam
 • geboortedatum
 • nationaliteit(en)
 • volledig verblijfsadres
 • de datum waarop de persoon UBO is geworden
 • rijksregisternummer of bisnummer
 • de categorie(ën) van UBO’s waartoe hij/zij behoort
Gaat het om een vennootschap, dan moet verder nog worden overgemaakt :
 • of de UBO afzonderlijk dan wel samen met anderen een UBO is
 • of hij een rechtstreekse of onrechtstreekse UBO is
 • indien hij een onrechtstreekse UBO is: de gegevens van alle tussenpersonen
 • en de omvang van het uiteindelijk belang dat de UBO in de vennootschap heeft, d.w.z. zijn al dan niet gewogen percentages van de aandelen of stemrechten
Registreer u via : https://financien.belgium.be/nl/E-services/Ubo-register

Vergeet ook zeker het volgende niet...


Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap gereglementeerd door de NBB (Nationale Bank van België) en de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden. Leo Stevens & Cie kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van bepaalde gegevens in deze publicaties.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ça en vaut la peine

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u